普门品常识网
普门品常识网
华严经原文 华严经译文 华严经注音 华严经经典 华严经视频
主页/ 华严经注音/ 文章正文

《大方广佛华严经注音》67

导读:尔时,善财童子于不动优婆夷所,得闻法已;专心忆念所有教诲,皆悉信受,思惟观察。渐渐游行,经历国邑,至都萨罗城,于日没时,...

《大方广佛华严经注音》67

ěr shí shàn cái tïng zǐ yú bù dîng yōu pï yí suǒ dã wãn fǎ yǐ zhuān xīn yì niàn suǒ yǒu jiào huì

尔时,善财童子于不动优婆夷所,得闻法已;专心忆念所有教诲,

jiē xī xìn shîu sī wãi guān chá jiànjiàn yïu xíng jīng lì guï yì zhì dū sà luï chãng yú rì mî shí

皆悉信受,思惟观察。渐渐游行,经历国邑,至都萨罗城,于日没时,

rù bǐ chãngzhōng chándiàn lín lǐ sì qú dào câ chù chù xún mì biànháng wài dào chãngdōng yǒu shān míng

入彼城 中,廛店、邻里、四衢道侧,处处寻觅遍行外道。城东有山,名

yuē shàn dã shàn cái tïng zǐ yú zhōng yâ shí jiàn cǐ shāndǐng cǎo shù yán yǎn guāngmíngzhào yào rú rì chū

曰:善得,善财童子于中夜时,见此山顶草树岩巘,光明照耀,如日初

chū jiàn cǐ shì yǐ shēng dà huān xǐ zuî shì niàn yán wǒ bì yú cǐ jiànshàn zhī shí biàncïngchãng chū ãr

出。见此事已,生大欢喜,作是念言:我必于此见善知识。便从城出而

dēng bǐ shān jiàn cǐ wài dào yú qí shānshàngpíng tǎn zhī chù xú bù jīngxíng sâ xiàngyuán mǎn wēi guāngzhào yào

登彼山,见此外道于其山上平坦之处,徐步经行,色相圆满,威光照耀,

dà fàn tiānwáng suǒ bù nãng jí shí qiān fàn zhîng zhī suǒ wãi rào wǎng yì qí suǒ tïu dǐng lǐ zú rào wú liàng

大梵天王所不能及,十千梵众之所围绕。往诣其所,头顶礼足,绕无量

zā yú qián hã zhǎng ãr zuî shì yán shâng zhě wǒ yǐ xiān fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn ãr wǒ

匝,于前合掌而作是言:圣者!我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,而我

wâi zhī pú sà yún hã xuã pú sà hâng yún hã xiū pú sà dào wǒ wãn shâng zhě shànnãngjiào huì yuàn wãi wǒ

未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?我闻圣者善能教诲,愿为我

shuō

说。

biànxíng dā yán shàn zāi shàn zāi shàn nán zǐ wǒ yǐ ān zhù zhì yí qiâ chù pú sà hân yǐ chãng

遍行答言:善哉!善哉!善男子!我已安住至一切处菩萨行,已成

jiù pǔ guān shì jiān sān mâi mãn yǐ chãng jiù wú yī wú zuî shãntōng lì yǐ chãng jiù pǔ mãn bō rě bō luï mì

就普观世间三昧门,已成就无依无作神通力,已成就普门般若波罗蜜。

shàn nán zǐ wǒ pǔ yú shì jiānzhǒngzhǒngfāng suǒ zhǒngzhǒngxíng mào zhǒngzhǒng hân xiâ zhǒngzhǒng mî shēng yí

善男子!我普于世间种 种方所、种 种形貌、种 种行解、种 种没生一

qiâ zhū qù suǒ wâi tiān qù lïng qù yâ chā qù qián tà pï ā xiū luï jiā lïu luï jǐn nà luï

切诸趣,所谓:天趣、龙趣、夜叉趣,乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、

mï hïu luï qiã dì yù chù shēng yán luï wáng jiâ rãn fēi rãn děng yí qiâ zhū qù huî zhù zhū jiàn huî

摩睺罗伽、地狱、畜生、阎罗王界,人非人等一切诸趣,或住诸见,或

xìn âr châng huî fù xìn lâ dà châng zhī dào rú shì yí qiâ zhū zhîngshēngzhōng wǒ yǐ zhǒngzhǒngfāngbiàn zhǒng

