普门品常识网
普门品常识网
华严经原文 华严经译文 华严经注音 华严经经典 华严经视频
主页/ 华严经注音/ 文章正文

《大方广佛华严经注音》74

导读:尔时,善财童子于大愿精进力救护一切众 生夜神所,得菩萨解脱已,忆念修习,了达增长。渐次游行,至岚毗尼林,周遍寻觅彼妙德神。...

《大方广佛华严经注音》74

ěr shí shàn cái tïng zǐ yú dà yuànjīng jìn lì jiù hù yí qiâ zhîngshēng yâ shãn suǒ dã pú sà xiâ tuō yǐ

尔时,善财童子于大愿精进力救护一切众 生夜神所,得菩萨解脱已,

yì niàn xiū xí liǎo dá zēngzhǎng jiàn cì yïu xíng zhì lán pí ní lín zhōubiàn xún mì bǐ miào dã shãn jiàn zài

忆念修习,了达增长。渐次游行,至岚毗尼林,周遍寻觅彼妙德神。见在

yí qiâ bǎo shù zhuāng yán lïu gã zhōng zuî bǎo lián huā shī zǐ zhī zuî âr shí yì nuï yú tuō zhū tiāngōngjìng wãi rào

一切宝树 庄 严楼阁中,坐宝莲华师子之座,二十亿那由他诸天恭敬围绕,

wãi shuō pú sà shîushēng hǎi jīng lìng qí jiē dã shēng rú lái jiā zēngzhǎng pú sà dà gōng dã hǎi shàn cái jiàn yǐ

为说菩萨受生海经,令其皆得生如来家,增长菩萨大功德海。善财见已,

dǐng lǐ qí zú hã zhǎngqián lì bái yán dà shâng wǒ yǐ xiān fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn ãr

顶礼其足,合掌前立,白言:大圣!我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,而

wâi nãng zhī pú sà yún hã xiū pú sà hâng shēng rú lái jie wãi shì dà míng

未能知菩萨云何修菩萨行?生如来家?为世大明?

bǐ shãn dā yán shàn nán zǐ pú sà yǒu shí zhǒngshîushēngzàng ruî pú sà chãng jiù cǐ fǎ zã shēng rú

彼神答言:善男子!菩萨有十种受生藏,若菩萨成就此法,则生如

lái jiā niànniànzēngzhǎng pú sà shàn gēn bù pí bú xiâ bù yàn bù tuì wú duàn wú shī lí zhū

来家,念念增长菩萨善根,不疲、不懈、不厌、不退、无断、无失,离诸

mí huî bù shēng qiâ liâ nǎo huǐ zhī xīn qù yí qiâ zhì rù fǎ jiâ mãn fā guǎng dà xīn zēngzhǎng zhū dù

迷惑,不生怯劣恼悔之心,趣一切智,入法界门,发广大心,增长诸度,

chãng jiù zhū fï wú shàng pú tí shě shì jiān qù rù rú lái dì huî shângshãntōng zhū fï zhī fǎ chángxiàn zài

成就诸佛无上菩提;舍世间趣,入如来地,获胜神通,诸佛之法常现在

qián shùn yí qiâ zhì zhēn shí yì jìng hã děng wãi shí yī zhě yuànchánggîngyǎng yí qiâ zhū fï shîushēngzàng âr

前,顺一切智真实义境。何等为十?一者,愿常供养一切诸佛受生藏;二

zhě fā pú tí xīn shîushēngzàng sān zhě guān zhū fǎ mãn qín xiū xíngshîushēngzàng sì zhě yǐ shēnjìng xīn pǔ

者,发菩提心受生藏;三者,观诸法门勤修行受生藏;四者,以深净心普

zhào sān shì shîushēngzàng wǔ zhě píngděngguāngmíngshîushēngzàng liù zhě shēng rú lái jiā shîushēngzàng qī zhě

照三世受生藏;五者,平等光明受生藏;六者,生如来家受生藏;七者,

fï lì guāngmíngshîushēngzàng bā zhě guān pǔ zhì mãn shîushēngzàng jiǔ zhě pǔ xiànzhuāng yán shîushēngzàng shí

佛力光明受生藏;八者,观普智门受生藏;九者,普现 庄 严受生藏;十

zhě rù rú lái dì shîushēngzàng shàn nán zǐ yún hã míngyuànchánggîngyǎng yí qiâ fï shîushēngzàng shàn nán zǐ

者,入如来地受生藏。善男子!云何名愿常供养一切佛受生藏?善男子!

pú sà chū fā xīn shí zuî rú shì yuàn wǒ dāng zūn zhîng gōngjìng gîngyǎng yí qiâ zhū fï jiàn fï wú yàn

菩萨初发心时,作如是愿:我当尊重、恭敬、供养一切诸佛,见佛无厌,

yú zhū fï suǒ chángshēng ài lâ cháng qǐ shēn xìn xiū zhū gōng dã hãng wú xiū xī shì wãi pú sà wãi yí qiâ zhì shǐ

于诸佛所常 生爱乐,常起深信修诸功德,恒无休息。是为菩萨为一切智始

jí shàn gēn shîushēngzàng

集善根受生藏。

yún hã míng fā pú tí xīn shîushēngzàng shàn nán zǐ cǐ pú sà fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn

云何名发菩提心受生藏?善男子!此菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心,

suǒ wâi qǐ dà bēi xīn jiù hù yī qiē zhîngshēng gù qǐ gîngyǎng fï xīn jiū jìngchãng shì gù qǐ pǔ qiú zhâng

所谓:起大悲心,救护一切众 生故;起供养佛心,究竟承事故;起普求正

fǎ xīn yí qiâ wú lìn gù qǐ guǎng dà qù xiàng xīn qiú yí qiâ zhì gù qǐ cí wú liàng xīn pǔ shâ zhîng

法心,一切无吝故;起广大趣向心,求一切智故;起慈无量心,普摄众

shēng gù qǐ bù shě yí qiâ zhîngshēng xīn pī qiú yí qiâ zhì jiān shì jiǎ gù qǐ wú chǎnkuáng xīn dã rú shí

生故;起不舍一切众 生心,被求一切智坚誓甲故;起无谄诳心,得如实

zhì gù qǐ rú shuō hân xīn xiū pú sà dào gù qǐ bù kuáng zhū fï xīn shǒu hù yí qiâ fï dà shì yuàn gù

智故;起如说行心,修菩萨道故;起不诳诸佛心,守护一切佛大誓愿故;

qǐ yí qiâ zhì yuàn xīn jìn wâi lái huà zhîngshēng bù xiū xī gù pú sà yǐ rú shì děng fï chà wēi chãn shù pú tí xīn

起一切智愿心,尽未来化众 生不休息故;菩萨以如是等佛刹微尘数菩提心

gōng dã gù dã shēng rú lái jiā shì wãi pú sà dì âr shîushēngzàng yún hã míngguān zhū fǎ mãn qín xiū xíngshîu

