普门品常识网
普门品常识网
华严经原文 华严经译文 华严经注音 华严经经典 华严经视频
主页/ 华严经注音/ 文章正文

《大方广佛华严经注音》68

导读:尔时,善财童子,大智光明照启其心,思惟观察:见诸法性,得了知一切言音陀罗尼门,得受持一切法轮陀罗尼门,得与一切众 生作所归...

《大方广佛华严经注音》68

ěr shí shàn cái tïng zǐ dà zhì guāngmíngzhào qǐ qí xīn sī wãi guān chá jiàn zhū fǎ xìng dã liǎo

尔时,善财童子,大智光明照启其心,思惟观察:见诸法性,得了

zhī yí qiâ yán yīn tuï luï ní mãn dã shîu chí yí qiâ fǎ lún tuï luï ní mãn dã yǔ yí qiâ zhîngshēng zuî suǒ guī

知一切言音陀罗尼门,得受持一切法轮陀罗尼门,得与一切众 生作所归

yī dà bēi lì dã guān chá yí qiâ fǎ yì lǐ guāngmíng mãn dã chōng mǎn fǎ jiâ qīngjìngyuàn dã pǔ zhào shí fāng

依大悲力,得观察一切法义理光明门,得充满法界清净愿,得普照十方

yí qiâ fǎ zhì guāngmíng dã biànzhuāng yán yí qiâ shì jiâ zì zài lì dã pǔ fā qǐ yí qiâ pú sà yâ yuán mǎn

一切法智光明,得遍 庄 严一切世界自在力,得普发起一切菩萨业圆满

yuàn jiàn cì yïu xíng zhì xiǎn nàn guï bǎo zhuāng yán chãng chù chù xún mì pï xū mì duō nǚ chãngzhōng yǒu rãn

愿。渐次游行,至险难国宝 庄 严城,处处寻觅婆须蜜多女。城 中有人,

bù zhī cǐ nǚ gōng dã zhì huì zuî rú shì niàn jīn cǐ tïng zǐ zhū gēn jì jìng zhì huì míngliǎo bù mí bù

不知此女功德智慧,作如是念:今此童子诸根寂静,智慧明了,不迷、不

luàn dì shì yī xún wú yǒu pí xiâ wú suǒ qǔ zhuï mù shì bù shùn xīn wú suǒ dîng shânshēnkuānguǎng

乱,谛视一寻,无有疲懈,无所取著,目视不瞬,心无所动,甚深宽广,

yïu rú dà hǎi bù yìng yú cǐ pï xū mì nǚ yǒu tān ài xīn yǒu diān dǎo xīn shēng yú jìngxiǎng shēng yú yù

犹如大海,不应于此婆须蜜女有贪爱心,有颠倒心,生于净想,生于欲

xiǎng bù yìng wâi cǐ nǚ sâ suǒ shâ cǐ tïng zǐ zhě bù xíng mï hân bù rù mï jìng bù mî yù ní

想;不应为此女色所摄。此童子者,不行魔行,不入魔境,不没欲泥,

bù bâi mï fù bù yìng zuî chù yǐ nãng bù zuî yǒu hã děng yì ãr qiú cǐ nǚ qí zhōng yǒu rãn xiān zhī cǐ

不被魔缚,不应作处,已能不作,有何等意而求此女?其中有人先知此

nǚ yǒu zhì huì zhě gào shàn cái yán shàn zāi shàn zāi shàn nán zǐ rǔ jīn nǎi nãng tuī qiú xún mì pï xū mì

女有智慧者,告善财言:善哉!善哉!善男子!汝今乃能推求寻觅婆须蜜

nǚ rǔ yǐ huî dã guǎng dà shàn lì shàn nán zǐ rǔ yìng juã dìng qiú fï guǒ wâi juã dìng yù wãi yí qiâ zhîng

女,汝已获得广大善利。善男子!汝应决定求佛果位,决定欲为一切众

shēng zuî suǒ yī hù juã dìng yù bá yí qiâ zhîngshēng tān ài dú jiàn juã dìng yù pî yí qiâ zhîngshēng yú nǚ sâ

生作所依怙,决定欲拔一切众 生贪爱毒箭,决定欲破一切众 生于女色

zhōng suǒ yǒu jìngxiǎng shàn nán zǐ pï xū mì nǚ yú cǐ chãng nâi shì chán zhī běi zì zháizhōng zhù

中所有净想。善男子!婆须蜜女,于此城内市廛之北自宅中住。

shí shàn cái tïng zǐ wãn shì yǔ yǐ huān xǐ yǒng yuâ wǎng yì qí mãn jiàn qí zhù zháiguǎng bï yán lì

时,善财童子闻是语已,欢喜踊跃,往诣其门。见其住宅广博严丽,

bǎo qiáng bǎo shù jí yǐ bǎo qiàn yī yī jiē yǒu shí chïng wãi rào qí bǎo qiànzhōng xiāngshuǐyíng mǎn jīn shā

宝墙、宝树及以宝堑,一一皆有十重围绕。其宝堑中,香水盈满,金沙

bù dì zhū tiān bǎo huā yōu bō luï huā bō tïu mï huā jū wù tïu huā fēn tuï lì huā biàn fù shuǐshàng

布地,诸天宝华、优钵罗华、波头摩华、拘物头华芬陀利华,遍覆水上;

gōngdiàn lïu gã chù chù fēn bù mãn tà chuāng yǒu xiāngwàngjiàn liâ xián shī wǎng duï xī zhì fān chuáng

宫殿、楼阁处处分布,门闼、窗 牖相望间列,咸施网铎,悉置幡 幢 ,

wú liàngzhēn qí yǐ wãi yán shì liú lí wãi dì zhîng bǎo jiàn cuî shāo zhū chãnshuǐ tú yǐ zhān tán xuánzhîng

无量珍奇以为严饰,琉璃为地,众宝间错,烧诸沉水,涂以栴檀,悬众

bǎo líng fēngdîngchãng yīn sàn zhū tiān huā biàn bù qí dì zhǒngzhǒng yán lì bù kě chēngshuō zhū zhēn bǎo zàng qí

宝铃,风动成音,散诸天华遍布其地,种 种严丽不可称说,诸珍宝藏其

shù bǎi qiān shí dà yuán lín yǐ wãi zhuāng yán

数百千,十大园林以为 庄 严。

ěr shí shàn cái jiàn cǐ nǚ rãn yán mào duān yán sâ xiàngyuán mǎn pí fū jīn sâ mù fā gàn qīng

尔时,善财见此女人,颜貌端严,色相圆满,皮肤金色,目发绀青,

bù cháng bù duǎn bù cū bù xì yù jiâ rãn tiān wú nãng yǔ bǐ yīn shēng měi miàochāo zhū fàn shì

不长、不短,不粗、不细,欲界人、天无能与比。音声美妙超诸梵世,

yí qiâ zhîngshēng chà biã yán yīn xī jiē jù zú wú bù jiě liǎo shēn dá zì yì shànqiǎo tán shuō dã rú

一切众 生差别言音,悉皆具足,无不解了,深达字义,善巧谈说,得如

huàn zhì rù fāngbiàn mãn zhîng bǎo yīng luî jí zhū yán jù zhuāng yán qí shēn rú yì mï ní yǐ wãi bǎo guàn ãr guàn

幻智,入方便门,众宝璎珞及诸严具 庄 严其身,如意摩尼以为宝冠而冠

qí shǒu fù yǒu wú liàngjuàn shǔ wãi rǎo jiē gîngshàn gēn tong yì hân yuàn fú dã dà zàng jù zú wú jìn

其首,复有无量眷属围绕,皆共善根同一行愿,福德大藏,具足无尽。

shí pï xū mì duō nǚ cïng qí shēn chū guǎng dà guāngmíng pǔ zhàozháizhōng yí qiâ gōngdiàn yù sī guāng zhě

时,婆须蜜多女,从其身出广大光明,普照宅中一切宫殿,遇斯光者,

shēn dã qīngliáng

身得清凉。

ěr shí shàn cái qián yì qí suǒ dǐng lǐ qí zú hã zhǎng ãr zhù bï yán shâng zhě wǒ yǐ xiān

尔时,善财前诣其所,顶礼其足,合掌而住。白言:圣者!我已先

fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn ãr wâi zhī pú sà yún hã xuã pú sà hân yún hã xiū pú sà dào

发阿耨多罗三藐三菩提心,而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?

wǒ wãn shâng zhě shànnãngjiào huì yuàn wãi wǒ shuō

我闻圣者善能教诲,愿为我说。

bǐ jí gào yán shàn nán zǐ wǒ dã pú sà xiâ tuō míng lí tān yù jì suí qí yù lâ ãr wãi xiàn

彼即告言:善男子!我得菩萨解脱,名:离贪欲际,随其欲乐而为现

shēn ruî tiānjiàn wǒ wǒ wãi tiān nǚ xíng mào guāngmíng shū shâng wú bǐ rú shì nǎi zhì rãn fēi rãn děng ãr

身。若天见我,我为天女,形貌光明,殊胜无比;如是乃至人非人等而

jiàn wǒ zhě wǒ jí wãi xiàn rãn fēi rãn nǚ suí qí lâ yù jiē lìng dã jiàn ruî yǒu zhîngshēng yù yì suǒ

见我者,我即为现人、非人女,随其乐欲,皆令得见。若有众 生欲意所

chán lái yì wǒ suǒ wǒ wãi shuō fǎ bǐ wãn fǎ yǐ zã lí tān yù dã pú sà wú zhù jìng jiâ sān mâi

缠,来诣我所,我为说法,彼闻法已,则离贪欲,得菩萨无著境界三昧。

ruî yǒu zhîngshēng zàn jiàn yú wǒ zã lí tān yù dã pú sà huān xǐ sān mâi ruî yǒu zhîngshēng zàn yǔ wǒ yǔ

若有众 生暂见于我,则离贪欲,得菩萨欢喜三昧;若有众 生暂与我语,

zã lí tān yù dã pú sà wú ài yīn shēng sān mâi ruî yǒu zhîngshēng zàn zhí wǒ shǒu zã lí tān yù dã pú

则离贪欲,得菩萨无碍音声三昧;若有众 生暂执我手,则离贪欲,得菩

sà biànwǎng yí qiâ fï shā sān mâi ruî yǒu zhîngshēng zàn shēng wǒ zuî zã lí tān yù dã pú sà xiâ tuō guāngmíng

萨遍往一切佛刹三昧;若有众 生暂升我座,则离贪欲,得菩萨解脱光明

sān mâi ruî yǒu zhîngshēng zàn guān yú wǒ zã lí tān yù dã pú sà jì jìngzhuāng yán sān mâi ruî yǒu zhîng

三昧;若有众 生暂观于我,则离贪欲,得菩萨寂静 庄 严三昧;若有众

shēngjiàn wǒ pín shēn zã lí tān yù dã pú sà cuī fú wài dào sān mâi ruî yǒu zhîngshēngjiàn wǒ mù shùn zã

生见我频申,则离贪欲,得菩萨摧伏外道三昧;若有众 生见我目瞬,则

lí tān yù dã pú sà fï jìng jiâ guāngmíng sān mâi ruî yǒu zhîngshēng bào chí yú wǒ zã lí tān yù dã pú

离贪欲,得菩萨佛境界光明三昧;若有众 生抱持于我,则离贪欲,得菩

sà shâ yí qiâ zhîngshēnghãng bù shě lí sān mâi ruî yǒu zhîngshēng zā wǒ chún wěn zã lí tān yù dã pú sà zēng

萨摄一切众 生恒不舍离三昧;若有众 生咂我唇吻,则离贪欲,得菩萨增

zhǎng yí qiâ zhîngshēng fú dã zàng sān mâi fán yǒu zhîngshēng qīn jìn yú wǒ yí qiâ jiē dã zhù lí tān jì rù

长一切众 生福德藏三昧;凡有众 生亲近于我,一切皆得住离贪际,入

pú sà yí qiâ zhì dì xiànqián wú ài xiâ tuō

菩萨一切智地现前无碍解脱。

shàn cái bái yán shâng zhě zhîng hã shàn gēn xiū hã fú yâ ãr dã chãng jiù rú shì zì zài

善财白言:圣者!种何善根,修何福业,而得成就如是自在?

dā yán shàn nán zǐ wǒ niàn guî qù yǒu fï chū shì míng wãi gāo hân qí wáng dū chãng míng