信二乘,或复信乐大乘之道,如是一切诸众 生 中,我以种 种方便、种

zhǒng zhì mãn ãr wãi lì yì suǒ wâi huî wãi yǎn shuō yí qiâ shì jiānzhǒngzhǒng jì yì lìng dã jù zú yí qiâ qiǎo

种智门而为利益。所谓:或为演说一切世间种 种技艺,令得具足一切巧

shù tuï luï ní zhì huî wãi yǎn shuō sì shâ fāngbiàn lìng dã jù zú yí qiâ zhì dào huî wãi yǎn shuō zhū bō luï mì

术陀罗尼智;或为演说四摄方便,令得具足一切智道;或为演说诸波罗蜜,

lìng qí huí xiàng yí qiâ zhì wâi huî wãi chēng zàn dà pú tí xīn lìng qí bù shī wú shàng dào yì huî wãi chēng zàn

令其回向一切智位;或为称赞大菩提心,令其不失无上道意;或为称赞

zhū pú sà hân lìng qí mǎn zú jìng fï guï tǔ dù zhîngshēngyuàn huî wãi yǎn shuō zào zhū â xíng shîu dì yù děng

诸菩萨行,令其满足净佛国土度众 生愿;或为演说造诸恶行,受地狱等

zhǒngzhǒng kǔ bào lìng yú â yâ shēnshēng yàn lí huî wãi yǎn shuōgîngyǎng zhū fï zhîng zhū shàn gēn juã dìng huî dã

种 种苦报,令于恶业深生厌离;或为演说供养诸佛种诸善根,决定获得

yí qiâ zhì guǒ lìng qí fā qǐ huān xǐ zhī xīn huî wãi zàn shuō yí qiâ rú lái yìngzhângděng juã suǒ yǒu gōng dã

一切智果,令其发起欢喜之心;或为赞说一切如来应正等觉所有功德,

lìng yuâ fï shēn qiú yí qiâ zhì huî wãi zàn shuō zhū fï wēi dã lìng qí yuàn yào fï bù huàishēn huî wãi zàn shuō

令乐佛身,求一切智;或为赞说诸佛威德,令其愿乐佛不坏身;或为赞说

fï zì zài shēn lìng qiú rú lái wú nãngyìng bì dà wēi dã tǐ

佛自在身,令求如来无能映蔽大威德体。

yîu shàn nán zǐ cǐ dū sà luï chãngzhōng yí qiâ fāng suǒ yí qiâ zú lâi ruî nán ruî nǚ zhū

又,善男子!此都萨罗城 中一切方所、一切族类,若男、若女,诸

rãn zhîngzhōng wǒ jiē yǐ fāngbiàn shì tïng qí xíng suí qí suǒ yìng ãr wãi shuō fǎ zhū zhîngshēngděng xī bù nãng

人众 中,我皆以方便示同其形,随其所应而为说法。诸众 生等,悉不能

zhī wǒ shì hã rãn cïng hã ãr zhì wãi lìng wãn zhě rú shí xiū xíng shàn nán zǐ rú yú cǐ chãng lì yì zhîng

知我是何人,从何而至,唯令闻者如实修行。善男子!如于此城利益众

shēng yú yán fú tí chãng yì jù luî suǒ yǒu rãn zhîng zhù zhǐ zhī chù xī yì rú shì ãr wãi lì yì shàn

生,于阎浮提城邑、聚落、所有人众住止之处,悉亦如是而为利益。善

nán zǐ yán fú tí nâi jiǔ shí liù zhîng gâ qǐ yì jiàn ãr shēng zhí zhuï wǒ xī yú zhōngfāngbiàntiáo fú lìng

男子!阎浮提内九十六众,各起异见而生执着,我悉于中方便调伏,令

qí shě lí suǒ yǒu zhū jiàn rú yán fú tí yú sì tiān xià yì fù rú shì rú sì tiān xià sān qiān dà qiān shì

其舍离所有诸见;如阎浮提,余四天下亦复如是。如四天下,三千大千世

jiâ yì fù rú shì rú sān qiān dà qiān shì jiâ rú shì shí fāng wú liàng shì jiâ zhū zhîngshēng hǎi wǒ xī yú zhōng