功德故,得生如来家,是为菩萨第二受生藏。云何名观诸法门、勤修行受

shēngzàng shàn nán zǐ cǐ pú sà mï hē sà qǐ guān yí qiâ fǎ mãn hǎi xīn qǐ huí xiàng yí qiâ zhì yuán mǎn dào

生藏?善男子!此菩萨摩诃萨,起观一切法门海心,起回向一切智圆满道

xīn qǐ zhângniàn wú guî shī yâ xīn qǐ yí qiâ pú sà sān mâi hǎi qīngjìng xīn qǐ xiū chãng yí qiâ pú sà gōng dã

心,起正念无过失业心,起一切菩萨三昧海清净心,起修成一切菩萨功德

xīn qǐ zhuāng yán yí qiâ pú sà dào xīn qǐ qiú yí qiâ zhì dà jīng jìn hân xiū zhū gōng dã rú jiã huǒ chì rán wú

心,起 庄 严一切菩萨道心,起求一切智大精进行、修诸功德如劫火炽然无

xiū xī xīn qǐ xiū pǔ xiánhángjiào huà yí qiâ zhîngshēng xīn qǐ shàn xuã yí qiâ wēi yí xiū pú sà gōng dã shě

休息心,起修普贤行教化一切众 生心,起善学一切威仪、修菩萨功德、舍

lí yí qiâ suǒ yǒu zhù wú suǒ yǒu zhēn shí xīn shì wãi pú sà dì sān shîushēngzàng yún hã míng yǐ shēnjìng xīn pǔ

离一切所有、住无所有真实心,是为菩萨第三受生藏。云何名以深净心普

zhào sān shì shîushēngzàng shàn nán zǐ cǐ pú sà jù qīngjìngzēngshàng xīn dã rú lái pú tí guāng rù pú sà fāng

照三世受生藏?善男子!此菩萨具清净增上心,得如来菩提光,入菩萨方

biàn hǎi qí xīn jiān gù yïu ruî jīn gāng bâi shě yí qiâ zhū yǒu qù shēng chãng jiù yí qiâ fï zì zài lì xiū shū

便海,其心坚固犹若金刚,背舍一切诸有趣生,成就一切佛自在力,修殊

shâng hân jù pú sà gēn qí xīn míng jiã yuàn lì bù dîng cháng wãi zhū fï zhī suǒ hù niàn pî huài yí qiâ zhū

胜行,具菩萨根,其心明洁,愿力不动,常为诸佛之所护念,破坏一切诸

zhàng ài shān pǔ wãi zhîngshēng zuî suǒ yī chù shì wãi pú sà dì sì shîushēngzàng yún hã míng píngděngguāngmíng

障碍山,普为众 生作所依处,是为菩萨第四受生藏。云何名:平等光明

shîushēngzàng shàn nán zǐ cǐ pú sà jù zú zhîng hân pǔ huà zhîngshēng yí qiâ suǒ yǒu xī jiē nãng shě zhù

受生藏?善男子!此菩萨具足众行,普化众 生,一切所有悉皆能舍;住

fï jiū jìngjìng jiâ jìng jiâ jù zú rěn fǎ chãng jiù zhū fï fǎ rěn guāngmíng yǐ dà jīng jìn qù yí qiâ zhì dào

佛究竟净戒境界,具足忍法,成就诸佛法忍光明,以大精进趣一切智,到

yú bǐ àn xiū xí zhū chán dã pǔ mãn dìng jìng zhì yuán mǎn yǐ zhì huì rì míngzhào zhū fǎ dã wú ài yǎn

于彼岸,修习诸禅,得普门定,净智圆满,以智慧日明照诸法,得无碍眼,

jiàn zhū fï hǎi wù rù yí qiâ zhēn shí fǎ xìng yí qiâ shì jiān jiàn zhě huān xǐ shànnãng xiū xí rú shí fǎ mãn

见诸佛海,悟入一切真实法性,一切世间,见者欢喜,善能修习如实法门,

shì wãi pú sà dì wǔ shîushēngzàng yún hã míng shēng rú lái jiā shîushēngzàng shàn nán zǐ cǐ pú sà shēng rú

是为菩萨第五受生藏。云何名:生如来家受生藏?善男子!此菩萨生如

lái jiā suí zhū fï zhù chãng jiù yí qiâ shânshēn fǎ mãn jù sān shì fï qīngjìng dà yuàn dã yí qiâ fï tïng yī

来家,随诸佛住,成就一切甚深法门,具三世佛清净大愿,得一切佛同一

shàn gēn yǔ zhū rú lái gîng yī tǐ xìng jù chū shì hân bái jìngshàn fǎ ān zhù guǎng dà gōng dã fǎ mãn rù zhū

善根,与诸如来共一体性,具出世行白净善法,安住广大功德法门,入诸

sān mâi jiàn fï shãn lì suí suǒ yìng huà jìng zhū zhîngshēng rú wân ãr duì biàn cái wú jìn shì wãi pú sà

三昧,见佛神力,随所应化,净诸众 生,如问而对,辩才无尽,是为菩萨

dì liù shîushēngzàng yún hã míng fï lì guāngmíngshîushēngzàng shàn nán zǐ cǐ pú sà shēn rù fï lì yïu zhū fï

第六受生藏。云何名佛力光明受生藏?善男子!此菩萨深入佛力,游诸佛

chà xīn wú tuì zhuǎn gîngyǎngchãng shì pú sà zhîng huì wú yǒu pí yàn liǎo yí qiâ fǎ jiē rú huàn qǐ zhī zhū

刹,心无退转,供养承事菩萨众会,无有疲厌,了一切法皆如幻起,知诸

shì jiān rú mâng suǒ jiàn yí qiâ sâ xiàng yïu rú guāngyǐng shãntōng suǒ zuî jiē rú biàn huà yí qiâ shîushēng xī jiē rú

世间如梦所见,一切色相犹如光影,神通所作皆如变化,一切受生悉皆如

yǐng zhū fï shuō fǎ jiē rú yù xiǎng kāi shì fǎ jiâ xiánlìng jiū jìng shì wãi pú sà dì qī shîushēngzàng yún

影,诸佛说法皆如谷响,开示法界,咸令究竟,是为菩萨第七受生藏。云

hã míngguān pǔ zhì mãn shîushēngzàng shàn nán zǐ cǐ pú sà zhù tïngzhēn wâi guān yí qiâ zhì yī yī zhì mãn

何名观普智门受生藏?善男子!此菩萨住童真位,观一切智,一一智门,

jìn wú liàng jiã kāi yǎn yí qiâ pú sà suǒ hân yú zhū pú sà shânshēn sān mâi xīn dã zì zài niànniànshēng yú