答言:善男子!我念过去,有佛出世,名为:高行,其王都城,名

yuē miào mãn shàn nán zǐ bǐ gāo hân rú lái āi mǐn zhîngshēng rù yú wángchãng dǎo bǐ mãn kǔn qí chãng

曰:妙门。善男子!彼高行如来哀愍众 生,入于王城,蹈彼门阃,其城

yí qiâ xī jiē zhândîng hū rán guǎng bï zhîng bǎo zhuāng yán wú liàngguāngmíng dì xiāngyìng châ zhǒngzhǒng bǎo

一切悉皆震动,忽然广博,众宝 庄 严,无量 光明递相映彻,种 种宝

huā sàn bù qí dì zhū tiān yīn yuâ tïng shí jù zîu yí qiâ zhū tiānchōng mǎn xū kōng shàn nán zǐ wǒ yú bǐ

华散布其地,诸天音乐同时俱奏,一切诸天充满虚空。善男子!我于彼

shí wãi zhǎng zhě qī míng yuē shàn huì jiàn fï shãn lì xīn shēng juã wù zã yǔ qí fu wǎng yì fï suǒ

时,为长者妻,名曰:善慧。见佛神力,心生觉悟,则与其夫往诣佛所,

yǐ yī bǎo qián ãr wãi gîngyǎng shì shí wãn shū shī lì tïng zǐ wãi fï shì zhě wãi wǒ shuō fǎ lìng fā ā nîu

以一宝钱而为供养。是时,文殊师利童子为佛侍者,为我说法,令发阿耨

duō luï sān miǎo sān pú tí xīn shàn nán zǐ wǒ wãi zhī cǐ pú sà lí tān jì xiâ tuō rú zhū pú sà mï hē sà

多罗三藐三菩提心。善男子!我唯知此菩萨离贪际解脱。如诸菩萨摩诃萨,

chãng jiù wú biānqiǎofāngbiàn zhì qí zàngguǎng dà jìng jiâ wú bǐ ãr wǒ yún hã nãng zhī nãngshuō bǐ gōng dã

成就无边巧方便智,其藏广大,境界无比,而我云何能知、能说彼功德

hân shàn nán zǐ yú cǐ nán fāng yǒu chãng míng shàn dù zhōng yǒu jū shì míng pí sâ zhī luï bǐ

行?善男子!于此南方有城,名:善度,中有居士,名:鞞瑟胝罗,彼

chánggîngyǎngzhān tán zuî fï tǎ rǔ yì bǐ wân pú sà yún hã xuã pú sà hân xiū pú sà dào

常供养栴檀座佛塔,汝诣彼问:菩萨云何学菩萨行?修菩萨道?

shí shàn cái tïng zǐ dǐng lǐ qí zú rào wú liàng zā yīn qín zhānyǎng cí tuì ãr qù

时,善财童子顶礼其足,绕无量匝,殷勤瞻仰,辞退而去。

ěr shí shàn cái tïng zǐ jiàn cì yïu xíng zhì shàn dù chãng yì jū shì zhái dǐng lǐ qí zú hã

尔时,善财童子。渐次游行,至善度城,诣居士宅,顶礼其足,合

zhǎng ãr lì bï yán shâng zhě wǒ yǐ xiān fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn ãr wâi zhī pú sà yún

掌而立。白言:圣者!我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,而未知菩萨云

hã xuã pú sà hân yún hã xiū pú sà dào wǒ wãn shâng zhě shànnãng yîu huì yuàn wãi wǒ shuō

何学菩萨行?云何修菩萨道?我闻圣者善能诱诲,愿为我说。

jū shì gào yán shàn nán zǐ wǒ dã pú sà xiâ tuō míng bù bō niâ pán jì shàn nán zǐ wǒ bù

居士告言:善男子!我得菩萨解脱,名:不般涅槃际。善男子!我不

shēng xīn yán rú shì rú lái yǐ bō niâ pán rú shì rú lái xiàn bō niâ pán rú shì rú lái dāng bā niâ pán

生心言:如是如来已般涅槃,如是如来现般涅槃,如是如来当般涅槃,

wǒ zhī shí fāng yí qiâ shì jiâ zhū fï rú lái bì jìng wú yǒu bō niâ pán zhě wãi chú wãi yù tiáo fú zhîngshēng ãr

我知十方一切世界诸佛如来,毕竟无有般涅槃者,唯除为欲调伏众 生而

shì xiàn ěr shàn nán zǐ wǒ kāi zhān tán zuî rú lái tǎ mãn shí dã sān mâi míng fï zhǒng wú jìn shàn

示现耳。善男子!我开栴檀座如来塔门时,得三昧,名:佛种无尽。善

nán zǐ wǒ niànniànzhōng rù cǐ sān mâi niànniàn dã zhī yí qiâ wú liàng shū shâng zhī shì

男子!我念念中入此三昧,念念得知一切无量殊胜之事。

shàn cái bái yán cǐ sān mâi zhě jìng jiâ yún hã

善财白言:此三昧者境界云何?

jū shì dā yán shàn nán zǐ wǒ rù cǐ sān mâi suí qí cì dì jiàn cǐ shì jiâ yí qiâ zhū fï suǒ

居士答言:善男子!我入此三昧,随其次第,见此世界一切诸佛,所

wâi jiā shâ fï jū nà hán mïu ní fï jū liú sūn fï shī qì fï pí pï shī fï tí shâ fï fú

谓:迦叶佛、拘那含牟尼佛、拘留孙佛、尸弃佛、毗婆尸佛、提舍佛、弗

shā fï wú shàngshâng fï wú shànglián huā fï rú shì děng ãr wãi shàngshǒu yú yī niànqǐng dã jiàn bǎi fï

沙佛、无上 胜佛、无上莲华佛,如是等而为上首,于一念顷得见百佛,

dã jiànqiān fï dã jiàn bǎi qiān fï dã jiàn yì fï qiān yì fï bǎi qiān yì fï ā yǔ duō yì fï nuï

得见千佛,得见百千佛,得见亿佛、千亿佛、百千亿佛、阿庾多亿佛、那

yú tuō yì fï nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō shì jiâ wēi chãn shù fï rú shì yí qiâ cì dì jiē jiàn yì jiàn

由他亿佛,乃至不可说不可说世界微尘数佛,如是一切,次第皆见。亦见

bǐ fï chū shǐ fā xīn zhîng zhū shàn gēn huî shângshãntōng chãng jiù dà yuàn xiū xíngmiào hân jù bō luï mì

彼佛初始发心,种诸善根,获胜神通,成就大愿,修行妙行,具波罗蜜,

rù pú sà dì dã qīngjìng rěn cuī fú mï jūn chãngzhângděng juã guï tǔ qīngjìng zhîng huì wãi rào fàng

入菩萨地,得清净忍,摧伏魔军,成 正等觉,国土清净,众会围绕,放

dà guāngmíng zhuǎnmiào fǎ lún shãntōngbiànxiàn zhǒngzhǒng chā biã wǒ xī nãng chí wǒ xī nãng yì xī nãng

大光明,转妙法轮,神通变现,种 种差别。我悉能持,我悉能忆,悉能

guān chá fēn biã xiǎn shì wâi lái mí lâ fï děng yī qiâ zhū fï xiàn zài pí lú zhē nà fï děng yí qiâ zhū fï

观察,分别显示。未来弥勒佛等一切诸佛,现在毗卢遮那佛等一切诸佛,

xī yì rú shì rú cǐ shì jiâ shí fāng shì jiâ suǒ yǒu sān shì yí qiâ zhū fï shēng wãn dú juã zhū

悉亦如是。如此世界、十方世界,所有三世一切诸佛、声闻、独觉、诸

pú sà zhîng xī yì rú shì shàn nán zǐ wǒ wãi dã cǐ pú sà suǒ dã bù bō niâ pán jì xiâ tuō rú zhū

菩萨众,悉亦如是。善男子!我唯得此菩萨所得不般涅槃际解脱。如诸

pú sà mï hē sà yǐ yī niàn zhì pǔ zhī sān shì yī niànbiàn rù yí qiâ sān mâi rú lái zhì rì hãngzhào qí xīn

菩萨摩诃萨以一念智普知三世,一念遍入一切三昧,如来智日恒照其心,

yú yí qiâ fǎ wú yǒu fēn biã liǎo yí qiâ fï xī jiē píngděng rú lái jí wǒ yí qiâ zhîngshēngděng wú yǒu âr

于一切法无有分别,了一切佛悉皆平等,如来及我一切众 生等无有二,

zhī yí qiâ fǎ zì xìngqīngjìng wú yǒu sī lǜ wú yǒu dîngzhuǎn ãr nãng pǔ rù yí qiâ shì jiān lí zhū fēn

知一切法自性清净,无有思虑,无有动转,而能普入一切世间,离诸分

biã zhù fï fǎ yìn xī nãng kāi wù fǎ jiâ zhîngshēng ãr wǒ yún hã nãng zhī nãngshuō bǐ gōng dã hân shàn

别,住佛法印,悉能开悟法界众 生,而我云何能知、能说彼功德行?善

nán zǐ yú cǐ nán fāng yǒu shān míng bǔ dá luî jiā bǐ yǒu pú sà míng guān zì zài rǔ yì bǐ

男子!于此南方,有山,名:补怛洛迦,彼有菩萨,名:观自在,汝诣彼

wân pú sà yún hã xuã pú sà hân xiū pú sà dào

问:菩萨云何学菩萨行?修菩萨道?

jí shuōsîng yán

即说颂言:

hǎi shàng yǒu shān duō shângxián zhîng bǎo suǒ chãng jí qīngjìng

海上有山多圣贤,众宝所成极清净,

huā guǒ shù lín jiē biàn mǎn quán liú chí zhǎo xī jù zú

华果树林皆遍满,泉流池沼悉具足。

yǒngměng zhàng fu guān zì zài wãi lì zhîngshēng zhù cǐ shān

勇猛丈夫观自在,为利众 生住此山,

rǔ yìng wǎng wân zhū gōng dã bǐ dāng shì rǔ dà fāng biàn

汝应往问诸功德,彼当示汝大方便。

shí shàn cái tïng zǐ dǐng lǐ qí zú rào wú liàng zā yǐ yīn qín zhānyǎng cí tuì ãr qù

时,善财童子顶礼其足,绕无量匝已,殷勤瞻仰,辞退而去。

ěr shí shàn cái tïng zǐ yī xīn si wãi bǐ jū shì jiào rù bǐ pú sà xiâ tuō zhī zàng dã bǐ pú sà

尔时,善财童子,一心思惟彼居士教,入彼菩萨解脱之藏,得彼菩萨

nãng suí niàn lì yì bǐ zhū fï chū xiàn cì dì niàn bǐ zhū fï xiāng xù cì dì chí bǐ zhū fï míng hào cì dì

能随念力,忆彼诸佛出现次第,念彼诸佛相续次第,持彼诸佛名号次第,

guān bǐ zhū fï suǒ shuōmiào fǎ zhī bǐ zhū fï jù zú zhuāng yán jiàn bǐ zhū fï chãngzhângděng juã liǎo bǐ zhū fï

观彼诸佛所说妙法,知彼诸佛具足 庄 严,见彼诸佛成 正等觉,了彼诸佛

bù sī yì yâ jiàn cì yïu xíng zhì yú bǐ shān chù chù qiú mì cǐ dà pú sà jiàn qí xī miàn yán yù zhī zhōng

不思议业。渐次游行,至于彼山,处处求觅此大菩萨。见其西面岩谷之中,

quán liú yíngyìng shù lín wěng yù xiāng cǎo rïu ruǎn yîu xuán bù dì guān zì zài pú sà yú jīn gāng bǎo shí

泉流萦映,树林蓊郁,香草柔软,右旋布地。观自在菩萨,于金刚宝石

shàng jiã jiā fū zuî wú liàng pú sà jiē zuî bǎo shí gōngjìng wãi rǎo ãr wãi xuānshuō dà cí bēi fǎ lìng qí

上结跏趺坐,无量菩萨皆坐宝石,恭敬围绕,而为宣说大慈悲法,令其

shâ shîu yí qiâ zhîngshēng shàn cái jiàn yǐ huān xǐ yǒng yuâ hã zhǎng dì guān mù bù zàn shùn zuî rú shì niàn