界亦复如是;如三千大千世界,如是十方无量世界诸众 生海,我悉于中,

suí zhū zhîngshēng xīn zhī suǒ lâ yǐ zhǒngzhǒngfāngbiàn zhǒngzhǒng fǎ mãn xiànzhǒngzhǒng sâ shēn yǐ zhǒngzhǒng

随诸众 生心之所乐,以种 种方便、种 种法门,现种 种色身,以种 种

yán yīn ãr wãi shuō fǎ lìng dã lì yì shàn nán zǐ wǒ wãi zhī cǐ zhì yí qiâ chù pú sà hân rú zhū pú sà

言音而为说法,令得利益。善男子!我唯知此至一切处菩萨行,如诸菩萨

mï hē sà shēn yǔ yí qiâ zhîngshēng shù děng dã yǔ zhîngshēng wú chā biã shēn yǐ biàn huà shēn pǔ rù zhū qù yú

摩诃萨身与一切众 生数等,得与众 生无差别身,以变化身普入诸趣,于

yí qiâ chù jiē xiànshîushēng pǔ xiàn yí qiâ zhîngshēng zhī qián qīngjìngguāngmíng biànzhào shì jiān yǐ wú ài yuàn

一切处皆现受生,普现一切众 生之前,清净光明,遍照世间,以无碍愿

zhù yí qiâ jiã dã rú dì wǎng zhū wú děng hân cháng qín lì yì yí qiâ zhîngshēng hãng yǔ gîng jū ãr wú suǒ zhuï

住一切劫,得如帝网诸无等行,常勤利益一切众 生,恒与共居而无所著,

pǔ yú sān shì xī jiē píngděng yǐ wú wǒ zhì zhōubiànzhào yào yǐ dà bēi zàng yí qiâ guān chá ãr wǒ yún hã nãng

普于三世悉皆平等,以无我智周遍照耀,以大悲藏一切观察,而我云何能

zhī nãngshuō bǐ gōng dã hân shàn nán zǐ yú cǐ nán fāng yǒu yī guï tǔ míng wãi guǎng dà yǒu yù xiāng

知能说彼功德行?善男子!于此南方,有一国土,名为:广大,有鬻香

zhǎng zhě míng yōu bō luï huā rǔ yì bǐ wân pú sà yún hã xuã pú sà hân xiū pú sà dào

长者,名:优钵罗华,汝诣彼问:菩萨云何学菩萨行?修菩萨道?

shí shàn cái tïng zǐ dǐng lǐ qí zú rào wú liàng zā yīn qín zhānyǎng cí tuì ãr qù

时,善财童子顶礼其足,绕无量匝,殷勤瞻仰,辞退而去。

ěr shí shàn cái tïng zǐ yīn shàn zhī shí jiào bù gù shēnmìng bù zhuï cái bǎo bù yuâ rãn zhîng bù

尔时,善财童子因善知识教,不顾身命,不著财宝,不乐人众,不

dān wǔ yù bù liànjuàn shǔ bù zhîngwáng wâi wãi yuàn huà dù yí qiâ zhîngshēng wãi yuàn yán jìng zhū fï guï tǔ

耽五欲,不恋眷属,不重王位;唯愿化度一切众 生,唯愿严净诸佛国土,

wãi yuàngîngyǎng yí qiâ zhū fï wãi yuànzhâng zhī zhū fǎ shí xìng wãi yuàn xiū jí yí qiâ pú sà dà gōng dã hǎi

唯愿供养一切诸佛,唯愿证知诸法实性,唯愿修集一切菩萨大功德海,

wãi yuàn xiū xíng yí qiâ gōng dã zhōng wú tuì zhuǎn wãi yuànhãng yú yí qiâ jiã zhōng yǐ dà yuàn lì xiū pú sà hân wãi

唯愿修行一切功德终无退转,唯愿恒于一切劫中以大愿力修菩萨行,唯

yuàn pǔ rù yí qiâ zhū fï zhîng huì dào chǎng wãi yuàn rù yī sān mâi mãn pǔ xiàn yí qiâ sān mâi mãn zì zài shãn lì

愿普入一切诸佛众会道场,唯愿入一三昧门,普现一切三昧门自在神力,

wãi yuàn yú fï yī máo kǒngzhōng jiàn yí qiâ fï xīn wú yàn zú wãi yuàn dã yí qiâ fǎ zhì huì guāngmíng nãng chí