尽无量劫,开演一切菩萨所行,于诸菩萨甚深三昧,心得自在,念念生于

shí fāng shì jiâ zhū rú lái suǒ yú yǒu chā biã jìng rù wú chā biã dìng yú wú chā biã fǎ xiàn yǒu chā biã zhì

十方世界诸如来所,于有差别境,入无差别定,于无差别法,现有差别智,

yú wú liàngjìng zhī wú jìng jiâ yú shǎojìng jiâ rù wú liàngjìng tōng dá fǎ xìng guǎng dà wú jì zhī zhū

于无量境,知无境界,于少境界,入无量境,通达法性,广大无际,知诸

shì jiān xī jiǎ shī shâ yí qiâ jiē shì shí xīn suǒ qǐ shì wãi pú sà dì bā shîushēngzàng yún hã míng pǔ xiàn

世间悉假施设,一切皆是识心所起,是为菩萨第八受生藏。云何名:普现

zhuāng yán shîushēngzàng shàn nán zǐ cǐ pú sà nãngzhǒngzhǒngzhuāng yán wú liàng fï chà pǔ nãng huà xiàn yí qiâ zhîng

庄 严受生藏?善男子!此菩萨能种 种 庄 严无量佛刹,普能化现一切众

shēng jí zhū fï shēn dã wú suǒ wâi yǎn qīngjìng fǎ zhōu liú fǎ jiâ wú suǒ zhàng ài suí qí xīn lâ pǔ

生及诸佛身,得无所畏,演清净法,周流法界,无所障碍,随其心乐,普

shǐ zhī jiàn shì xiànzhǒngzhǒngchãng pú tí hân lìngshēng wú ài yí qiâ zhì dào rú shì suǒ zuî bù shī qí shí

使知见,示现种 种 成菩提行,令生无碍一切智道,如是所作不失其时,

ãr cháng zài sān mâi pí lú zhē nà zhì huì zhī zàng shì wãi pú sà dì jiǔ shîushēngzàng yún hã míng rù rú lái dì shîu

而常在三昧毗卢遮那智慧之藏,是为菩萨第九受生藏。云何名入如来地受

shēngzàng shàn nán zǐ cǐ pú sà xī yú sān shì zhū rú lái suǒ shîuguàndǐng fǎ pǔ zhī yí qiâ jìng jiâ cì dì

生藏?善男子!此菩萨悉于三世诸如来所,受灌顶法,普知一切境界次第,

suǒ wâi zhī yí qiâ zhîngshēngqián jì hîu jì mî shēng cì dì yí qiâ pú sà xiū xíng cì dì yí qiâ zhîng

所谓:知一切众 生前际、后际、没生次第,一切菩萨修行次第,一切众

shēng xīn niàn cì dì sān shì rú lái chãng fï cì dì shànqiǎofāngbiànshuō fǎ cì dì yì zhī yí qiâ chū zhōng hîu jì

生心念次第,三世如来成佛次第,善巧方便说法次第,亦知一切初中后际

suǒ yǒu zhū jiã ruî chãng ruî huài míng hào cì dì suí zhū zhîngshēng suǒ yìng huà dù wãi xiànchãng dào gōng dã

所有诸劫、若成、若坏、名号次第,随诸众 生所应化度,为现成道功德

zhuāng yán shãntōngshuō fǎ fāngbiàntiáo fú shì wãi pú sà dì shí shîushēngzàng

庄 严,神通说法,方便调伏,是为菩萨第十受生藏。

fï zǐ ruî pú sà mï hē sà yú cǐ shí fǎ xiū xí zēngzhǎng yuán mǎn chãng jiù zã nãng yú yī zhuāng

佛子!若菩萨摩诃萨,于此十法修习增长,圆满成就,则能于一 庄

yán zhōng xiànzhǒngzhǒngzhuāng yán rú shì zhuāng yán yī qiē guï tǔ kāi dǎo shì wù yí qiâ zhîngshēng jìn wâi lái

严中,现种 种 庄 严;如是 庄 严一切国土,开导示悟一切众 生,尽未来

jiã wú yǒu xiū xī yǎn shuō yí qiâ zhū fï fǎ hǎi zhǒngzhǒngjìng jiâ zhǒngzhǒngchãng shú zhǎnzhuǎnchuán lái wú

劫,无有休息。演说一切诸佛法海,种 种境界、种 种 成熟,展转 传来无

liàng zhū fǎ xiàn bù sī yì fï zì zài lì chōng mǎn yí qiâ xū kōng fǎ jiâ yú zhū zhîngshēng xīn hân hǎi zhōng ãr

量诸法,现不思议佛自在力,充满一切虚空法界,于诸众 生心行海中而

zhuǎn fǎ lún yú yí qiâ shì jiâ shì xiànchãng fï hãng wú jiànduàn yǐ bù kě shuōqīngjìng yán yīn shuō yí qiâ fǎ

转法轮,于一切世界示现成佛,恒无间断。以不可说清净言音,说一切法,

zhù wú liàng chù tōng dá wú ài yǐ yí qiâ fǎ zhuāng yán dào chǎng suí zhū zhîngshēng yù jiě chā biã ãr xiànchãng fï

住无量处,通达无碍。以一切法 庄 严道场,随诸众 生欲解差别而现成佛,

kāi shì wú liàngshânshēn fǎ zàng jiào huà chãng jiù yí qiâ shì jiān

开示无量甚深法藏,教化成就一切世间。

ěr shí lán pí ní lín shãn yù chïngmíng qí yì yǐ fï shãn lì pǔ guān shí fāng ãr shuōsîng yán

尔时,岚毗尼林神,欲重明其义,以佛神力,普观十方而说颂言:

zuì shàng lí gîu qīngjìng xīn jiàn yí qiâ fï wú yàn zú

最上离垢清净心,见一切佛无厌足,

yuàn jìn wâi lái chánggîngyǎng cǐ míng huì zhě shîushēngzàng

愿尽未来常供养,此明慧者受生藏。

yí qiâ sān shì guï tǔ zhōng suǒ yǒu zhîngshēng jí zhū fï

一切三世国土中,所有众 生及诸佛,

xī yuàn dù tuō hãngzhānfâng cǐ nán sī zhě shîushēngzàng

悉愿度脱恒瞻奉,此难思者受生藏。

wãn fǎ wú yàn yuâ guān chá pǔ yú sān shì wú suǒ ài

闻法无厌乐观察,普于三世无所碍,

shēn xīn qīngjìng rú xū kōng cǐ míngchēng zhě shîushēngcáng

身心清净如虚空,此名称者受生藏。

qí xīn hãng zhù dà bēi hǎi jiān rú jīn gāng jí bǎo shān

其心恒住大悲海,坚如金刚及宝山,

liǎo dá yí qiâ zhǒng zhì mãn cǐ zuì shâng zhě shîushēngzàng

了达一切种智门,此最胜者受生藏。

dà cí pǔ fù yú yí qiâ miào hân chángzēng zhū dù hǎi

大慈普覆于一切,妙行常增诸度海,

yǐ fǎ guāngmíngzhào qún pǐn cǐ xiïngměng zhě shîushēngzàng

以法光明照群品,此雄猛者受生藏。

liǎo dá fǎ xìng xīn wú ài shēng yú sān shì zhū fï jiā

了达法性心无碍,生于三世诸佛家,

pǔ rù shí fāng fǎ jiâ hǎi cǐ míng zhì zhě shîushēngzàng

普入十方法界海,此明智者受生藏。

fǎ shēn qīng jìng xīn wú ài pǔ yì shí fāng zhū guï tǔ

法身清净心无碍,普诣十方诸国土,

yí qiâ fï lì mí bù chãng cǐ bù sī yì shîushēngzàng

一切佛力靡不成,此不思议受生藏。

rù shēn zhì huì yǐ zì zài yú zhū sān mâi yì jiū jìng

入深智慧已自在,于诸三昧亦究竟,

guān yí qiâ zhì rú shí mãn cǐ zhēnshēn zhě shîushēngzàng

观一切智如实门,此真身者受生藏。

jìng zhì yí qiâ zhū fï tǔ qín xiū pǔ huà zhîngshēng fǎ

净治一切诸佛土,勤修普化众 生法,

xiǎnxiàn rú lái zì zài lì cǐ dà míng zhě shîushēngzàng

显现如来自在力,此大名者受生藏。

jiǔ yǐ xiū xíng sà pï rě jí nãng qù rù rú lái wâi

久已修行萨婆若,疾能趣入如来位,

liǎo zhī fǎ jiâ jiē wú ài cǐ zhū fï zǐ shîushēngzàng

了知法界皆无碍,此诸佛子受生藏。

shàn nán zǐ pú sà jù cǐ shí fǎ shēng rú lái jiā wãi yí qiâ shì jiānqīngjìngguāngmíng shàn nán zǐ

善男子!菩萨具此十法,生如来家,为一切世间清净光明。善男子!

wǒ cïng wú liàng jiã lái dã shì zì zài shîushēng xiâ tuō mãn

我从无量劫来,得是自在受生解脱门。

shàn cái bï yán shâng zhě cǐ xiâ tuō mãn jìng jiâ yún hã

善财白言:圣者!此解脱门境界云何?

dā yán shàn nán zǐ wǒ xiān fā yuàn yuàn yí qiâ pú sà shì shîushēng shí jiã dã qīn jìn yuàn rù pí

答言:善男子!我先发愿:愿一切菩萨示受生时,皆得亲近;愿入毗

lú zhē nà rú lái wú liàngshîushēng hǎi yǐ xī yuàn lì shēng cǐ shì jiâ yán fú tí zhōng lán pí ní yuán zhuānniàn

卢遮那如来无量受生海。以昔愿力。生此世界阎浮提中岚毗尼园,专念

pú sà hã shí xià shēng jīng yú bǎi nián shì zūn guǒ cïng dōu shuài tuï tiān ãr lái shēng cǐ shí cǐ lín zhōng

菩萨。何时下生,经于百年,世尊果从兜率陀天而来生此。时,此林中,

xiàn shí zhǎngxiàng hã děng wãi shí yī zhě cǐ yuánzhōng dì hū zì píng tǎn kēng kǎn duī fù xī jiē bù xiàn

现十种 相。何等为十?一者,此园中地忽自平坦,坑坎、堆阜,悉皆不现;

âr zhě jīn gāng wãi dì zhîng bǎo zhuāng yán wú yǒu wǎ lì jīng jí zhū wù sān zhě bǎo duō luï shù zhōu

二者,金刚为地,众宝 庄 严,无有瓦砾、荆棘、株杌;三者,宝多罗树周

zā háng liâ qí gēn shēn zhí zhì yú shuǐ jì sì zhě shēngzhîngxiāng yá xiànzhîngxiāngzàng bǎo xiāng wãi shù

匝行列,其根深植,至于水际;四者,生 众 香芽,现众 香藏,宝香为树,

fú shū yīn yìng qí zhū xiāng qì jiē yú tiānxiāng wǔ zhě zhū miào huā mán bǎo zhuāng yán jù háng liâ fēn bù

扶疏荫映,其诸香气皆逾天香;五者,诸妙华鬘宝 庄 严具,行列分布,

chù chù chōng mǎn liù zhě yuánzhōng suǒ yǒu yí qiâ zhū shù jiē zì rán kāi mï ní bǎo huā qī zhě zhū chí zhǎo

处处充满;六者,园中所有一切诸树,皆自然开摩尼宝华;七者,诸池沼

zhōng jiē zì shēng huā cïng dì yǒng chū zhōu bù shuǐshàng bā zhě shí cǐ lín zhōng suō pï shì jiâ yù sâ

中,皆自生华,从地涌出,周布水上;八者,时此林中娑婆世界,欲色

suǒ zhù tiān lïng yâ chā qián tà pï ā xiū luï jiā lïu luï jǐn nà luï mï hïu luï qiã yí

所住,天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽,一

qiâ zhū wáng mî bù lái jí hã zhǎng ãr zhù jiǔ zhě cǐ shì jiâ zhōng suǒ yǒu tiān nǚ nǎi zhì mï hïu luï qiã

切诸王,莫不来集,合掌而住;九者,此世界中所有天女,乃至摩睺罗伽

nǚ jiē shēnghuān xǐ gâ gâ pěng chí zhū gîngyǎng jù xiàng bì luî chā shù qián gōngjìng ãr lì shí zhě shí fāng

女皆生欢喜,各各捧持诸供养具,向毕洛叉树前,恭敬而立;十者,十方

yí qiâ zhū fï qí zhōng jiē fàngguāngmíng míng pú sà shîushēng zì zài dēng pǔ zhào cǐ lín yī yī guāngzhōng

一切诸佛脐中,皆放光明,名:菩萨受生自在灯,普照此林,一一光 中,

xī xiàn zhū fï shîushēng dàn shēng suǒ yǒu shãnbiàn jí yí qiâ pú sà shîushēnggōng dã yîu chū zhū fï zhǒngzhǒng yán

悉现诸佛受生、诞生所有神变,及一切菩萨受生功德,又出诸佛种 种言

yīn shì wãi lín zhōng shí zhǒng ruì xiàng cǐ xiàngxiàn shí zhū tiānwángděng jí zhī dāng yǒu pú sà xià shēng wǒ

音,是为林中十种瑞相。此相现时,诸天王等,即知当有菩萨下生;我

jiàn cǐ ruì huān xǐ wú liàng

见此瑞,欢喜无量。

shàn nán zǐ mï yē fū rãn chū jiā pí luï chãng rù cǐ lín shí fù xiàn shí zhǒngguāngmíng ruì xiàng lìng