摄受一切众 生。善财见已,欢喜踊跃,合掌谛观,目不暂瞬。作如是念:

shàn zhī shí zhě zã shì rú lái shàn zhī shí zhě yí qiâ fǎ yún shàn zhī shí zhě zhū gōng dã zàng shàn zhī

善知识者,则是如来;善知识者,一切法云;善知识者,诸功德藏;善知

shí zhě nán kě zhí yù shàn zhī shí zhě shí lì bǎo yīn shàn zhī shí zhě wú jìn zhì jù shàn zhī shí zhě

识者,难可值遇;善知识者,十力宝因;善知识者,无尽智炬;善知识者,

fú dã gēn yá shàn zhī shí zhě yí qiâ zhì mãn shàn zhī shí zhě zhì hǎi dǎo shī shàn zhī shí zhě zhì yí

福德根芽;善知识者,一切智门;善知识者,智海导师;善知识者,至一

qiâ zhì zhù dào zhī jù biàn jí wǎng yì dà pú sà suǒ

切智助道之具。便即往诣大菩萨所。

ěr shí guān zì zài pú sà yáo jiànshàn cái gào yán shàn lái rǔ fā dà châng yì pǔ shâ zhîngshēng

尔时,观自在菩萨遥见善财,告言:善来!汝发大乘意普摄众 生,

qǐ zhâng zhí xīn zhuān qiú fï fǎ dà bēi shēnzhîng jiù hù yí qiâ pǔ xiánmiào hân xiāng xù xiànqián dà yuànshēn xīn

起正直心专求佛法,大悲深重救护一切,普贤妙行相续现前,大愿深心

yuán mǎn qīngjìng qín qiú fï fǎ xī nãnglǐngshîu jī jí shàn gēn hãng wú yàn zú shùnshàn zhī shí bù wãi qí jiào

圆满清净,勤求佛法悉能领受,积集善根恒无厌足,顺善知识不违其教,

cïng wãn shū shī lì gōng dã zhì huì dà hǎi suǒ shēng qí xīn chãng shú dã fï shì lì yǐ huî guǎng dà sān mâi guāng

从文殊师利功德智慧大海所生,其心成熟,得佛势力,已获广大三昧光

míng zhuān yì xī qiú shânshēnmiào fǎ chángjiàn zhū fï shēng dà huān xǐ zhì huì qīngjìng yïu rú xū kōng

明,专意希求甚深妙法,常见诸佛,生大欢喜,智慧清净,犹如虚空,

jì zì míng le fù wãi tā shuō ān zhù rú lái zhì huì guāngmíng

既自明了,复为他说,安住如来智慧光明。

ěr shí shàn cái tïng zǐ dǐng lǐ guān zì zài pú sà zú rǒo wú shù zā hã zhǎng ãr zhù bái yán

尔时,善财童子顶礼观自在菩萨足,绕无数匝,合掌而住,白言:

shâng zhě wǒ yǐ xiān fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn ãr wâi zhī pú sà yún hã xuã pú sà hân yún

圣者!我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,而未知菩萨云何学菩萨行?云

hã xiū pú sà dào wǒ wãn shâng zhě shànnãngjiào huì yuàn wãi wǒ shuō

何修菩萨道?我闻圣者善能教诲,愿为我说。

pú sà gào yán shàn zāi shàn zāi shàn nán zǐ rǔ yǐ nãng fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn

菩萨告言:善哉!善哉!善男子!汝已能发阿耨多罗三藐三菩提心。

shàn nán zǐ wǒ yǐ chãng jiù pú sà dà bēi hân jiě tuō mãn shàn nán zǐ wǒ yǐ cǐ pú sà dà bēi hân mãn

善男子!我已成就菩萨大悲行解脱门。善男子!我以此菩萨大悲行门,

píngděngjiào huà yí qiâ zhîngshēng xiāng xù bù duàn shàn nán zǐ wǒ zhù cǐ dà bēi hân mãn cháng zài yí qiâ zhū

平等教化一切众 生,相续不断。善男子!我住此大悲行门,常在一切诸

rú lái suǒ pǔ xiàn yí qiâ zhîngshēng zhī qián huî yǐ bù shī shâ qǔ zhîngshēng huî yǐ ài yǔ huî yǐ lì

如来所,普现一切众 生之前。或以布施,摄取众 生;或以爱语,或以利

hân huî yǐ tïng shì shâ qǔ zhîngshēng huî xiàn sâ shēn shâ qǔ zhîngshēng huî xiànzhǒngzhǒng bù sī yì sâ

行,或以同事,摄取众 生;或现色身,摄取众 生;或现种 种不思议色

jìngguāngmíngwǎng shâ qǔ zhîngshēng huî yǐ yīn shēng huî yǐ wēi yí huî wãi shuō fǎ huî xiànshãnbiàn lìng

净光明网,摄取众 生;或以音声,或以威仪,或为说法,或现神变,令

qí xīn wù ãr dã chãng shú huî wãi huà xiàntïng lâi zhī xíng yǔ qí gîng jū ãr chãng shú zhī shàn nán zǐ wǒ

其心悟而得成熟;或为化现同类之形,与其共居而成熟之。善男子!我

xiū xíng cǐ dà bēi hân mãn yuàncháng jiù hù yí qiâ zhîngshēng yuàn yí qiâ zhîngshēng lí xiǎn dào bù lí râ nǎo

修行此大悲行门,愿常救护一切众 生,愿一切众 生离险道怖,离热恼

bù lí mí huî bù lí xì fù bù lí shā hài bù lí pín qiïng bù lí bù huï bù lí â míng bù

怖,离迷惑怖,离系缚怖,离杀害怖,离贫穷怖,离不活怖,离恶名怖,

lí yú sǐ bù lí dà zhîng bù lí â qù bù lí hēi àn bù lí qiān yí bù lí ài biã bù lí

离于死怖,离大众怖,离恶趣怖,离黑暗怖,离迁移怖,离爱别怖,离

yuān huì bù lí bī pî shēn bù lí bī pî xīn bù lí yōu bēi bù fù zuî shì yuàn yuàn zhū zhîngshēng ruî

冤会怖,离逼迫身怖,离逼迫心怖,离忧悲怖。复作是愿:愿诸众 生若

niàn yú wǒ ruî chēng wǒ míng ruî jiàn wǒ shēn jiē dã miǎn lí yī qiē bù wâi shàn nán zǐ wǒ yǐ cǐ fāng

念于我,若称我名,若见我身,皆得免离一切怖畏。善男子!我以此方

biàn lìng zhū zhîngshēng lí bù wâi yǐ fù jiàolìng fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn yǒng bù tuì zhuǎn

便,令诸众 生离怖畏已,复教令发阿耨多罗三藐三菩提心,永不退转。

shàn nán zǐ wǒ wãi dã cǐ pú sà dà bēi hân mãn rú zhū pú sà mï hē sà yǐ jìng pǔ xián yí qiâ yuàn yǐ zhù

善男子!我唯得此菩萨大悲行门。如诸菩萨摩诃萨已净普贤一切愿,已住

pǔ xián yí qiâ hân chángxíng yí qiâ zhū shàn fǎ cháng rù yí qiâ zhū sān mâi cháng zhù yí qiâ wú biān jiã cháng

普贤一切行,常行一切诸善法,常入一切诸三昧,常住一切无边劫,常

zhī yí qiâ sān shì fǎ cháng yì yí qiâ wú biān chà cháng xī yí qiâ zhîngshēng â chángzhǎng yí qiâ zhîngshēngshàn

知一切三世法,常诣一切无边刹,常息一切众 生恶,常 长一切众 生善,

cháng juã zhîngshēngshēng sǐ liú ãr wǒ yún hã nãng zhī nãngshuō bǐ gōng dã hân

常绝众 生 生死流,而我云何能知、能说彼功德行?

ěr shí dōngfāng yǒu yī pú sà míng yuē zhâng qù cïngkōngzhōng lái zhì suō pï shì jiâ lún wãi shān

尔时,东方有一菩萨,名曰:正趣,从空中来,至娑婆世界轮围山

dǐng yǐ zú àn dì qí suō pï shì jiâ liù zhǒngzhândîng yí qiâ jiē yǐ zhîng bǎo zhuāng yán zhâng qù pú sà

顶,以足按地;其娑婆世界六种震动,一切皆以众宝 庄 严。正趣菩萨

fàngshēnguāngmíng yìng bì yí qiâ rì yuâ xīng diàn tiānlïng bā bù shì fàn hù shì suǒ yǒu guāng

放身光明,映蔽一切日、月、星、电,天龙八部、释、梵、护世所有光

míng jiē rú jù mî qí guāng pǔ zhào yí qiâ dì yù chù shēng â guǐ yán luï wáng chù lìng zhū â qù zhîng

明皆如聚墨,其光普照一切地狱、畜生、饿鬼、阎罗王处,令诸恶趣众

kǔ jiē miâ fán nǎo bù qǐ yōu bēi xī lí yîu yú yí qiâ zhū fï guï tǔ pǔ yǔ yí qiâ huā xiāng yīng

苦皆灭,烦恼不起,忧悲悉离。又于一切诸佛国土,普雨一切华香、璎

luî yī fu chuáng gài rú shì suǒ yǒu zhū zhuāng yán jù gîngyǎng yú fï fù suí zhîngshēng xīn zhī suǒ lâ

珞、衣服、幢 盖,如是所有诸 庄 严具,供养于佛。复随众 生心之所乐,

pǔ yú yí qiâ zhū gōngdiànzhōng ãr xiàn qí shēn lìng qí jiàn zhě jiē xī huān xǐ rán hîu lái yì guān zì zài suǒ

普于一切诸宫殿中而现其身,令其见者皆悉欢喜,然后来诣观自在所。

shí guān zì zài pú sà gào shàn cái yán shàn nán zǐ rǔ jiànzhâng qù pú sà lái cǐ huì bù

时,观自在菩萨告善财言:善男子!汝见正趣菩萨来此会不?

bï yán yǐ jiàn

白言:已见。

gào yán shàn nán zǐ rǔ kě wǎng wân pú sà yún hã xuã pú sà hân xiū pú sà dào

告言:善男子,汝可往问:菩萨云何学菩萨行?修菩萨道?

ěr shí shàn cái tïng zǐ jìngchãng qí jiào jù jí wǎng yì bǐ pú sà suǒ dǐng lǐ qí zú hã zhǎng ãr

尔时,善财童子敬承其教遽,即往诣彼菩萨所,顶礼其足,合掌而

lì bï yán shâng zhě wǒ yǐ xiān fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn ãr wâi zhī pú sà yún hã xuã

立。白言:圣者!我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,而未知菩萨云何学

pú sà hânyún hã xiū pú sà dàowǒ wãn shâng zhě shànnãngjiào huìyuàn wãi wǒ shuō

菩萨行?云何修菩萨道?我闻圣者善能教诲,愿为我说。

zhâng qù pú sà yánshàn nán zǐwǒ dã pú sà xiâ tuōmíngpǔ mãn sù jí hân

正趣菩萨言:善男子!我得菩萨解脱,名:普门速疾行。

shàn cái yánshâng zhěyú hã fï suǒ dã cǐ fǎ mãnsuǒ cïng lái chàqù cǐ jī hãfā lái jiǔ

善财言:圣者!于何佛所得此法门?所从来刹,去此几何?发来久

如?

gào yánshàn nán zǐcǐ shì nán zhīyí qiâ shì jiāntiān rãnā xiū luïshā mãnpï luï mãn děng

告言:善男子!此事难知,一切世间天人、阿修罗、沙门、婆罗门等

suǒ bù nãngliǎowãi yǒngměngjīng jìnwú tuìwú qiâ zhū pú sà zhîngyǐ wãi yí qiâ shàn yǒu suǒ shâzhū

所不能了,唯勇猛精进、无退、无怯诸菩萨众,已为一切善友所摄,诸

fï suǒ niàn shàn gēn jù zú zhì lâ qīngjìng dã pú sà gēn yǒu zhì huì yǎn nãng wãn nãng chí nãng jiě

佛所念,善根具足,志乐清净,得菩萨根,有智慧眼,能闻、能持、能解、

nãngshuō

能说。

shàn cái yán shâng zhě wǒ chãng fï shãn lì shàn zhī shí lì nãng xìn nãngshîu yuàn wãi wǒ shuō

善财言:圣者!我承佛神力,善知识力,能信、能受,愿为我说。

zhâng qù pú sà yán shàn nán zǐ wǒ cïngdōngfāngmiàozàng shì jiâ pǔ shângshēng fï suǒ ãr lái cǐ tǔ yú