唯愿于佛一毛孔中,见一切佛心无厌足,唯愿得一切法智慧光明,能持

yí qiâ zhū fï fǎ zàng zhuān qiú cǐ děng yī qiē zhū fï pú sà gōng dã jiàn cì yïu xíng zhì guǎng dà guï yì

一切诸佛法藏,专求此等一切诸佛菩萨功德。渐次游行,至广大国,诣

zhǎng zhě suǒ dǐng lǐ qí zú rào wú liàng zā hã zhǎng ãr lì bï yán shâng zhě wǒ yǐ xiān fā ā nîu

长者所,顶礼其足,绕无量匝,合掌而立。白言:圣者!我已先发阿耨

duō luï sān miǎo sān pú tí xīn yù qiú yí qiâ fï píngděng zhì huì yù mǎn yí qiâ fï wú liàng dà yuàn yù jìng

多罗三藐三菩提心,欲求一切佛平等智慧,欲满一切佛无量大愿,欲净

yí qiâ fï zuì shàng sâ shēn yù jiàn yí qiâ fï qīngjìng fǎ shēn yù zhī yí qiâ fï guǎng dà zhì shēn yù jìng zhì

一切佛最上色身,欲见一切佛清净法身,欲知一切佛广大智身,欲净治

yí qiâ pú sà zhū hân yù zhàomíng yí qiâ pú sà sān mâi yù ān zhù yí qiâ pú sà zǒng chí yù chú miâ yí qiâ

一切菩萨诸行,欲照明一切菩萨三昧,欲安住一切菩萨总持,欲除灭一切

suǒ yǒu zhàng ài yù yïu xíng yí qiâ shí fāng shì jiâ ãr wâi zhī pú sà yún hã xuã pú sà hân yún hã xiū pú

所有障碍,欲游行一切十方世界,而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩

sà dào ãr nãng chū shēng yí qiâ zhì zhì

萨道?而能出生一切智智?

zhǎng zhě gào yán shàn zāi shàn zāi shàn nán zǐ rǔ nǎi nãng fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn

长者告言:善哉!善哉!善男子!汝乃能发阿耨多罗三藐三菩提心。

shàn nán zǐ wǒ shàn biã zhī yí qiâ zhū xiāng yì zhī tiáo hã yí qiâ xiāng fǎ suǒ wâi yí qiâ xiāng yí qiâ

善男子!我善别知一切诸香,亦知调合一切香法,所谓:一切香、一切

shāoxiāng yí qiâ tú xiāng yí qiâ mî xiāng yì zhī rú shì yí qiâ xiāngwáng suǒ chū zhī chù yîu shànliǎo zhī tiān

烧香、一切涂香、一切末香。亦知如是一切香王所出之处,又善了知天

xiāng lïngxiāng yâ chā xiāng gàn tà pï ā xiū luï jiā lïu luï jǐn nà luï mï hïu luï qiã rãn

香、龙香、夜叉香,干闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人

fēi rãn děng suǒ yǒu zhū xiāng yîu shàn biã zhī zhì zhū bìngxiāng duàn zhū â xiāng shēnghuān xǐ xiāng zēng fán nǎo

非人等所有诸香。又善别知治诸病香、断诸恶香、生欢喜香、增烦恼

xiāng miâ fán nǎo xiāng lìng yú yǒu wãi shēng lâ zhuōxiāng lìng yú yǒu wãi shēng yàn lí xiāng shě zhū jiāo yì xiāng

香、灭烦恼香,令于有为生乐著香、令于有为生厌离香、舍诸憍逸香、

fā xīn niàn fï xiāng zhâng xiâ fǎ mãn xiāng shâng suǒ shîuyîngxiāng yī qiē pú sà chā biã xiāng yí qiâ pú sà

发心念佛香、证解法门香、圣所受用香、一切菩萨差别香、一切菩萨

dì wâi xiāng rú shì děngxiāngxíngxiàngshēng qǐ chū xiànchãng jiù qīngjìng ān yǐn fāngbiànjìng jiâ wēi dã

地位香,如是等香形相 生起,出现成就,清净安隐,方便境界,威德

yâ yîng jí yǐ gēn běn rú shì yí qiâ wǒ jiē liǎo dá shàn nán zǐ rãn jiān yǒu xiāng míng yuē xiàngzàng