善男子!摩耶夫人出迦毗罗城,入此林时,复现十种 光明瑞相,令

zhū zhîngshēng dã fǎ guāngmíng hã děng wãi shí suǒ wâi yí qiâ bǎo huā zàngguāng bǎo xiāngzàngguāng bǎo lián huā

诸众 生得法光明。何等为十?所谓:一切宝华藏光、宝香藏光、宝莲华

kāi yǎn chū zhēn shí miào yīn shēngguāng shí fāng pú sà chū fā xīn guāng yí qiâ pú sà dã rù zhū dì xiànshãnbiànguāng

开演出真实妙音声 光、十方菩萨初发心光、一切菩萨得入诸地现神变光、

yí qiâ pú sà xiū bō luï mì yuán mǎn zhì guāng yī qiē pú sà dà yuàn zhì guāng yí qiâ pú sà jiào huà zhîngshēngfāng

一切菩萨修波罗蜜圆满智光、一切菩萨大愿智光、一切菩萨教化众 生方

biàn zhì guāng yí qiâ pú sà zhâng yú fǎ jiâ zhēn shí zhì guāng yí qiâ pú sà dã fï zì zài shîushēng chū jiā chãngzhâng

便智光、一切菩萨证于法界真实智光、一切菩萨得佛自在受生出家成 正

juã guāng cǐ shí guāngmíng pǔ zhào wú liàng zhū zhîngshēng xīn shàn nán zǐ mï yē fū rãn yú bì luî chā shù xià

觉光;此十光明,普照无量诸众 生心。善男子!摩耶夫人于毕洛叉树下

zuî shí fù xiàn pú sà jiāng yù dàn shēng shí zhǒngshãnbiàn hã děng wãi shí shàn nán zǐ pú sà jiāng yù dàn shēng

坐时,复现菩萨将欲诞生十种神变。何等为十?善男子!菩萨将欲诞生

zhī shí yù jiâ zhū tiān tiān zǐ tiān nǚ jí yǐ sâ jiâ yí qiâ zhū tiān zhū lïng yâ chā qián tà pï

之时,欲界诸天、天子、天女、及以色界一切诸天、诸龙、夜叉、乾闼婆、

ā xiū luï jiā lïu luï jǐn nà luï mï hïu luï qiã bìng qí juàn shǔ wãi gîngyǎng gù xī jiē yún jí

阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、并其眷属,为供养故,悉皆云集。

mï yē fū rãn wēi dã shū shâng shēn zhū máo kǒngxiánfàngguāngmíng pǔ zhào sān qiān dà qiān shì jiâ wú suǒ zhàng ài

摩耶夫人威德殊胜,身诸毛孔咸放光明,普照三千大千世界,无所障碍;

yí qiâ guāngmíng xī jiē bù xiàn chú miâ yí qiâ zhîngshēng fán nǎo jí â dào kǔ shì wãi pú sà jiāng yù dàn shēng dì

一切光明悉皆不现,除灭一切众 生烦恼及恶道苦,是为菩萨将欲诞生第

yī shãnbiàn

一神变。

yîu shàn nán zǐ dāng ěr zhī shí mï yē fū rãn fù zhōng xī xiàn sān qiān shì jiâ yí qiâ xíngxiàng qí bǎi

又,善男子!当尔之时,摩耶夫人腹中悉现三千世界一切形像,其百

yì yán fú tí nâi gâ yǒu dū yì gâ yǒu yuán lín míng hào bù tïng jiē yǒu mï yē fū rãn yú zhōng zhǐ zhù tiān

亿阎浮提内各有都邑,各有园林,名号不同,皆有摩耶夫人于中止住,天

zhîng wãi rào xī wãi xiǎnxiàn pú sà jiāngshēng bù kě sī yì shãnbiàn zhī xiàng shì wãi pú sà jiāng yù dàn shēng dì âr

众围绕,悉为显现菩萨将 生不可思议神变之相,是为菩萨将欲诞生第二

shãnbiàn yîu shàn nán zǐ mï yē fū rãn yí qiâ máo kǒng jiē xiàn rú lái wǎng xī xiū xíng pú sà dào shí gōng

神变。又,善男子!摩耶夫人一切毛孔,皆现如来往昔修行菩萨道时,恭

jìnggîngyǎng yí qiâ zhū fï jí wãn zhū fï shuō fǎ yīn shēng pì rú míngjìng jí yǐ shuǐzhōng nãngxiàn xū kōng rì

敬供养一切诸佛,及闻诸佛说法音声;譬如明镜及以水中,能现虚空日、

yuâ xīng xiù yún lãi děngxiàng mï yē fū rãn shēn zhū máo kǒng yì fù rú shì nãngxiàn rú lái wǎng xī yīn

月、星、宿、云、雷等像。摩耶夫人身诸毛孔亦复如是,能现如来往昔因

yuán shì wãi pú sà jiāng yù dàn shēng dì sān shãnbiàn yîu shàn nán zǐ mï yē fū rãn shēn zhū máo kǒng yī yī

缘,是为菩萨将欲诞生第三神变。又,善男子!摩耶夫人身诸毛孔,一一

jiē xiàn rú lái wǎng xiū pú sà hân shí suǒ zhù shì jiâ chãng yì jù luî shān lín hã hǎi zhîngshēng jiã shù

皆现如来往修菩萨行时所住世界,城邑、聚落、山林、河海,众 生劫数,

zhí fï chū shì rù jìng guï tǔ suí suǒ shîushēng shîumìngchángduǎn yī shàn zhī shí xiū xíngshàn fǎ yú yí qiâ

值佛出世,入净国土,随所受生,寿命长短,依善知识修行善法,于一切

shà zài zài shēng chù mï yē fū rãn cháng wãi qí mǔ rú shì yí qiâ yú máo kǒngzhōng mǐ bù jiē xiàn shì wãi pú

刹在在生处,摩耶夫人常为其母,如是一切,于毛孔中靡不皆现,是为菩

sà jiāng yù dàn shēng dì sì shãnbiàn yîu shàn nán zǐ mï yē fū rãn yī yī máo kǒng xiǎnxiàn rú lái wǎng xī xiū

萨将欲诞生第四神变。又,善男子!摩耶夫人一一毛孔,显现如来往昔修

xíng pú sà hân shí suí suǒ shēng chù sâ xiàng xíng mào yī fu yǐn shí kǔ lâ děng shì yī yī pǔ

行菩萨行时,随所生处,色相、形貌、衣服、饮食、苦乐、等事,一一普

xiàn fēn míngbiànliǎo shì wãi pú sà jiāng yù dàn shēng dì wǔ shãnbiàn yîu shàn nán zǐ mï yē fū rãn shēn zhū

现,分明辨了,是为菩萨将欲诞生第五神变。又,善男子!摩耶夫人身诸

máo kǒng yī yī jiē xiàn shì zūn wǎng xī xiū shī xíng shí shě suǒ nán shě tïu mù ěr bí chún shã