正趣菩萨言:善男子!我从东方妙藏世界普胜 生佛所而来此土,于

bǐ fï suǒ dã cǐ fǎ mãn cïng bǐ fā lái yǐ jīng bù kě shuō bù kě shuō fï chà wēi chãn shù jiã yī yī niàn

彼佛所得此法门。从彼发来,已经不可说不可说佛刹微尘数劫;一一念

zhōng jǔ bù kě shuō bù kě shuō fï chà wēi chãn shù bù yī yī bù guî bù kě shuō bù kě shuō shì jiâ wēi chãn

中,举不可说不可说佛刹微尘数步;一一步,过不可说不可说世界微尘

shù fï chà yī yī fï chà wǒ jiē biàn rù zhì qí fï suǒ yǐ miàogîng jù ãr wãi gîngyǎng cǐ zhū gîng jù

数佛刹;一一佛刹,我皆遍入;至其佛所,以妙供具而为供养;此诸供具,

jiē shì wú shàng xīn suǒ chãng wú zuî fǎ suǒ yìn zhū rú lái suǒ rěn zhū pú sà suǒ tàn shàn nán zǐ wǒ

皆是无上心所成,无作法所印,诸如来所忍,诸菩萨所叹。善男子!我

yîu pǔ jiàn bǐ shì jiâ zhōng yí qiâ zhîngshēng xī zhī qí xīn xī zhī qí gēn suí qí yù xiâ xiànshēnshuō fǎ

又普见彼世界中一切众 生,悉知其心,悉知其根,随其欲解,现身说法。

huî fàngguāngmíng huî shī cái bǎo zhǒngzhǒngfāngbiàn jiào huà tiáo fú wú yǒu xiū xī rú cïngdōngfāng nán

或放光明,或施财宝,种 种方便,教化调伏,无有休息。如从东方,南、

xī běi fāng sì wãi shàng xià yì fù rú shì shàn nán zǐ wǒ wãi dã cǐ pú sà pǔ jí hân xiâ tuō

西、北方,四维上下,亦复如是。善男子!我唯得此菩萨普疾行解脱,

nãng jí zhōubiàn dào yí qiâ chù rú zhū pú sà mï hē sà pǔ yú shí fāng wú suǒ bù zhì zhì huì jìng jiâ děng wú

能疾周遍到一切处。如诸菩萨摩诃萨普于十方,无所不至,智慧境界等无

chā biã shàn bù qí shēn xī biàn fǎ jiâ zhì yí qiâ dào rù yí qiâ chà zhī yí qiâ fǎ dào yí qiâ shì

差别,善布其身,悉遍法界,至一切道,入一切刹,知一切法,到一切世,

píngděng yǎn shuō yí qiâ fǎ mãn tïng shí zhào yào yí qiâ zhîngshēng yú zhū fï suǒ bù shēng fēn biã yú yí qiâ chù

平等演说一切法门,同时照耀一切众 生,于诸佛所不生分别,于一切处

wú yǒu zhàng ài ãr wǒ yún hã nãng zhī nãngshuō bǐ gōng dã hân shàn nán zǐ yú cǐ nán fāng yǒu chãng

无有障碍,而我云何能知、能说彼功德行?善男子!于此南方,有城,

míng duî luï bō dǐ qí zhōng yǒu shãn míng yuē dà tiān rǔ yì bǐ wân pú sà yún hã xuã pú sà hân

名:堕罗钵底,其中有神,名曰:大天,汝诣彼问:菩萨云何学菩萨行?

xiū pú sà dào

修菩萨道?

shí shàn cái tïng zǐ dǐng lǐ qí zú rào wú shù zā yīn qín zhānyǎng cí tuì ãr qù

时,善财童子顶礼其足,绕无数匝,殷勤瞻仰,辞退而去。

ěr shí shàn cái tïng zǐ rù pú sà guǎng dà hân qiú pú sà zhì huì jìng jiàn pú sà shãntōng shì niàn

尔时,善财童子入菩萨广大行,求菩萨智慧境,见菩萨神通事,念

pú sà shânggōng dã shēng pú sà dà huān xǐ qǐ pú sà jiānjīng jìn rù pú sà bù sī yì zì zài xiâ tuō

菩萨胜功德,生菩萨大欢喜,起菩萨坚精进,入菩萨不思议自在解脱,

xíng pú sà gōng dã dì guān pú sà sān mâi dì zhù pú sà zǒng chí dì rù pú sà dà yuàn dì dã pú sà biàn

行菩萨功德地,观菩萨三昧地,住菩萨总持地,入菩萨大愿地,得菩萨辩

cái dì chãng pú sà zhū lì dì jiàn cì yïu xíng zhì yú bǐ chãng tuī wân dà tiān jīn zài hã suǒ rãn xián

才地,成菩萨诸力地。渐次游行,至于彼城,推问大天今在何所?人咸

gào yán zài cǐ chãng nâi xiànguǎng dà shēn wãi zhîngshuō fǎ

告言:在此城内,现广大身,为众说法。

ěr shí shàn cái zhì dà tiān suǒ dǐng lǐ qí zú yú qián hã zhǎng ãr zuî shì yán shâng zhě wǒ yǐ

尔时,善财至大天所,顶礼其足,于前合掌而作是言:圣者!我已

xiān fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn ãr wâi zhī pú sà yún hã xuã pú sà hân yún hã xiū pú sà

先发阿耨多罗三藐三菩提心,而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨

dào wǒ wãn shâng zhě shànnãngjiào huì yuàn wãi wǒ shuō

道?我闻圣者善能教诲,愿为我说。

ěr shí dà tiāncháng shū sì shǒu qǔ sì dà hǎi shuǐ zì xǐ qí miàn chí zhū jīn huā yǐ sàn shàn cái

尔时,大天长舒四手,取四大海水自洗其面,持诸金华以散善财,

ãr gào zhī yán shàn nán zǐ yí qiâ pú sà nán kě dã jiàn nán kě dã wãn xī chū shì jiān yú zhîngshēng

而告之言:善男子!一切菩萨难可得见,难可得闻,希出世间,于众 生

zhōng zuì wãi dì yī shì zhū rãn zhōng fēn tuï lì huā wãi zhîngshēng guī wãi zhîngshēng jiù wãi zhū shì jiān zuî ān

中最为第一是诸人中芬陀利华!为众 生归,为众 生救,为诸世间作安

yǐn chù wãi zhū shì jiàn zuî dà guāngmíng shì mí huî zhě ān yǐn zhâng dào wãi dà dǎo shī yǐn zhū zhîngshēng rù

隐处,为诸世间作大光明,示迷惑者安隐正道;为大导师,引诸众 生入

fï fǎ mãn wãi dà fǎ jiàng shànnãngshǒu hù yí qiâ zhì chãng pú sà rú shì nán kě zhí yù wãi shēn yǔ

佛法门;为大法将,善能守护一切智城;菩萨如是难可值遇,唯身、语、

yì wú guî shī zhě rán hîu nǎi dã jiàn qí xíngxiàng wãn qí biàn cái yú yí qiâ shí chángxiàn zài qián shàn nán

意无过失者,然后乃得见其形像,闻其辩才,于一切时常现在前。善男

zǐ wǒ yǐ chãng jiù pú sà xiâ tuō míng wãi yún wǎng

子!我已成就菩萨解脱,名为:云网。

shàn cái yán shâng zhě yún wǎng xiâ tuō jìng jiâ yún hã

善财言:圣者!云网解脱境界云何?

ěr shí dà tiān yú shàn cái qián shì xiàn jīn jù yín jù liú lí jù bō lí jù chē qú jù

尔时,大天于善财前,示现金聚、银聚、琉璃聚、玻璃聚、砗磲聚、

mǎ nǎo jù dà yàn bǎo jù lí gîu zàng bǎo jù dà guāngmíng bǎo jù pǔ xiàn shí fāng bǎo jù bǎo guàn jù

码瑙聚、大焰宝聚、离垢藏宝聚、大光明宝聚,普现十方宝聚、宝冠聚、

bǎo yìn jù bǎo yīng luî jù bǎo dāng jù bǎo chuàn jù bǎo suǒ jù zhū wǎng jù zhǒngzhǒng mï ní bǎo jù

宝印聚、宝璎珞聚、宝珰聚、宝钏聚、宝锁聚、珠网聚、种 种摩尼宝聚、

yí qiâ zhuāng yán jù jù rú yì mï ní jù jiē rú dà shān yîu fù shì xiàn yí qiâ huā yí qiâ mán yí

一切 庄 严具聚、如意摩尼聚,皆如大山。又复示现一切华、一切鬘、一

qiâ xiāng yí qiâ shāoxiāng yí qiâ tú xiāng yí qiâ yī fu yí qiâ chuáng fān yí qiâ yīn yuâ yí qiâ

切香、一切烧香、一切涂香、一切衣服、一切 幢 幡、一切音乐、一切

wǔ yù yú lâ zhī jù jiē rú shān jī jí xiàn wú shù bǎi qiān wàn yì zhū tïng nǚ zhîng ãr bǐ dà tiān gào shàn

五欲娱乐之具,皆如山积;及现无数百千万亿诸童女众。而彼大天告善

cái yán shàn nán zǐ kě qǔ cǐ wù gîngyǎng rú lái xiū zhū fú dã bìng shī yí qiâ shâ qǔ zhîngshēng

财言:善男子!可取此物供养如来,修诸福德,并施一切,摄取众 生,

lìng qí xiū xuã tán bō luï mì nãng shě nán shě shàn nán zǐ rú wǒ wãi rǔ shì xiàn cǐ wù jiào rǔ xíng shī

令其修学檀波罗蜜,能舍、难舍。善男子!如我为汝示现此物,教汝行施,

wãi yí qiâ zhîngshēng xī yì rú shì jiē lìng yǐ cǐ shàn gēn xūn xí yú sān bǎo suǒ shàn zhī shí suǒ gōngjìng

为一切众 生悉亦如是,皆令以此善根熏习,于三宝所,善知识所,恭敬

gîngyǎng zēngzhǎngshàn fǎ fā yú wú shàng pú tí zhī yì shàn nán zǐ ruî yǒu zhîngshēng tān zhuï wǔ yù zì

供养,增长善法,发于无上菩提之意。善男子!若有众 生贪著五欲,自

fàng yì zhě wãi qí shì xiàn bù jìngjìng jiâ ruî yǒu zhîngshēngchēn huì jiāo màn duō zhângjìng zhě wãi qí shì

放逸者,为其示现不净境界;若有众 生嗔恚、憍慢、多诤竞者,为其示

xiàn jí kě bù xíng rú luï chà děng yǐn xuâ dàn rîu lìng qí jiàn yǐ jīngkǒng huáng jù xīn yì tiáo

现极可怖形,如罗刹等,饮血、啖肉,令其见已,惊恐、惶惧,心意调

rïu shě lí yuàn jiã ruî yǒu zhîngshēng hūn shěn lǎn duî wãi qí shì xiànwáng zãi shuǐ huǒ jí zhū zhîng jí lìng

柔,舍离怨结;若有众 生惛沈、懒惰,为其示现王贼水火及诸重疾,令

qí jiàn yǐ xīn shēnghuáng bù zhī yǒu yōu kǔ ãr zì miǎn câ yǐ rú shì děngzhǒngzhǒngfāngbiàn lìng shě yí qiâ

其见已,心生 惶怖,知有忧苦而自勉策;以如是等种 种方便,令舍一切

zhū bù shàn hân xiū xíngshàn fǎ lìng chú yí qiâ bō luï mì zhàng jù bō luï mì lìngchāo yí qiâ zhàng ài xiǎn

诸不善行,修行善法,令除一切波罗蜜障,具波罗蜜,令超一切障碍险

dào dào wú zhàng chù shàn nán zǐ wǒ wãi zhī cǐ yún wǎng xiâ tuō rú zhū pú sà mï hē sà yïu rú dì

道,到无障处。善男子!我唯知此云网解脱。如诸菩萨摩诃萨,犹如帝

shì yǐ nãng cuī fú yí qiâ fán nǎo ā xiū luï jūn yïu rú dà shuǐ pǔ nãngxiao miâ yí qiâ zhîngshēng zhū fán nǎo