业用及以根本,如是一切我皆了达。善男子!人间有香,名曰:象藏,

yīn lïng dîu shēng ruî shāo yī wán jí qǐ dà xiāng yún mí fù wáng dū yú qī rì zhōng yǔ xì xiāng yǔ ruî zhuï

因龙斗生。若烧一丸,即起大香云弥覆王都,于七日中雨细香雨。若着

shēn zhě shēn zã jīn sâ ruî zhuï yī fu gōngdiàn lïu gã yì jiē jīn sâ ruî yīn fēngchuī rù gōngdiànzhōng

身者,身则金色;若著衣服、宫殿、楼阁,亦皆金色。若因风吹入宫殿中,

zhîngshēng xiù zhě qī rì qī yâ huān xǐ chōng mǎn shēn xīn kuài lâ wú yǒu zhū bìng bù xiāng qīn hài lí zhū

众 生嗅者,七日七夜欢喜充满,身心快乐,无有诸病,不相侵害,离诸

yōu kǔ bù jīng bù bù bù luàn bù huì cí xīn xiāngxiàng zhì yì qīngjìng wǒ zhī shì yǐ ãr wãi

忧苦,不惊、不怖、不乱、不恚,慈心相 向,志意清净。我知是已而为

shuō fǎ lìng qí juã dìng fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn

说法,令其决定发阿耨多罗三藐三菩提心。

shàn nán zǐ mï luï yē shān chū zhān tán xiāng míng yuē niú tïu ruî yǐ tú shēn shâ rù huǒ kēng

善男子!摩罗耶山出栴檀香,名曰:牛头;若以涂身,设入火坑,

huǒ bù nãngshāo shàn nán zǐ hǎi zhōng yǒu xiāng míng wú nãngshâng ruî yǐ tú gǔ jí zhū luï bâi qí shēng

火不能烧。善男子!海中有香,名:无能胜;若以涂鼓及诸螺贝,其声

fā shí yí qiâ dí jūn jiē zì tuì sàn shàn nán zǐ ā nà pï dá duō chí biān chū chãnshuǐxiāng míng

发时,一切敌军皆自退散。善男子!阿那婆达多池边,出沉水香,名:

lián huā zàng qí xiāng yī wán rú má zi dà ruî yǐ shāo zhī xiāng qì pǔ xūn yán fú tí jiâ zhîngshēng wãn zhě

莲华藏;其香一丸如麻子大,若以烧之,香气普熏阎浮提界,众 生闻者,

lí yí qiâ zuì jiâ pǐn qīngjìng shàn nán zǐ xuě shān yǒu xiāng míng ā lú nà ruî yǒu zhîngshēng xiù cǐ

离一切罪,戒品清净。善男子!雪山有香,名:阿卢那;若有众 生嗅此

xiāng zhě qí xīn juã dìng lí zhū rǎn zhuï wǒ wãi shuō fǎ mî bù jiē dã lí gîu sān mâi shàn nán zǐ

香者,其心决定,离诸染著,我为说法,莫不皆得离垢三昧。善男子!

luï chà jiâ zhōng yǒu xiāng míng hǎi zàng qí xiāng dàn wãi zhuǎn lún wángyîng ruî shāo yī wán ãr yǐ xūn zhī wáng

罗刹界中有香,名:海藏;其香但为转轮王用,若烧一丸而以熏之,王

jí sì jūn jiē tãng xū kōng shàn nán zǐ shàn fǎ tiānzhōng yǒu xiāng míng jìngzhuāng yán ruî shāo yī wán ãr yǐ

及四军皆腾虚空。善男子!善法天中有香,名:净 庄 严;若烧一丸而以

xūn zhī pǔ shǐ zhū tiān xīn niàn yú fï shàn nán zǐ xū yâ mï tiān yǒu xiāng míng jìngzàng ruî shāo yī

熏之,普使诸天心念于佛。善男子!须夜摩天有香,名:净藏,若烧一

wán ãr yǐ xūn zhī yâ mï tiānzhîng mî bù yún jí bǐ tiānwáng suǒ ãr gîngtīng fǎ shàn nán zǐ dōu shuàitiānzhōng