毛孔,一一皆现世尊往昔修施行时,舍所难舍,头、目、耳、鼻、唇、舌、

yá chǐ shēn tǐ shǒu zú xuâ rîu jīn gǔ nán nǚ qī qiâ chãng yì gōngdiàn yī fu yīng luî

牙齿、身体、手足、血肉、筋骨、男女、妻妾、城邑、宫殿、衣服、璎珞、

jīn yín bǎo huî rú shì yí qiâ nâi wài zhū wù yì jiànshîu zhě xíng mào yīn shēng jí qí chù suǒ shì wãi

金银、宝货,如是一切内外诸物,亦见受者形貌、音声、及其处所,是为

pú sà jiāng yù dàn shēng dì liù shãnbiàn

菩萨将欲诞生第六神变。

yîu shàn nán zǐ mï yē fū rãn rù cǐ yuán shí qí lín pǔ xiàn guî qù suǒ yǒu yí qiâ zhū fï rù mǔ tāi

又,善男子!摩耶夫人入此园时,其林普现过去所有一切诸佛入母胎

shí guï tǔ yuán lín yī fu huá mán tú xiāng mî xiāng fān zēng chuáng gài yí qiâ zhîng bǎo zhuāng

时,国土、园林、衣服、华鬘、涂香、末香、幡缯、幢 盖、一切众宝 庄

yán zhī shì jì yuâ gē yǒng shàngmiào yīn shēng lìng zhū zhîngshēng pǔ dã jiàn wãn shì wãi pú sà jiāng dàn shēng shí

严之事,妓乐歌咏、上妙音声、令诸众 生普得见闻,是为菩萨将诞生时

dì qī shãnbiàn yîu shàn nán zǐ mï yē fū rãn rù cǐ yuán shí cïng qí shēn chū pú sà suǒ zhù mï ní bǎo wáng

第七神变。又,善男子!摩耶夫人入此园时,从其身出菩萨所住摩尼宝王

gōngdiàn lïu gã chāo guî yí qiâ tiān lïng yâ chā qián tà pï ā xiū luï jiā lïu luï jǐn nà luï

宫殿、楼阁,超过一切天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、

mï hïu luï qiã jí zhū rãn wáng zhī suǒ zhù zhě bǎo wǎng fù shàng miàoxiāng pǔ xūn zhîng bǎo zhuāng yán nâi wài

摩睺罗伽,及诸人王之所住者。宝网覆上,妙香普熏,众宝 庄 严,内外

qīngjìng gâ gâ chā biã bù xiāng zá luàn zhōu zā biàn mǎn lán pí ní yuán shì wãi pú sà jiāng dàn shēng shí dì bā

清净,各各差别,不相杂乱,周匝遍满岚毗尼园,是为菩萨将诞生时第八

shãnbiàn yîu shàn nán zǐ mï yē fū rãn rù cǐ yuán shí cïng qí shēn chū shí bù kě shuō bǎi qiān yì nuï yú tuō

神变。又,善男子!摩耶夫人入此园时,从其身出十不可说百千亿那由他

fï chà wēi chãn shù pú sà qí zhū pú sà shēnxíng rïng mào xiàng hǎo guāngmíng jìn zhǐ wēi yí shãntōngjuàn shǔ

佛刹微尘数菩萨,其诸菩萨身形、容貌相好光明,进止威仪,神通眷属,

jiē yǔ pí lú zhē nà pú sà děng wú yǒu yì xī gîngtïng shí zàn tàn rú lái shì wãi pú sà jiāng dàn shēng shí dì jiǔ

皆与毗卢遮那菩萨等无有异,悉共同时赞叹如来,是为菩萨将诞生时第九

shãnbiàn yîu shàn nán zǐ mï yē fū rãn jiāng yù dàn shēng pú sà zhī shí hū yú qí qián cïng jīn gāng jì chū

神变。又,善男子!摩耶夫人将欲诞生菩萨之时,忽于其前,从金刚际出

dà lián huā míng wãi yí qiâ bǎo zhuāng yán zàng jīn gāng wãi hãng zhîng bǎo wãi xū rú yì bǎo wáng yǐ wãi qí tái

大莲华,名为:一切宝 庄 严藏,金刚为茎,众宝为须,如意宝王以为其台,

yǒu shí fï chà wēi chãn shù yâ yí qiâ jiē yǐ mï ní suǒ chãng bǎo wǎng bǎo gài yǐ fù qí shàng yí qiâ tiānwáng suǒ

有十佛刹微尘数叶,一切皆以摩尼所成宝网、宝盖以覆其上,一切天王所

gîng zhí chí yí qiâ lïngwángjiàng zhù xiāng yǔ yí qiâ yâ chā wánggōngjìng wãi rào sàn zhū tiān huā yí qiâ qián tà

共执持,一切龙王降注香雨,一切夜叉王恭敬围绕,散诸天华,一切乾闼

pï wáng chū wēi miào yīn gē zàn pú sà wǎng xī gîngyǎng zhū fï gōng dã yí qiâ ā xiū luï wáng shě jiāo màn xīn qǐ

婆王出微妙音,歌赞菩萨往昔供养诸佛功德,一切阿修罗王舍憍慢心,稽

shǒujìng lǐ yí qiâ jiā lïu luï wángchuí bǎo zēng fān biàn mǎn xū kōng yí qiâ jǐn nà luï wánghuān xǐ zhānyǎng gē

首敬礼,一切迦楼罗王垂宝缯幡,遍满虚空,一切紧那罗王欢喜瞻仰,歌

yǒng zàn tàn pú sà gōng dã yí qiâ mï hïu luï qiã wáng jiē shēnghuān xǐ gē yǒng zàn tàn pǔ yǔ yí qiâ bǎo zhuāng yán

咏赞叹菩萨功德,一切摩睺罗伽王皆生欢喜,歌咏赞叹,普雨一切宝 庄 严

yún shì wãi pú sà jiāng dàn shēng shí dì shí shãnbiàn shàn nán zǐ lán pí ní yuán shì xiàn rú shì shí zhǒngxiàng yǐ

云,是为菩萨将诞生时第十神变。善男子!岚毗尼园示现如是十种 相已,

rán hîu pú sà qí shēn dàn shēng rú xū kōngzhōngxiànjìng rì lún rú gāo shāndǐng chū yú qìng yún rú mì yún zhōng ãr

然后菩萨其身诞生,如虚空中现净日轮,如高山顶出于庆云,如密云中而

yào diànguāng rú yâ àn zhōng ãr rán dà jù ěr shí pú sà cïng mǔ xiã shēng shēnxiàngguāngmíng yì fù rú shì

耀电光,如夜暗中而然大炬。尔时,菩萨从母胁生,身相 光明亦复如是。

shàn nán zǐ pú sà ěr shí suī xiàn chū shēng xī yǐ liǎo dá yí qiâ zhū fǎ rú mâng rú huàn rú yǐng rú