释,已能摧伏一切烦恼阿修罗军;犹如大水,普能消灭一切众 生诸烦恼

huǒ yïu rú měng huǒ pǔ nãng gàn jiã yí qiâ zhîngshēng zhū ài yù shuǐ yïu rú dà fēng pǔ nãngchuī dǎo yí qiâ

火;犹如猛火,普能干竭一切众 生诸爱欲水;犹如大风,普能吹倒一切

zhîngshēng zhū jiàn qǔ chuáng yïu rú jīn gāng xī nãng cuī pî yí qiâ zhîngshēng zhū wǒ jiànshān ãr wǒ yún hã nãng

众 生诸见取 幢 ;犹如金刚,悉能摧破一切众 生诸我见山;而我云何能

zhī nãngshuō bǐ gōng dã hân shàn nán zǐ cǐ yán fú tí mï jiã tí guï pú tí chǎngzhōng yǒu zhǔ dì shãn

知、能说彼功德行?善男子!此阎浮提摩竭提国菩提场 中,有主地神,

qí míng ān zhù rǔ yì bǐ wân pú sà yún hã xuã pú sà hân xiū pú sà dào

其名:安住,汝诣彼问:菩萨云何学菩萨行?修菩萨道?

shí shàn cái tïng zǐ lǐ dà tiān zú rǎo wú shù zā cí tuì ãr qù

时,善财童子礼大天足,绕无数匝,辞退而去。

ěr shí shàn cái tïng zǐ jiàn cì yïu xíng qù mï jiã tí guï pú tí chǎng nâi ān zhù shãn suǒ bǎi wàn dì

尔时,善财童子渐次游行,趣摩竭提国菩提场内安住神所,百万地

shãntïng zài qí zhōng gângxiāng wâi yán cǐ lái tïng zǐ jí shì fï zàng bì dāng pǔ wãi yí qiâ zhîngshēng zuî suǒ yī

神同在其中,更相谓言:此来童子即是佛藏。必当普为一切众 生作所依

chù bì dāng pǔ huài yí qiâ zhîngshēng wú míng kã zàng cǐ rãn yǐ shēng fǎ wángzhǒngzhōng dāng yǐ lí gîu wú ài

处,必当普坏一切众 生无明壳藏。此人已生法王种 中,当以离垢无碍

fǎ zēng ãr guàn qí shǒu dāng kāi zhì huì dà zhēn bǎo zàng cuī fú yí qiâ xiã lùn yì dào

法缯而冠其首,当开智慧大珍宝藏,摧伏一切邪论异道。

shí ān zhù děng bǎi wàn dì shãn fàng dà guāngmíng biànzhào sān qiān dà qiān shì jiâ pǔ lìng dà dì tïng

时,安住等百万地神,放大光明,遍照三千大千世界,普令大地同

shí zhân hǒu zhǒngzhǒng bǎo wù chù chù zhuāng yán yǐng jiã guāng liú dì xiāngjiàn châ yí qiâ yâ shù jù shí

时震吼,种 种宝物、处处 庄 严,影洁光流、递相鉴彻。一切叶树俱时

shēngcháng yí qiâ huā shù xiángîng kāi fū yí qiâ guǒ shù mǐ bù chãng shú yí qiâ hã liú dì xiāngguàn zhù yí

生 长,一切华树咸共开敷,一切果树靡不成熟,一切河流递相灌注,一

qiâ chí zhǎo xī jiē yíng mǎn yǔ xì xiāng yǔ biàn sǎ qí dì fēng lái chuī huā pǔ sàn qí shàng wú shù yīn yuâ yī

切池沼悉皆盈满。雨细香雨遍洒其地,风来吹华普散其上,无数音乐一

shí jù zîu tiānzhuāng yán jù xián chū měi yīn niú wáng xiàngwáng shī zǐ wángděng jiē shēnghuān xǐ yǒng yuâ

时俱奏,天 庄 严具咸出美音,牛王、象王、师子王等,皆生欢喜,踊跃、

xiào hǒu yïu rú dà shānxiāng jī chū shēng bǎi qiān fú zàng zì rán yǒngxiàn

哮吼,犹如大山相击出声,百千伏藏自然踊现。

shí ān zhù dì shãn gào shàn cái yán shàn lái tïng zǐ rǔ yú cǐ dì cãngzhîngshàn gēn wǒ wãi rǔ xiàn

时,安住地神告善财言:善来童子!汝于此地曾种善根,我为汝现,

rǔ yù jiàn bù

汝欲见不?

ěr shí shàn cái lǐ dì shãn zú rào wú shù zā hã zhǎng ãr lì bï yán shâng zhě wãi rán

尔时,善财礼地神足,绕无数匝,合掌而立,白言:圣者!唯然。

yù jiàn

欲见。

shí ān zhù dì shãn yǐ zú àn dì bǎi qiān yì ā sēng qí bǎo zàng zì rán yǒng chū gào yán shàn nán zǐ

时,安住地神以足按地,百千亿阿僧祇宝藏自然踊出。告言:善男子!

jīn cǐ bǎo zàng suí zhú yú rǔ shì rǔ wǎng xī shàn gēn guǒ bào shì rǔ fú lì zhī suǒ shâ shîu rǔ yìng suí yì zì

今此宝藏随逐于汝,是汝往昔善根果报,是汝福力之所摄受,汝应随意自

zài shîuyîng shàn nán zǐ wǒ dã pú sà xiâ tuō míng bù kě huài zhì huì zàng cháng yǐ cǐ fǎ chãng jiù zhîng

在受用。善男子!我得菩萨解脱,名:不可坏智慧藏,常以此法成就众

shēng shàn nán zǐ wǒ yì zì cïng rán dēng fï lái cháng suí pú sà gōngjìngshǒu hù guān chá pú sà suǒ yǒu

生。善男子!我忆自从然灯佛来,常随菩萨,恭敬守护,观察菩萨所有

xīn hân zhì huì jìng jiâ yí qiâ shì yuàn zhū qīngjìng hân yí qiâ sān mâi guǎng dà shãntōng dà zì zài

心行、智慧境界:一切誓愿,诸清净行,一切三昧,广大神通,大自在

lì wú nãnghuài fǎ biànwǎng yí qiâ zhū fï guï tǔ pǔ shîu yí qiâ zhū rú lái jì zhuǎn yú yí qiâ zhū fï

力、无能坏法,遍往一切诸佛国土,普授一切诸如来记,转于一切诸佛

fǎ lún guǎngshuō yí qiâ xiū duō luï mãn dà fǎ guāngmíng pǔ jiē zhào yào jiào huà tiáo fú yí qiâ zhîngshēng shì

法轮,广说一切修多罗门,大法光明普皆照耀,教化调伏一切众 生,示

xiàn yí qiâ zhū fï shãnbiàn wǒ jiē nãnglǐngshîu jiē nãng yì chí

现一切诸佛神变,我皆能领受,皆能忆持。

shàn nán zǐ nǎi wǎng gǔ shì guî xū mí shān wēi chãn shù jiã yǒu jiã míng zhuāng yán shì jiâ míng

善男子!乃往古世,过须弥山微尘数劫,有劫名:庄 严,世界名:

yuâ chuáng fï hào miào yǎn yú bǐ fï suǒ dã cǐ fǎ mãn shàn nán zǐ wǒ yú cǐ fǎ mãn ruî rù ruî

月 幢 ,佛号:妙眼,于彼佛所得此法门。善男子!我于此法门若入、若

chū xiū xí zēngzhǎng chángjiàn zhū fï wâi cãng shě lí shǐ cïng chū dã nǎi zhì xián jiã yú qí zhōngjiān

出,修习增长,常见诸佛,未曾舍离,始从初得,乃至贤劫,于其中间,

zhí yù bù kě shuō bù kě shuō fï chà wēi chãn shù rú lái yìngzhângděng juã xī jiē chãng shì gōngjìnggîngyǎng yì

值遇不可说不可说佛刹微尘数如来应正等觉,悉皆承事,恭敬供养,亦

jiàn bǐ fï yì pú tí zuî xiàn dà shãn lì yì jiàn bǐ fï suǒ yǒu yí qiâ gōng dã shàn gēn shàn nán zǐ wǒ wãi

见彼佛诣菩提座,现大神力;亦见彼佛所有一切功德善根。善男子!我唯

zhī cǐ bù kě huài zhì huì zàng fǎ mãn rú zhū pú sà mï hē sà cháng suí zhū fï nãng chí yí qiâ zhū fï suǒ shuō

知此不可坏智慧藏法门。如诸菩萨摩诃萨常随诸佛,能持一切诸佛所说,

rù yí qiâ fï shânshēn zhì huì niànniànchōngbiàn yí qiâ fǎ jiâ děng rú lái shēn shēng zhū fï xīn jù zhū fï

入一切佛甚深智慧,念念充遍一切法界,等如来身,生诸佛心,具诸佛

fǎ zuî zhū fï shì ãr wǒ yún hã nãng zhī nãngshuō bǐ gōng dã hân shàn nán zǐ cǐ yán fú tí mï jiã tí

法,作诸佛事,而我云何能知、能说彼功德行?善男子!此阎浮提摩竭提

guï jiā pí luï chãng yǒu zhǔ yâ shãn míng pï shān pï yǎn dǐ rǔ yì bǐ wân pú sà yún hã xuã pú sà

国迦毗罗城,有主夜神,名:婆珊婆演底,汝诣彼问:菩萨云何学菩萨

hân xiū pú sà dào

行?修菩萨道?

shí shàn cái tïng zǐ lǐ dì shãn zú rào wú shù zā yīn qín zhānyǎng cí tuì ãr qù

时,善财童子礼地神足,绕无数匝,殷勤瞻仰,辞退而去。

ěr shí shàn cái tïng zǐ yī xīn si wãi ān zhù shãnjiào yì chí pú sà bù kě jǔ huài zhì zàng xiâ tuō xiū

尔时,善财童子一心思惟安住神教,忆持菩萨不可沮坏智藏解脱,修

qí sān mâi xuã qí guǐ zã guān qí yïu xì rù qí wēi miào dã qí zhì huì dá qí píngděng zhī qí wú

其三昧,学其轨则,观其游戏,入其微妙,得其智慧,达其平等,知其无

biān câ qí shânshēn jiàn cì yïu xíng zhì yú bǐ chãng cïngdōng mãn rù zhù lì wâi jiǔ biànjiàn rì mî

边,测其甚深。渐次游行,至于彼城,从东门入,伫立未久,便见日没。

xīn niàn suí shùn zhū pú sà jiào kě yǎng yù jiàn bǐ zhǔ yâ shãn yú shàn zhī shí shēng rú lái xiǎng fù zuî shì niàn

心念随顺诸菩萨教,渴仰欲见彼主夜神,于善知识生如来想。复作是念:

yïu shàn zhī shí dã zhōubiàn yǎn pǔ nãngmíngjiàn shí fāngjìng jiâ yïu shàn zhī shí dã guǎng dà jiě pǔ nãngliǎo dá

由善知识得周遍眼,普能明见十方境界;由善知识得广大解,普能了达

yí qiâ suǒ yuán yïu shàn zhī shí dã sān mâi yǎn pǔ nãngguān chá yí qiâ fǎ mãn yïu shàn zhī shí dã zhì huì yǎn

一切所缘;由善知识得三昧眼,普能观察一切法门;由善知识得智慧眼,

pǔ nãngmíngzhào shí fāng chà hǎi

普能明照十方刹海。

zuî shì niàn shí jiàn bǐ yâ shãn yú xū kōngzhōng chǔ bǎo lïu gã xiānglián huā cáng shī zǐ zhī zuî shēnzhēn

作是念时,见彼夜神于虚空中,处宝楼阁香莲华藏师子之座,身真

jīn sâ mù fā gàn qīng xíng mào duān yán jiàn zhě huān xǐ zhîng bǎo yīng luî yǐ wãi yán shì shēn fú zhū yī

金色,目发绀青,形貌端严,见者欢喜,众宝璎珞以为严饰,身服朱衣,

shǒu dài fàn guàn yí qiâ xīng xiù bǐng rán zài tǐ yú qí shēnshàng yī yī máo kǒng jiē xiàn huà dù wú liàng wú shù

首戴梵冠,一切星宿炳然在体。于其身上一一毛孔,皆现化度无量无数

â dào zhîngshēng lìng qí miǎn lí xiǎn nàn zhī xiàng shì zhū zhîngshēng huî shēng rãn zhōng huî shēngtiānshàng huî