丸而以熏之,夜摩天众莫不云集彼天王所而共听法。善男子!兜率天中

yǒu xiāng míng xiān tuï pï yú yì shēng suǒ xì pú sà zuî qián shāo qí yī wán xīng dà xiāng yún biàn fù

有香,名:先陀婆;于一生所系菩萨座前,烧其一丸,兴大香云,遍覆

fǎ jiâ pǔ yǔ yí qiâ zhū gîngyǎng jù gîngyǎng yí qiâ zhū fï pú sà shàn nán zǐ shànbiàn huà tiān yǒu xiāng

法界,普雨一切诸供养具,供养一切诸佛菩萨。善男子!善变化天有香,

míng yuē duï yì ruî shāo yī wán yú qī rì zhōng pǔ yǔ yí qiâ zhū zhuāng yán jù shàn nán zǐ wǒ wãi

名曰:夺意;若烧一丸,于七日中,普雨一切诸 庄 严具。善男子!我唯

zhī cǐ tiáo hã xiāng fǎ rú zhū pú sà mï hē sà yuǎn lí yí qiâ zhū â xí qì bù rǎn shì yù yǒngduàn fán

知此调和香法,如诸菩萨摩诃萨远离一切诸恶习气,不染世欲,永断烦

nǎo zhîng mï juàn suǒ chāo zhū yǒu qù yǐ zhì huì xiāng ãr zì zhuāng yán yú zhū shì jiān jiē wú rǎn zhuï jù zú

恼众魔罥索,超诸有趣,以智慧香而自 庄 严,于诸世间皆无染著,具足

chãng jiù wú suǒ zhuï jiâ jìng wú zhuï zhì xíng wú zhuïjìng yú yí qiâ chù xī wú yǒu zhuï qí xīn píngděng

成就无所著戒,净无著智,行无著境,于一切处悉无有著,其心平等,

wú zhuï wú yī ãr wǒ hã nãng zhī qí miào hân shuō qí gōng dã xiǎn qí suǒ yǒu qīngjìng jiâ mãn shì qí suǒ

无著无依,而我何能知其妙行?说其功德?显其所有清净戒门?示其所

zuî wú guî shī yâ biàn qí lí rǎn shēn yǔ yì hân shàn nán zǐ yú cǐ nán fāng yǒu yī dà chãng míng yuē

作无过失业?辨其离染身语意行?善男子!于此南方,有一大城,名曰:

lïu gã zhōng yǒu chuán shī míng pï shī luï rǔ yì bǐ wân pú sà yún hã xuã pú sà hân xiū pú sà

楼阁,中有船师,名:婆施罗,汝诣彼问:菩萨云何学菩萨行?修菩萨

dào

道?

shí shàn cái tïng zǐ dǐng lǐ qí zú rào wú liàng zā yīn qín zhānyǎng cí tuì ãr qù

时,善财童子顶礼其足,绕无量匝,殷勤瞻仰,辞退而去。

ěr shí shàn cái tïng zǐ xiàng lïu gã chãngguān chá dào lù suǒ wâi guān dào gāo bēi guān dào yí xiǎn

尔时,善财童子向楼阁城观察道路,所谓:观道高卑,观道夷险,

guān dào jìng huì guān dào qū zhí jiàn cì yïu xíng zuî shì sī wãi wǒ dāng qīn jìn bǐ shàn zhī shí shàn zhī shí

观道净秽,观道曲直。渐次游行,作是思惟:我当亲近彼善知识。善知识

zhě shì chãng jiù xiū xíng zhū pú sà dào yīn shì chãng jiù xiū xíng bō luï mì dào yīn shì chãng jiù xiū xíng shâ zhîng

者,是成就修行诸菩萨道因,是成就修行波罗蜜道因,是成就修行摄众

shēng dào yīn shì chãng jiù xiū xíng pǔ rù fǎ jiâ wú zhàng ài dào yīn shì chãng jiù xiū xínglìng yí qiâ zhîngshēng

生道因,是成就修行普入法界、无障碍道因,是成就修行令一切众 生

chú â huì dào yīn shì chãng jiù xiū xínglìng yí qiâ zhîngshēng lí jiāo màn dào yīn shì chãng jiù xiū xínglìng yí qiâ

除恶慧道因,是成就修行令一切众 生离憍慢道因,是成就修行令一切

zhîngshēng miâ fán nǎo dào yīn shì chãng jiù xiū xínglìng yī qiē zhîngshēng shě zhū jiàn dào yīn shì chãng jiù xiū xínglìng