善男子!菩萨尔时,虽现初生,悉已了达一切诸法如梦、如幻、如影、如

xiàng wú lái wú qù bù shēng bù miâ shàn nán zǐ dāng wǒ jiàn fï yú cǐ sì tiān xià yán fú tí nâi lán

像、无来、无去、不生、不灭。善男子!当我见佛于此四天下阎浮提内岚

pí ní yuán shì xiàn chū shēngzhǒngzhǒngshãnbiàn shí yì jiàn rú lái yú sān qiān dà qiān shì jiâ bǎi yì sì tiān xià yán fú

毗尼园,示现初生 种 种神变时,亦见如来于三千大千世界百亿四天下阎浮

tí nâi lán pí ní yuánzhōng shì xiàn chū shēngzhǒngzhǒngshãnbiàn yì jiàn sān qiān dà qiān shì jiâ yī yī chãnzhōng wú liàng

提内岚毗尼园中,示现初生 种 种神变;亦见三千大千世界一一尘中无量

fï chà yì jiàn bǎi fï shì jiâ qiān fï shì jiâ nǎi zhì shí fāng yí qiâ shì jiâ yī yī chãnzhōng wú liàng fï

佛刹,亦见百佛世界、千佛世界、乃至十方一切世界,一一尘中,无量佛

chà rú shì yí qiâ zhū fï chà zhōng jiē yǒu rú lái shì xiànshîushēngzhǒngzhǒngshãnbiàn rú shì niànniàn cháng wú

刹,如是一切诸佛刹中,皆有如来示现受生 种 种神变,如是念念,常无

jiànduàn

间断。

shí shàn cái tïng zǐ bái bǐ shãn yán dà tiān dã cǐ xiâ tuō qí yǐ jiǔ rú

时,善财童子白彼神言:大天得此解脱,其已久如?

dā yán shàn nán zǐ nǎi wǎng gǔ shì guî yì fï chà wēi chãn shù jiã fù guî shì shù shí yǒu shì

答言:善男子!乃往古世,过亿佛刹微尘数劫,复过是数,时,有世

jiâ míng wãi pǔ bǎo jiã míng yuâ lâ bā shí nuï yú tuō fï yú zhōng chū xiàn qí dì yī fï míng zì

界名为:普宝,劫名:悦乐,八十那由他佛于中出现,其第一佛,名:自

zài gōng dã chuáng shí hào jù zú bǐ shì jiâ zhōng yǒu sì tiān xià míng miàoguāngzhuāng yán qí sì tiān xià

在功德 幢 ,十号具足。彼世界中,有四天下,名:妙光 庄 严,其四天下

yán fú tí zhōng yǒu yī wáng dū míng xū mí zhuāng yán chuáng qí zhōng yǒu wáng míng bǎo yàn yǎn qí wáng

阎浮提中,有一王都,名:须弥 庄 严 幢 ,其中有王,名:宝焰眼,其王

fū rãn míng yuē xǐ guāng shàn nán zǐ rú cǐ shì jiâ mï yē fū rãn wãi pí lú zhē nà rú lái zhī mǔ

夫人,名曰:喜光。善男子!如此世界摩耶夫人,为毗卢遮那如来之母,

bǐ shì jiâ zhōng xǐ guāng fū rãn wãi chū fï mǔ yì fù rú shì shàn nán zǐ qí xǐ guāng fū rãn jiāng yù dàn

彼世界中喜光夫人,为初佛母,亦复如是。善男子!其喜光夫人将欲诞

shēng pú sà zhī shí yǔ âr shí yì nuï yú tuō cǎi nǚ yì jīn huā yuán yuánzhōng yǒu lïu míng miào bǎo fēng qí

生菩萨之时,与二十亿那由他采女诣金华园;园中有楼,名:妙宝峰,其

biān yǒu shù míng yí qiâ shī xǐ guāng fū rãn pān bǐ shù zhī ãr shēng pú sà zhū tiānwángzhîng gâ chí xiāng

边有树,名:一切施。喜光夫人攀彼树枝而生菩萨,诸天王众,各持香

shuǐgîng yǐ xǐ mù shí yǒu rǔ mǔ míng wãi jìngguāng shì lì qí câ jì xǐ mù yǐ zhū tiānwángzhîng

水共以洗沐。时,有乳母,名为:净光,侍立其侧,既洗沐已,诸天王众

shîu yǔ rǔ mǔ rǔ mǔ jìngshîu shēng dà huān xǐ jí dã pú sà pǔ yǎn sān mâi dã cǐ sān mâi yǐ pǔ jiàn

授与乳母,乳母敬受,生大欢喜,即得菩萨普眼三昧。得此三昧已,普见

shí fāng wú liàng zhū fï fù dã pú sà yú yí qiâ chù shì xiànshîushēng zì zài jiě tuō rú chū shîu tāi shí sù jí

十方无量诸佛,复得菩萨于一切处示现受生自在解脱,如初受胎识,速疾

wú ài dã cǐ xiâ tuō gù jiàn yí qiâ fï chãng běn yuàn lì shîushēng zì zài yì fù rú shì shàn nán zǐ

无碍;得此解脱故;见一切佛乘本愿力、受生自在,亦复如是。善男子!

yú rǔ yì yún hã bǐ rǔ mǔ zhě qǐ yì rãn hū wǒ shēn shì yě wǒ cïng shì lái niànniànchángjiàn pí lú zhē

于汝意云何?彼乳母者岂异人乎?我身是也。我从是来,念念常见毗卢遮

nà fï shì xiàn pú sà shîushēng hǎi tiáo fú zhîngshēng zì zài shãn lì rú jiàn pí lú zhē nà fï chãng běn yuàn lì

那佛示现菩萨受生海调伏众 生自在神力,如见毗卢遮那佛,乘本愿力,

niànniàn yú cǐ sān qiān dà qiān nǎi zhì shí fāng yí qiâ shì jiâ wēi chãn zhī nâi jiē xiàn pú sà shîushēngshãnbiàn jiàn

念念于此三千大千,乃至十方一切世界微尘之内,皆现菩萨受生神变,见

yí qiâ fï xī yì rú shì wǒ jiē gōngjìngchãng shì gîngyǎng tīng suǒ shuō fǎ rú shuō xiū xíng

一切佛悉亦如是,我皆恭敬承事供养,听所说法,如说修行。

shí lán pí ní lín shãn yù chïngxuān cǐ xiâ tuō yì chãng fï shãn lì pǔ guān shí fāng ãr shuōsîng yán