恶道众 生,令其免离险难之像;是诸众 生或生人中,或生天上,或

yǒu qù xiàng âr châng pú tí huî yǒu xiū xíng yí qiâ zhì dào yîu bǐ yī yī zhū máo kǒngzhōng shì xiànzhǒngzhǒng

有趣向二乘菩提,或有修行一切智道。又彼一一诸毛孔中,示现种 种

jiào huà fāngbiàn huî wãi xiànshēn huî wãi shuō fǎ huî wãi shì xiànshēng wãn châng dào huî wãi shì xiàn dú juã châng

教化方便,或为现身,或为说法,或为示现声闻乘道,或为示现独觉乘

dào huî wãi shì xiàn zhū pú sà hân pú sà yǒngměng pú sà sān mâi pú sà zì zài pú sà zhù chù pú

道,或为示现诸菩萨行,菩萨勇猛,菩萨三昧,菩萨自在,菩萨住处,菩

sà guān chá pú sà shī zǐ pín shēn pú sà xiâ tuō yïu xì rú shì zhǒngzhǒngchãng shú zhîngshēng

萨观察,菩萨师子频申,菩萨解脱游戏,如是种 种 成熟众 生。

shàn cái tïng zǐ jiàn wãn cǐ yǐ xīn dà huān xǐ yǐ shēn tïu dì lǐ yâ shãn zú rào wú shù zā yú

善财童子见闻此已,心大欢喜,以身投地,礼夜神足,绕无数匝,于

qián hã zhǎng ãr zuî shì yán shâng zhě wǒ yǐ xiān fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn wǒ xīn jì wàng yī

前合掌而作是言:圣者!我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,我心冀望依

shàn zhī shí huî zhū rú lái gōng dã fǎ zàng wãi yuàn shì wǒ yí qiâ zhì dào wǒ xíng yú zhōng zhì shí lì dì

善知识获诸如来功德法藏,唯愿示我一切智道,我行于中,至十力地。

shí bǐ yâ shãn gào shàn cái yán shàn zāi shàn zāi shàn nán zǐ rǔ nãngshēn xīn jìngshàn zhī shí lâ

时,彼夜神告善财言:善哉!善哉!善男子!汝能深心敬善知识,乐

wãn qí yǔ xiū xíng qí jiào yǐ xiū xíng gù juã dìngdāng dã ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí shàn nán zǐ

闻其语,修行其教。以修行故,决定当得阿耨多罗三藐三菩提。善男子!

wǒ dã pú sà pî yí qiâ zhîngshēng chī àn fǎ guāngmíng xiâ tuō shàn nán zǐ wǒ yú â huì zhîngshēng qǐ dà

我得菩萨破一切众 生痴暗法光明解脱。善男子!我于恶慧众 生,起大

cí xīn yú bú shàn yâ zhîngshēng qǐ dà bēi xīn yú zuî shàn yâ zhîngshēng qǐ yú xǐ xīn yú shàn â âr

慈心,于不善业众 生,起大悲心;于作善业众 生,起于喜心;于善恶二

hân zhîngshēng qǐ bù âr xīn yú zá rǎn zhîngshēng qǐ lìngshēngqīngjìng xīn yú xiã dào zhîngshēng qǐ lìng

行众 生,起不二心;于杂染众 生,起令生清净心;于邪道众 生,起令

shēngzhângxíng xīn yú liâ xiâ zhîngshēng qǐ lìngxìng dà xiâ xīn yú yuâ shēng sǐ zhîngshēng qǐ lìng shě lún zhuǎn

生 正行心;于劣解众 生,起令兴大解心;于乐生死众 生,起令舍轮转

xīn yú zhù âr châng dào zhîngshēng qǐ lìng zhù yí qiâ zhì xīn shàn nán zǐ wǒ yǐ dã cǐ xiâ tuō gù cháng

心;于住二乘道众 生,起令住一切智心。善男子!我以得此解脱故,常

yǔ rú shì xīn gîngxiāngyìng shàn nán zǐ wǒ yú yâ àn rãn jìng guǐ shãn dào zãi zhū â zhîngshēng suǒ

与如是心共相应。善男子!我于夜闇人静,鬼、神、盗贼、诸恶众 生所

yïu xíng shí mì yún chïng wù â fēng bào yǔ rì yuâ xīng xiù bìng jiē hūn bì bù jiàn sâ shí jiàn zhū

游行时,密云、重雾、恶风、暴雨、日月星宿并皆昏蔽不见色时,见诸

zhîngshēng ruî rù yú hǎi ruî xíng yú lù shān lín kuàng yě zhū xiǎn nàn chǔ huî zāo dào zãi huî fá zī

众 生若入于海,若行于陆,山林、旷野、诸险难处,或遭盗贼,或乏资

liáng huî mí huî fāng yú huî wàng shī dào lù zhānghuáng yōu bù bù nãng zì chū wǒ shí jí yǐ zhǒngzhǒng

粮,或迷惑方隅,或忘失道路,慞 惶、忧怖不能自出。我时即以种 种

fāngbiàn ãr jiù jì zhī wãi hǎi nàn zhě shì zuî chuán shī yú wáng mǎ wáng guī wáng xiàngwáng ā xiū

方便而救济之,为海难者,示作船师,鱼王、马王、龟王、象王、阿修

luï wáng jí yǐ hǎi shãn wãi bǐ zhîngshēng zhǐ â fēng yǔ xī dà bō làng yǐn qí dào lù shì qí zhōu àn

罗王,及以海神,为彼众 生止恶风雨,息大波浪,引其道路,示其洲岸,

lìngmiǎn bù wâi xī dã ān yǐn fù zuî shì niàn yǐ cǐ shàn gēn huí shī zhîngshēng yu lìng shě lí yí qiâ

令免怖畏,悉得安隐。复作是念:以此善根,回施众 生,愿令舍离一切

zhū kǔ wãi zài lù dì yí qiâ zhîngshēng yú yâ àn zhōng zāo kǒng bù zhě xiàn zuî rì yuâ jí zhū xīng xiù

诸苦。为在陆地一切众 生,于夜暗中遭恐怖者,现作日、月及诸星宿,

chãn xiá xī diànzhǒngzhǒngguāngmíng huî zuî wū zhái huî wãi rãn zhîng lìng qí dã miǎnkǒng bù zhī â fù zuî

晨霞、夕电种 种 光明。或作屋宅,或为人众,令其得免恐怖之厄。复作

shì niàn yǐ cǐ shàn gēn huí shī zhîngshēng xī lìng chú mâi zhū fán nǎo àn yí qiâ zhîngshēng yǒu xī shîumìng

是念:以此善根,回施众 生,悉令除灭诸烦恼暗。一切众 生有惜寿命,

yǒu ài míng wãn yǒu tān cái bǎo yǒu zhîngguān wâi yǒu zhuï nán nǚ yǒu liàn qī qiâ wâi chēng suǒ qiú duō

有爱名闻,有贪财宝,有重官位,有著男女,有恋妻妾,未称所求,多

shēng yōu bù wǒ jiē jiù jì lìng qí lí kǔ wãi xíngshānxiǎn ãr liú nàn zhě wãi zuî shànshãn xiànxíng qīn

生忧怖,我皆救济,令其离苦。为行山险而留难者,为作善神,现形亲

jìn wãi zuî hǎo niǎo fā yīn wâi yuâ wãi zuî líng yào shū guāngzhào yào shì qí guǒ shù shì qí quánjǐng

近;为作好鸟,发音慰悦;为作灵药,舒光照耀;示其果树,示其泉井,

shì zhâng zhí dào shì píng tǎn dì lìng qí miǎn lí yī qiē yōu â wãi xíngkuàng yě chïu lín xiǎn dào tãng

示正直道,示平坦地,令其免离一切忧厄。为行旷野、稠林、险道,藤

luï suǒ juàn yún wù suǒ àn ãr kǒng bù zhě shì qí zhâng dào lìng dã chū lí zuî shì niàn yán yuàn yī qiē

萝所罥云雾所暗、而恐怖者,示其正道,令得出离。作是念言:愿一切

zhîngshēng fá jiànchïu lín jiã ài luï wǎng chū shēng shǐ yě miâ fán nǎo àn rù yí qiâ zhì píng tǎn zhâng dà

众 生伐见稠林,截爱罗网,出生死野,灭烦恼暗,入一切智平坦正道,

dào wú wâi chù bì jìng ān lâ

到无畏处,毕竟安乐。

shàn nán zǐ ruî yǒu zhîngshēng lâ zhuï guï tǔ ãr yōu kǔ zhě wǒ yǐ fāngbiàn lìngshēng yàn lí zuî

善男子!若有众 生,乐著国土而忧苦者,我以方便,令生厌离。作

shì niàn yán yuàn yí qiâ zhîngshēng bù zháo zhū yùn zhù yí qiâ fï sà pï rě jìng shàn nán zǐ ruî yǒu zhîngshēng

是念言:愿一切众 生不着诸蕴,住一切佛萨婆若境。善男子!若有众 生

lâ zhuï jù luî tān ài zhái shâ cháng chù hēi àn shîu zhū kǔ zhě wǒ wãi shuō fǎ lìngshēng yàn lí lìng

乐着聚落,贪爱宅舍,常处黑暗,受诸苦者,我为说法,令生厌离,令

fǎ mǎn zú lìng yī fǎ zhù zuî shì niàn yán yuàn yí qiâ zhîngshēng xī bù tān lâ liù chù jù luî sù dã

法满足,令依法住。作是念言:愿一切众 生,悉不贪乐六处聚落,速得

chū lí shēng sǐ jì jiâ jū jìng ān zhù yí qiâ zhì chãng shàn nán zǐ ruî yǒu zhîngshēngháng àn yâ zhōng mí

出离生死境界,究竟安住一切智城。善男子!若有众 生行暗夜中,迷

huî shí fāng yú píng tǎn lù shēngxiǎn nàn xiǎng yú xiǎn nàn dào qǐ píng tǎn xiǎng yǐ gāo wãi xià yǐ xià wãi gāo

惑十方,于平坦路生险难想,于险难道起平坦想,以高为下,以下为高,

qí xīn mí huî shēng dà kǔ nǎo wǒ yǐ fāngbiàn shū guāngzhào jí ruî yù chū zhě shì qí mãn hù ruî yù

其心迷惑,生大苦恼,我以方便舒光照及。若欲出者,示其门户;若欲

xíng zhě shì qí dào lù yù dù gōu xù shì qí qiáoliáng yù shâ hã hǎi yǔ qí chuán fá yuâ guānfāng

行者,示其道路;欲度沟洫,示其桥梁;欲涉河海,与其船筏;乐观方

zhě shì qí xiǎn yì ān wēi zhī chù yù xiū xī zhě shì qí chãng yì shuǐ shù zhī suǒ zuî shì niàn yán rú

者,示其险易安危之处;欲休息者,示其城邑水树之所。作是念言:如

wǒ yú cǐ zhào chú yâ àn lìng zhū shì shì xī dã xuān xù yuàn wǒ pǔ yú yí qiâ zhîngshēngshēng sǐ cháng yâ wú

我于此照除夜暗,令诸世事悉得宣叙,愿我普于一切众 生 生死长夜、无

míng àn chù yǐ zhì huì guāng pǔ jiē zhàoliǎo shì zhū zhîngshēng wú yǒu zhì yǎn xiǎng xīn jiàn dǎo zhī suǒ fù yì

明暗处,以智慧光,普皆照了。是诸众 生无有智眼,想心见倒之所覆翳,

wú chángchángxiǎng wú lâ lâ xiǎng wú wǒ wǒ xiǎng bù jìngjìngxiǎng jiān gù zhí zhuï wǒ rãn zhîngshēng

无常 常 想,无乐乐想,无我我想,不净净想,坚固执著,我人众 生,

yùn jiâ chù fǎ mí huî yīn guǒ bù shí shàn â shā hài zhîngshēng nǎi zhì xiã jiàn bú xiào fù mǔ bú

蕴界处法,迷惑因果,不识善恶,杀害众 生,乃至邪见,不孝父母,不

jìng shā mãn jí pï luï mãn bù zhī â rãn bù shí shàn rãn tān zhuï â shì ān zhù xiã fǎ huǐ bàng rú lái

敬沙门及婆罗门,不知恶人,不识善人,贪着恶事,安住邪法,毁谤如来,

huàizhâng fǎ lún yú zhū pú sà zǐ rǔ shāng hài qīng dà châng dào duàn pú tí xīn yú yǒu ēn rãn fǎn jiā shā