众 生灭烦恼道因,是成就修行令一切众 生舍诸见道因,是成就修行令

yí qiâ zhîngshēng bá yī qiē â cì dào yīn shì chãng jiù xiū xínglìng yí qiâ zhîngshēng zhì yí qiâ zhì chãng dào yīn

一切众 生拔一切恶刺道因,是成就修行令一切众 生至一切智城道因。

hã yǐ gù yú shàn zhī shí chù dã yí qiâ shàn fǎ gù yī shàn zhī shí lì dã yí qiâ zhì dào gù shàn zhī

何以故?于善知识处,得一切善法故;依善知识力,得一切智道故;善知

shí zhě nán jiàn nán yù rú shì sī wãi jiàn cì yïu xíng jì zhì bǐ chãng jiàn qí chuán shī zài chãng mãn wài

识者,难见难遇。如是思惟,渐次游行,既至彼城,见其船师在城门外

hǎi àn shàng zhù bǎi qiānshāng rãn jí yú wú liàng dà zhîng wãi rào shuō dà hǎi fǎ fāngbiàn kāi shì fï gōng dã hǎi

海岸上住,百千商人及余无量大众围绕,说大海法,方便开示佛功德海。

shàn cái jiàn yǐ wǎng yì qí suǒ dǐng lǐ qí zú rào wú liàng zā yú qián hã zhǎng ãr zuî shì yán shâng zhě

善财见已,往诣其所,顶礼其足,绕无量匝,于前合掌而作是言:圣者!

wǒ yǐ xiān fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn ãr wâi zhī pú sà yún hã xuã pú sà hâng yún hã xiū pú

我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩

sà dào wǒ wãn shâng zhě shànnãngjiào huì yuàn wãi wǒ shuō

萨道?我闻圣者善能教诲,愿为我说。

chuán shī gào yán shàn zāi shàn zāi shàn nán zǐ rǔ yǐ nãng fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn

船师告言:善哉!善哉!善男子!汝已能发阿耨多罗三藐三菩提心,

jīn fù nãng wân shēng dà zhì yīn duàn chú yí qiâ shēng sǐ kǔ yīn wǎng yí qiâ zhì dà bǎo zhōu yīn chãng jiù bù huài

今复能问生大智因,断除一切生死苦因,往一切智大宝洲因,成就不坏

mï hē yǎn yīn yuǎn lí âr châng bù wâi shēng sǐ zhù zhū jì jìng sān mâi xuán yīn chãng dà yuàn chē biàn yí qiâ chù

摩诃衍因,远离二乘怖畏生死,住诸寂静三昧旋因;乘大愿车遍一切处

xíng pú sà hân wú yǒu zhàng ài qīngjìng dào yīn yǐ pú sà hân zhuāng yán yí qiâ wú nãnghuài zhì qīngjìng dào yīn pǔ

行菩萨行无有障碍清净道因,以菩萨行 庄 严一切无能坏智清净道因;普

guān yí qiâ shí fāng zhū fǎ jiē wú zhàng ài qīngjìng dào yīn sù nãng qù rù yí qiâ zhì hǎi qīngjìng dào yīn shàn nán

观一切十方诸法皆无障碍清净道因,速能趣入一切智海清净道因。善男

zǐ wǒ zài cǐ chãng hǎi àn lù zhōng jìng xiū pú sà dà bēi zhuáng hân shàn nán zǐ wǒ guān yán fú tí nâi pín

子!我在此城海岸路中,净修菩萨大悲 幢 行。善男子!我观阎浮提内贫

qiïngzhîngshēng wãi ráo yì gù xiū zhū kǔ hân suí qí suǒ yuàn xī lìng mǎn zú xiān yǐ shì wù chōng mǎn qí

穷 众 生,为饶益故,修诸苦行,随其所愿,悉令满足。先以世物充满其

yì fù shī fǎ cái lìng qí huān xǐ lìng xiū fú hân lìngshēng zhì dào lìngzēngshàn gēn lì lìng qǐ pú tí

意,复施法财令其欢喜,令修福行,令生智道,令增善根力,令起菩提

xīn lìngjìng pú tí yuàn lìngjiān dà bēi lì lìng xiū nãng miâ shēng sǐ dào lìngshēng bù yàn shēng sǐ hân lìng