时,岚毗尼林神欲重宣此解脱义,承佛神力,普观十方而说颂言:

fï zǐ rǔ suǒ wân zhū fï shân shēn jìng rǔ jīn yìng tīng shîu wǒ shuō qí yīn yuán

佛子汝所问,诸佛甚深境,汝今应听受,我说其因缘。

guî yì chà chãn jiã yǒu jiã míng yuâ lâ bā shí nuï yú tuō rú lái chū xīng shì

过亿刹尘劫,有劫名悦乐,八十那由他,如来出兴世。

zuì chū rú lái hào zì zài gōng dã chuáng wǒ zài jīn huā yuán jiàn bǐ chū shēng rì

最初如来号,自在功德 幢 ,我在金华园,见彼初生日。

wǒ shí wãi rǔ mǔ zhì huì jí cōng lì zhū tiān shîu yǔ wǒ pú sà jīn sâ shēn

我时为乳母,智慧极聪利,诸天授与我,菩萨金色身。

wǒ shí jí pěng chí dì guān bù jiàndǐng shēnxiàng jiē yuán mǎn yī yī wú biān jì

我时疾捧持,谛观不见顶,身相皆圆满,一一无边际。

lí gîu qīngjìngshēn xiàng hǎo yǐ zhuāng yán pì rú miào bǎo xiàng jiàn yǐ zì xīn qìng

离垢清净身,相好以 庄 严,譬如妙宝像,见已自欣庆。

sī wãi bǐ gōng dã jí zēngzhîng fú hǎi jiàn cǐ shãntōng shì fā dà pú tí xīn

思惟彼功德,疾增众福海,见此神通事,发大菩提心。

zhuān qiú fï gōng dã zēngguǎng zhū dà yuàn yán jìng yí qiâ chà miâ chú sān â dào

专求佛功德,增广诸大愿,严净一切刹,灭除三恶道。

pǔ yú shí fāng tǔ gîngyǎng wú shù fï xiū xíng běn shì yuàn jiù tuō zhîngshēng kǔ

普于十方土,供养无数佛,修行本誓愿,救脱众 生苦。

wǒ yú bǐ fï suǒ wãn fǎ dã xiâ tuō yì chà wēi chãn shù wú liàng jiã xiū xíng

我于彼佛所,闻法得解脱,亿刹微尘数,无量劫修行。

jiã zhōng suǒ yǒu fï wǒ xī cãnggîngyǎng hù chí qí zhâng fǎ jìng cǐ xiâ tuō hǎi

劫中所有佛,我悉曾供养,护持其正法,净此解脱海。

yì chà wēi chãn shù guî qù shí lì zūn jìn chí qí fǎ lún zēng míng cǐ xiâ tuō

亿刹微尘数,过去十力尊,尽持其法轮,增明此解脱。

wǒ yú yī niànqǐng jiàn cǐ chà chãnzhōng yī yī yǒu rú lái suǒ jìng zhū chà hǎi

我于一念顷,见此刹尘中,一一有如来,所净诸刹海。

chà nâi xī yǒu fï yuánzhōng shì dàn shēng gâ xiàn bù sī yì guǎng dà shãntōng lì

刹内悉有佛,园中示诞生,各现不思议,广大神通力。

huî jiàn bù sī yì yì chà zhū pú sà zhù yú tiāngōngshàng jiāngzhâng fï pú tí

或见不思议,亿刹诸菩萨,住于天宫上,将 证佛菩提。

wú liàng chà hǎi zhōng zhū fï xiànshîushēng shuō fǎ zhîng wãi rào yú cǐ wǒ jiē jiàn

无量刹海中,诸佛现受生,说法众围绕,于此我皆见。

yī niànjiàn yì chà wēi chãn shù pú sà chū jiā qù dào chǎng shì xiàn fï jìng jiâ

一念见亿刹,微尘数菩萨,出家趣道场,示现佛境界。

wǒ jiàn chà chãn nâi wú liàng fï chãng dào gâ xiàn zhū fāngbiàn dù tuō kǔ zhîngshēng

我见刹尘内,无量佛成道,各现诸方便,度脱苦众 生。

yī yī wēi chãnzhōng zhū fï zhuǎn fǎ lún xī yǐ wú jìn yīn pǔ yǔ gān lù fǎ

一一微尘中,诸佛转法轮,悉以无尽音,普雨甘露法。

yì chà wēi chãn shù yī yī chà chãn nâi xī jiàn yú rú lái shì xiàn bō niâ pán

亿刹微尘数,一一刹尘内,悉见于如来,示现般涅槃。

rú shì wú liàng chà rú lái shì dàn shēng ãr wǒ xī fēn shēn xiànqiánxīnggîngyǎng

如是无量刹,如来示诞生,而我悉分身,现前兴供养。

bù sī yì chà hǎi wú liàng qù chā biã wǒ xī xiàn qí qián yǔ yú dà fǎ yǔ

不思议刹海,无量趣差别,我悉现其前,雨于大法雨。

fï zǐ wǒ zhī cǐ nán sī xiâ tuō mãn wú liàng yì jiã zhōng chēngyáng bù kě jìn

佛子我知此,难思解脱门,无量亿劫中,称扬不可尽。

shàn nán zǐ wǒ wãi zhī cǐ pú sà yú wú liàng jiã biàn yí qiâ chù shì xiànshîushēng zì zài xiâ tuō rú zhū pú

善男子!我唯知此菩萨于无量劫遍一切处示现受生自在解脱。如诸菩

sà mï hē sà nãng yǐ yī niàn wãi zhū jiã zàng guān yí qiâ fǎ yǐ shànfāngbiàn ãr xiànshîushēng zhōubiàngîngyǎng yí

萨摩诃萨能以一念为诸劫藏,观一切法,以善方便而现受生,周遍供养一

qiâ zhū fï jiū jìngtōng dá yí qiâ fï fǎ yú yí qiâ qù jiē xiànshîushēng yī qiē fï qián zuî lián huā zuî zhī

切诸佛,究竟通达一切佛法,于一切趣皆现受生,一切佛前坐莲华座,知

zhū zhîngshēngyìng kě dù shí wãi xiànshîushēngfāngbiàntiáo fú yú yí qiâ chà xiàn zhū shãnbiàn yïu rú yǐngxiàng xī

诸众 生应可度时,为现受生方便调伏,于一切刹现诸神变,犹如影像悉

xiàn qí qián wǒ dāng yún hã nãng zhī nãngshuō bǐ gōng dã hâng shàn nán zǐ cǐ jiā pí luï chãng yǒu shì zhǒng nǚ

现其前,我当云何能知、能说彼功德行?善男子!此迦毗罗城有释种女,

míng yuē qú bō rǔ yì bǐ wân pú sà yún hã yú shēng sǐ zhōng jiào huà zhîngshēng

名曰:瞿波,汝诣彼问:菩萨云何于生死中,教化众 生?

shí shàn cái tïng zǐ dǐng lǐ qí zú rào wú shù zā yīn qín zhānyǎng cí tuì ãr qù

时,善财童子顶礼其足,绕无数匝,殷勤瞻仰,辞退而去。