坏正法轮,于诸菩萨呰辱伤害,轻大乘道,断菩提心,于有恩人反加杀

hài yú wú ēn chù chánghuáiyuàn jiã huǐ bàngxiánshâng qīn jìn â bàn dào tǎ sì wù zuî wǔ nì zuì

害,于无恩处常怀怨结,毁谤贤圣,亲近恶伴,盗塔寺物,作五逆罪,

bù jiǔ dāng duî sān â dào chù yuàn wǒ sù yǐ dà zhì guāngmíng pî bǐ zhîngshēng wú míng hēi àn lìng qí jí fā

不久当堕三恶道处,愿我速以大智光明,破彼众 生无明黑暗,令其疾发

ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn jì fā xīn yǐ shì pǔ xiánchâng kāi shí lì dào yì shì rú lái fǎ

阿耨多罗三藐三菩提心。既发心已,示普贤乘,开十力道,亦示如来法

wángjìng jiâ yì shì zhū fï yí qiâ zhì chãng zhū fï suǒ hân zhū fï zì zài zhū fï chãng jiù zhū fï zǒng

王境界,亦示诸佛一切智城,诸佛所行,诸佛自在,诸佛成就,诸佛总

chí yí qiâ zhū fï gîngtïng yì shēn yí qiâ zhū fï píngděng zhī chù lìng qí ān zhù

持,一切诸佛共同一身,一切诸佛平等之处,令其安住。

shàn nán zǐ yí qiâ zhîngshēng huî bìng suǒ chán huî lǎo suǒ qīn huî kǔ pín qiïng huî zāo huî nàn huî

善男子!一切众 生或病所缠,或老所侵,或苦贫穷,或遭祸难,或

fàn wáng fǎ lín dāngshîuxíng wú suǒ yī hù shēng dà bù wâi wǒ jiē jiù jì shǐ dã ān yǐn fù zuî

犯王法,临当受刑,无所依怙,生大怖畏;我皆救济,使得安隐。复作

shì niàn yuàn wǒ yǐ fǎ pǔ shâ zhîngshēng lìng qí xiâ tuō yí qiâ fán nǎo shēng lǎo bìng sǐ yōu

是念:愿我以法普摄众 生,令其解脱一切烦恼,生、老、病、死,忧、

bēi kǔ huàn jìn shàn zhī shí chángxíng fǎ shī qín xíngshàn yâ sù dã rú lái qīngjìng fǎ shēn zhù

悲、苦、患,近善知识,常行法施,勤行善业,速得如来清净法身,住

yú jiū jìng wú biàn yì chù shàn nán zǐ yí qiâ zhîngshēng rù jiànchïu lín zhù yú xiã dào yú zhū jìng jiâ qǐ

于究竟无变易处。善男子!一切众 生入见稠林,住于邪道,于诸境界起

xiã fēn biã chángxíng bú shàn shēn yǔ yì yâ wàng zuî zhǒngzhǒng zhū xiã kǔ hân yú fēi zhâng juã shēng

邪分别,常行不善,身、语、意业,妄作种 种诸邪苦行,于非正觉生

zhâng juã xiǎng yú zhâng juã suǒ fēi zhâng juã xiǎng wãi â zhī shí zhī suǒ shâ shîu yǐ qǐ â jiàn jiāng duî â dào

正觉想于正觉所非正觉想,为恶知识之所摄受,以起恶见,将堕恶道;

wǒ yǐ zhǒngzhǒng zhū fāngbiàn mãn ãr wãi jiù hù lìng zhù zhângjiàn shēng rãn tiānzhōng fù zuî shì niàn rú wǒ

我以种 种诸方便门而为救护,令住正见,生人天中。复作是念:如我

jiù cǐ jiāngzhuì â dào zhū zhîngshēngděng yuàn wǒ pǔ jiù yí qiâ zhîngshēng xī lìng xiâ tuō yí qiâ zhū kǔ zhù

救此将坠恶道诸众 生等,愿我普救一切众 生,悉令解脱一切诸苦,住

bō luï mì chū shì shâng dào yú yí qiâ zhì dã bù tuì zhuǎn jù pǔ xiányuàn jìn yí qiâ zhì ãr bù shâ lí

波罗蜜出世圣道,于一切智得不退转,具普贤愿,近一切智,而不舍离

zhū pú sà hân cháng qín jiào huà yí qiâ zhîngshēng

诸菩萨行,常勤教化一切众 生。

ěr shí pï shān pï yǎn dǐ zhǔ yâ shãn yù chïngxuān cǐ xiâ tuō yì chãng fï shãn lì guān chá shí fāng

尔时,婆珊婆演底主夜神,欲重宣此解脱义,承佛神力,观察十方,

wãi shàn cái tïng zǐ ãr shuōsîng yán

为善财童子而说颂言:

wǒ cǐ xiâ tuō mãn shēngjìng fǎ guāngmíng

我此解脱门,生净法光明,

nãng pî yú chī àn dài shí ãr yǎn shuō

能破愚痴暗,待时而演说。

wǒ xī wú biān jiã qín xíng guǎng dà cí

我昔无边劫,勤行广大慈,

pǔ fù zhū shì jiān fï zǐ yìng xiū xuã

普覆诸世间,佛子应修学。

jì jìng dà bēi hǎi chū shēng sān shì fï

寂静大悲海,出生三世佛,

nãng miâ zhîngshēng kǔ rǔ yìng rù cǐ mãn

能灭众 生苦,汝应入此门。

nãngshēng shì jiān lâ yì shēng chū shì lâ

能生世间乐,亦生出世乐,

lìng wǒ xīn huān xǐ rǔ yìng rù cǐ mãn

令我心欢喜,汝应入此门。

jì shě yǒu wãi huàn yì yuǎn shēng wãn guǒ

既舍有为患,亦远声闻果,

jìng xiū zhū fï lì rǔ yìng rù cǐ mãn

净修诸佛力,汝应入此门。

wǒ mù shân qīng jìng pǔ jiàn shí fāng chà

我目甚清净,普见十方刹,

yì jiàn qí zhōng fï pú tí shù xià zuî

亦见其中佛,菩提树下坐,

xiàng hǎo zhuāng yán shēn wú liàngzhîng wãi rào

相好 庄 严身,无量 众围绕,

yī yī máo kǒng nâi zhǒngzhǒngguāngmíng chū

一一毛孔内,种 种 光明出。

jiàn zhū qún shēng lâi sǐ cǐ ãr shēng bǐ

见诸群生类,死此而生彼,

lún huí wǔ qù zhōng chángshîu wú liàng kǔ

轮回五趣中,常受无量苦。

wǒ ěr shân qīng jìng tīng zhī wú bù jí

我耳甚清净,听之无不及,

yí qiâ yǔ yán hǎi xī wãn nãng yì chí

一切语言海,悉闻能忆持。

zhū fï zhuǎn fǎ lún qí shēngmiào wú bǐ

诸佛转法轮,其声妙无比,

suǒ yǒu zhū wãn zì xī jiē nãng yì chí

所有诸文字,悉皆能忆持。

wǒ bí shân qīng jìng yú fǎ wú suǒ ài

我鼻甚清净,于法无所碍,

yí qiâ jiē zì zài rǔ yìng rù cǐ mãn

一切皆自在,汝应入此门。

wǒ shã shân guǎng dà jìng hǎo nãng yán shuō

我舌甚广大,净好能言说,

suí yìng yǎn miào fǎ rǔ yìng rù cǐ mãn

随应演妙法,汝应入此门。

wǒ shēn shân qīng jìng sān shì děng rú rú

我身甚清净,三世等如如,

suí zhū zhîngshēng xīn yí qiâ xī jiē xiàn

随诸众 生心,一切悉皆现。

wǒ xīn jìng wú ài rú kōng hán wàn xiàng

我心净无碍,如空含万像,

pǔ niàn zhū rú lái ãr yì bù fēn biã

普念诸如来,而亦不分别。

liǎo zhī wú liàng chà yí qiâ zhū xīn hǎi

了知无量刹,一切诸心海,

zhū gēn jí yù lâ ãr yì bù fēn biã

诸根及欲乐,而亦不分别。

wǒ yǐ dà shãn tōng zhân dîng wú liàng chà

我以大神通,震动无量刹,

qí shēn xī biàn wǎng tiáo bǐ nán tiáo zhîng

其身悉遍往,调彼难调众。

wǒ fú shân guǎng dà rú kōng wú yǒu jìn

我福甚广大,如空无有尽,

gîng yǎng zhū rú lái ráo yì yí qiâ zhîng

供养诸如来,饶益一切众。

wǒ zhì guǎng qīng jìng liǎo zhī zhū fǎ hǎi

我智广清净,了知诸法海,

chú miâ zhîngshēng huî rǔ yìng rù cǐ mãn

除灭众 生惑,汝应入此门。

wǒ zhī sān shì fï jí yǐ yí qiâ fǎ

我知三世佛,及以一切法,

yì liǎo bǐ fāng biàn cǐ mãn biàn wú děng

亦了彼方便,此门遍无等。

yī yī chãn zhōng jiàn sān shì yí qiâ chà

一一尘中见,三世一切刹,

yì jiàn bǐ zhū fï cǐ shì pǔ mãn lì

亦见彼诸佛,此是普门力。

shí fāng chà chãn nâi xī jiàn lú shâ nà

十方刹尘内,悉见卢舍那,

pú tí shù xià zuî chãng dào yǎn miào fǎ

菩提树下坐,成道演妙法。

ěr shí shàn cái tïng zǐ bï yâ shãn yán rǔ fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn wãi jī shí yē dã

尔时,善财童子白夜神言:汝发阿耨多罗三藐三菩提心为几时耶?得

cǐ xiâ tuō qí yǐ jiǔ rú nǎi nãng rú shì ráo yì zhîngshēng

此解脱其已久如,乃能如是饶益众 生?

qí shãn dā yán shàn nán zǐ nǎi wǎng gǔ shì guî rú xū mí shān wēi chãn shù jiã yǒu jiã míng jì jìng

其神答言:善男子!乃往古世,过如须弥山微尘数劫,有劫名:寂静

guāng shì jiâ míng chū shēngmiào bǎo yǒu wǔ yì fï yú zhōng chū xiàn bǐ shì jiâ zhōng yǒu sì tiān xià míng

光,世界名:出生妙宝,有五亿佛于中出现。彼世界中,有四天下,名:

bǎo yuâ dēngguāng yǒu chãng míng lián huā guāng wángmíng shàn fǎ dù yǐ fǎ shī huà chãng jiù qī bǎo

宝月灯光,有城,名:莲华光,王名:善法度,以法施化,成就七宝,

wáng sì tiān xià wáng yǒu fū rãn míng fǎ huì yuâ yâ jiǔ mián mâi shí bǐ chãngdōng yǒu yī dà lín míng

王四天下。王有夫人名:法慧月,夜久眠寐。时,彼城东有一大林,名

wãi jì zhù lín zhōng yǒu yī dà pú tí shù míng yí qiâ guāng mï ní wángzhuāng yán shēn chū shēng yí qiâ

为:寂住,林中有一大菩提树,名:一切光摩尼王 庄 严身出生,一切

fï shãn lì guāngmíng ěr shí yǒu fï míng yí qiâ fǎ lãi yīn wáng yú cǐ shù xià chãngděngzhâng juã fàng wú

佛神力光明。尔时,有佛名:一切法雷音王,于此树下成等正觉,放无

liàng sâ guǎng dà guāngmíng biànzhào chū shēngmiào bǎo shì jiâ lián huā guāngchãng nâi yǒu zhǔ yâ shãn míng wãi jìng

量色广大光明,遍照出生妙宝世界。莲华光 城内有主夜神,名为:净

yuâ yì wáng fū rãn fǎ huì yuâ suǒ dîngshēnyīng luî yǐ juã fū rãn ãr gào zhī yán fū rãn dāng zhī yí qiâ fǎ

月,诣王夫人法慧月所,动身璎珞以觉夫人,而告之言:夫人当知一切法

lãi yīn wáng rú lái yú jì zhù lín chãng wú shàng juã jí guǎng wãi shuō zhū fï gōng dã zì zài shãn lì pǔ xián pú

雷音王如来,于寂住林成无上觉,及广为说诸佛功德自在神力,普贤菩

sà suǒ yǒu hân yuàn lìngwáng fu rãn fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí yì gîngyǎng bǐ fï jí zhū pú sà shēng

萨所有行愿,令王夫人发阿耨多罗三藐三菩提意,供养彼佛及诸菩萨、声

wãn sēngzhîng

闻、僧众。

shàn nán zǐ shí wáng fū rãn fǎ huì yuâ zhě qǐ yì rãn hū wǒ shēn shì yě wǒ yú bǐ fï suǒ

善男子!时,王夫人,法慧月者,岂异人乎?我身是也!我于彼佛所

fā pú tí xīn zhîngshàn gēn gù yú xū mí shān wēi chãn shù jiã bù shēng dì yù â guǐ chù shēng zhū â

发菩提心,种善根故;于须弥山微尘数劫,不生地狱、饿鬼、畜生诸恶

qù zhōng yì bù shēng yú xià jiàn zhī jiā zhū gēn jù zú wú yǒu zhîng kǔ yú tiān rãn zhōng fú dã shū shâng

趣中,亦不生于下贱之家,诸根具足,无有众苦,于天人中福德殊胜,

bù shēng â shì hãng bù lí fï jí zhū pú sà dà shàn zhī shí cháng yú qí suǒ zhîng zhí shàn gēn jīng bā shí

不生恶世,恒不离佛及诸菩萨、大善知识,常于其所种植善根,经八十

xū mí shān wēi chãn shù jiã chángshîu ān lâ ãr wâi mǎn zú pú sà zhū gēn guî cǐ jiã yǐ fù guî wàn jiã

须弥山微尘数劫,常受安乐,而未满足菩萨诸根。过此劫已,复过万劫,

yú xián jiã qián yǒu jiã míng wú yōu biànzhào shì jiâ míng lí gîu miàoguāng qí shì jiâ zhōngjìng huì xiāng zá

于贤劫前,有劫名:无忧遍照,世界名:离垢妙光,其世界中净秽相杂,

yǒu wǔ bǎi fï yú zhōng chū xiàn qí dì yī fï míng xū mí chuáng jì jìngmiào yǎn rú lái yìngzhângděng juã wǒ

有五百佛于中出现,其第一佛,名:须弥 幢 寂静妙眼如来应正等觉,我

wãi míngchēngzhǎng zhě nǚ míng miào huì guāngmíng duānzhâng shū miào bǐ jìng yuâ yâ shãn yǐ yuàn lì gù

为:名称 长者,女名:妙慧光明,端正殊妙。彼净月夜神,以愿力故,

yú lí gîu shì jiâ yī sì tiān xià miàochuángwángchãngzhōngshēng zuî zhǔ yâ shãn míng qīngjìng yǎn wǒ yú yī

于离垢世界一四天下妙 幢 王城 中 生,作主夜神,名:清净眼。我于一

shí zài fù mǔ biān yâ jiǔ mián xī bǐ qīngjìng yǎn lái yì wǒ suǒ zhândîng wǒ zhái fàng dà guāngmíng chū

时,在父母边,夜久眠息;彼清净眼来诣我所,震动我宅,放大光明出

xiàn qí shēn zàn fï gōng dã yán miào yǎn rú lái zuî pú tí zuî shǐ chãnzhâng juã quàn yù yú wǒ jí yǐ fù

现其身,赞佛功德言:妙眼如来坐菩提座,始成正觉。劝谕于我及以父

mǔ bìng zhū juàn shǔ lìng sù jiàn fï zì wãi qián dǎo yǐn zhì fï suǒ guǎngxīnggîngyǎng wǒ cái jiàn fï

母,并诸眷属,令速见佛;自为前导,引至佛所,广兴供养。我才见佛,

jí dã sān mâi míng chū shēngjiàn fï tiáo fú zhîngshēng sān shì zhì guāngmíng lún huî cǐ sān mâi gù nãng yì niàn

即得三昧,名:出生见佛调伏众 生三世智光明轮。获此三昧故,能忆念

xū mí shān wēi chãn shù jiã yì jiàn qí zhōng zhū fï chū xiàn yú bǐ fï suǒ tīng wãn miào fǎ yǐ wãn fǎ gù

须弥山微尘数劫,亦见其中诸佛出现,于彼佛所听闻妙法;以闻法故,

jí dã cǐ pî yí qiâ zhîngshēng àn fǎ guāngmíng xiâ tuō dã cǐ xiâ tuō yǐ jí jiàn qí shēnbiànwǎng fï chà wēi chãn

即得此破一切众 生暗法光明解脱。得此解脱已,即见其身遍往佛刹微尘

shù shì jiâ yì jiàn bǐ shì jiâ suǒ yǒu zhū fï yîu jiàn zì shēn zài qí fï suǒ yì jiàn bǐ shì jiâ yí qiâ zhîng

数世界,亦见彼世界所有诸佛,又见自身在其佛所,亦见彼世界一切众

shēng jiě qí yán yīn shí qí gēn xìng zhī qí wǎng xī cãng wãi shàn yǒu zhī suǒ shâ shîu suí qí suǒ lâ ãr wãi

生,解其言音,识其根性,知其往昔曾为善友之所摄受,随其所乐而为

xiànshēn lìngshēnghuān xǐ wǒ shí yú bǐ suǒ dã xiâ tuō niànniànzēngzhǎng cǐ xīn wú jiàn yîu jiàn zì shēn

现身,令生欢喜。我时于彼所得解脱,念念增长,此心无间;又见自身

biànwǎng bǎi fï chà wēi chãn shù shì jiâ cǐ xīn wú jiàn yîu jiàn zì shēnbiànwǎngqiān fï chà wēi chãn shù shì jiâ cǐ

遍往百佛刹微尘数世界,此心无间;又见自身遍往千佛刹微尘数世界,此

xīn wú jiàn yîu jiàn zì shēnbiànwǎng bǎi qiān fï chà wēi chãn shù shì jiâ rú shì niànniàn nǎi zhì bù kě shuō bù kě

心无间;又见自身遍往百千佛刹微尘数世界;如是,念念乃至不可说不可

shuō fï chà wēi chãn shù shì jiâ yì jiàn bǐ shì jiâ zhōng yí qiâ rú lái yì zì jiànshēn zài bǐ fï suǒ tīng wãn

说佛刹微尘数世界,亦见彼世界中一切如来,亦自见身在彼佛所,听闻

miào fǎ shîu chí yì niàn guān chá juã liǎo yì zhī bǐ fï zhū běn shì hǎi zhū dà yuàn hǎi bǐ zhū rú lái yán

妙法,受持忆念,观察决了,亦知彼佛诸本事海、诸大愿海。彼诸如来严

jìng fï chà wǒ yì yán jìng yì jiàn bǐ shì jiâ yí qiâ zhîngshēng suí qí suǒ yìng ãr wãi xiànshēn jiào huà tiáo

净佛刹,我亦严净,亦见彼世界一切众 生,随其所应而为现身,教化调

fú cǐ xiâ tuō mãn niànniànzēngzhǎng rú shì nǎi zhì chōng mǎn fǎ jiâ

伏,此解脱门,念念增长,如是乃至充满法界。

shàn nán zǐ wǒ wãi zhī cǐ pú sà pî yí qiâ zhîngshēng àn fǎ guāngmíng xiâ tuō rú zhū pú sà mï hē sà

善男子!我唯知此菩萨破一切众 生暗法光明解脱。如诸菩萨摩诃萨

chãng jiù pǔ xián wú biān hân yuàn pǔ rù yí qiâ zhū fǎ jiâ hǎi dã zhū pú sà jīn gāng zhì chuáng zì zài sān mâi

成就普贤无边行愿,普入一切诸法界海,得诸菩萨金刚智 幢 自在三昧,

chū shēng dà yuàn zhù chí fï zhǒng yú niànniànzhōngchãng mǎn yí qiâ dà gōng dã hǎi yán jìng yí qiâ guǎng dà shì

出生大愿,住持佛种,于念念中 成满一切大功德海,严净一切广大世

jiâ yǐ zì zài zhì jiào huà chãng shú yí qiâ zhîngshēng yǐ zhì huì rì miâ chú yí qiâ shì jiān àn zhàng yǐ

界,以自在智,教化成熟一切众 生;以智慧日,灭除一切世间暗障;以

yǒngměng zhì jiào wù yí qiâ zhîngshēng hūn shuì yǐ zhì huì yuâ juã liǎo yí qiâ zhîngshēng yí huî yǐ qīngjìng yīn

勇猛智,觉悟一切众 生惛睡;以智慧月,决了一切众 生疑惑;以清净音,

duàn chú yí qiâ zhū yǒu zhí zhuï yú yí qiâ fǎ jiâ yī yī chãnzhōng shì xiàn yí qiâ zì zài shãn lì zhì yǎn míng

断除一切诸有执著;于一切法界一一尘中,示现一切自在神力,智眼明

jìng děngjiàn sān shì ãr wǒ hã nãng zhī qí miào hân shuō qí gōng dã rù qí jìng jiâ shì qí zì zài shàn

净,等见三世,而我何能知其妙行?说其功德?入其境界?示其自在?善

nán zǐ cǐ yán fú tí mï jiã tí guï pú tí chǎng nâi yǒu zhǔ yâ shãn míng pǔ dã jìngguāng wǒ běn cïng

男子!此阎浮提摩竭提国菩提场内,有主夜神,名:普德净光,我本从

qí fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn cháng yǐ miào fǎ kāi wù yú wǒ rǔ yì bǐ wân pú sà yún

其,发阿耨多罗三藐三菩提心,常以妙法开悟于我,汝诣彼问:菩萨云

hã xuã pú sà hân xiū pú sà dào

何学菩萨行?修菩萨道?

ěr shí shàn cái tïng zǐ xiàng pï shān pï yǎn dǐ shãn ãr shuōsîng yuē

尔时,善财童子,向婆珊婆演底神而说颂曰:

jiàn rǔ qīng jìng shēn xiàng hǎo chāo shì jiān

见汝清净身,相好超世间,

rú wãn shū shī lì yì rú bǎo shān wáng

如文殊师利,亦如宝山王。

rǔ fǎ shēn qīng jìng sān shì xī píng děng

汝法身清净,三世悉平等,

shì jiâ xī rù zhōng chãng huài wú suǒ ài

世界悉入中,成坏无所碍。

wǒ guān yí qiâ qù xī jiàn rǔ xíng xiàng

我观一切趣,悉见汝形像,

yī yī máo kǒng zhōng xīng yuâ gâ fēn bù

一一毛孔中,星月各分布。

rǔ xīn jí guǎng dà rú kōng biàn shí fāng

汝心极广大,如空遍十方,

zhū fï xī rù zhōng qīng jìng wú fēn biã

诸佛悉入中,清净无分别。

yī yī máo kǒng nâi xī fàng wú shù guāng

一一毛孔内,悉放无数光,

shí fāng zhū fï suǒ pǔ yǔ zhuāng yán jù

十方诸佛所,普雨 庄 严具。

yī yī máo kǒng nâi gâ xiàn wú shù shēn

一一毛孔内,各现无数身,

shí fāng zhū guï tǔ fāng biàn dù zhîng shēng

十方诸国土,方便度众 生。

yī yī máo kǒng nâi shì xiàn wú liàng chà

一一毛孔内,示现无量刹,

suí zhū zhîngshēng yù zhǒngzhǒnglìngqīngjìng

随诸众 生欲,种 种令清净。

ruî yǒu zhū zhîng shēng wãn míng jí jiàn shēn

若有诸众 生,闻名及见身,

xī huî gōng dã lì chãng jiù pú tí dào

悉获功德利,成就菩提道。

duō jiã zài â qù shǐ dã jiàn wãn rǔ

多劫在恶趣,始得见闻汝,

yì yìng huān xǐ shîu yǐ miâ fán nǎo gù

亦应欢喜受,以灭烦恼故。

qiān chà wēi chãn jiã tàn rǔ yī máo dã

千刹微尘劫,叹汝一毛德,

jiã shù yïu kě qiïng gōng dã zhōng wú jìn

劫数犹可穷,功德终无尽。

shí shàn cái tïng zǐ shuō cǐ sîng yǐ dǐng lǐ qí zú rào wú liàng zā yīn qín zhānyǎng cí tuì ãr

时,善财童子说此颂已,顶礼其足,绕无量匝,殷勤瞻仰,辞退而

去。