心,令净菩提愿,令坚大悲力,令修能灭生死道,令生不厌生死行,令

shâ yí qiâ zhîngshēng hǎi lìng xiū yí qiâ gōng dã hǎi lìngzhào yí qiâ zhū fǎ hǎi lìngjiàn yí qiâ zhū fï hǎi

摄一切众 生海,令修一切功德海,令照一切诸法海,令见一切诸佛海,

lìng rù yí qiâ zhì zhì hǎi shàn nán zǐ wǒ zhù yú cǐ rú shì sī wãi rú shì zuî yì rú shì lì yì yí

令入一切智智海。善男子!我住于此,如是思惟,如是作意,如是利益一

qiâ zhîngshēng

切众 生。

shàn nán zǐ wǒ zhī hǎi zhōng yí qiâ bǎo zhōu yí qiâ bǎo chù yí qiâ bǎo lâi yí qiâ bǎo zhǒng wǒ

善男子!我知海中一切宝洲、一切宝处、一切宝类、一切宝种。我

zhī jìng yí qiâ bǎo zuàn yí qiâ bǎo chū yí qiâ bǎo zuî yí qiâ bǎo wǒ zhī yí qiâ bǎo qì yí qiâ bǎo yîng

知净一切宝,钻一切宝,出一切宝,作一切宝,我知一切宝器、一切宝用、

yí qiâ bǎo jìng jiâ yí qiâ bǎo guāngmíng wǒ zhī yí qiâ lïnggōng chù yí qiâ yâ chā gōng chù yí qiâ bù duō

一切宝境界、一切宝光明。我知一切龙宫处、一切夜叉宫处、一切部多

gōng chù jiē shàn huí bì miǎn qí zhū nàn yì shàn biã zhī xuán fú qiǎnshēn bō tāo yuǎn jìn shuǐ sâ hǎo â

宫处,皆善回避,免其诸难。亦善别知漩澓浅深,波涛远近,水色好恶,

zhǒngzhǒng bù tïng yì shàn biã zhī rì yuâ xīng xiù yùn xíng dù shù zhîu yâ chãn bū guǐ lîu yán cù yì

种 种不同。亦善别知日、月、星宿运行度数,昼夜晨晡,晷漏延促。亦

zhī qí chuán tiě mù jiān cuì jī guān sâ huá shuǐ zhī dà xiǎo fēng zhī nì shùn rú shì yí qiâ ān wēi zhī xiàng

知其船铁木坚脆,机关涩滑,水之大小,风之逆顺,如是一切安危之相,

wú bù míngliǎo kě xíng zã xíng kě zhǐ zã zhǐ shàn nán zǐ wǒ yǐ chãng jiù rú shì zhì huì chángnãng lì

无不明了;可行则行,可止则止。善男子!我以成就如是智慧,常能利

yì yí qiâ zhîngshēng shàn nán zǐ wǒ yǐ hǎo chuán yùn zhū shāngzhîngxíng ān yǐn dào fù wãi shuō fǎ lìng qí

益一切众 生。善男子!我以好船运诸商 众行安隐道,复为说法,令其

huān xǐ yǐn zhì bǎo zhōu yǔ zhū zhēn bǎo xián shǐ chōng zú rán hîu jiānglǐng hái yán fú tí shàn nán zǐ wǒ

欢喜,引至宝洲与诸珍宝,咸使充足,然后将领还阎浮提。善男子!我

jiāng dà chuán rú shì wǎng lái wâi shǐ lìng qí yī yǒu sǔn huài ruî yǒu zhîngshēng dã jiàn wǒ shēn wãn wǒ fǎ zhě

将大船如是往来,未始令其一有损坏,若有众 生得见我身,闻我法者,

lìng qí yǒng bù bù shēng sǐ hǎi bì dã rù yú yí qiâ zhì hǎi bì nãngxiāo jiã zhū ài yù hǎi nãng yǐ zhì guāng

令其永不怖生死海,必得入于一切智海,必能消竭诸爱欲海,能以智光

zhào sān shì hǎi nãng jìn yí qiâ zhîngshēng kǔ hǎi nãngjìng yí qiâ zhîngshēng xīn hǎi sù nãng yán jìng yí qiâ chà hǎi

照三世海,能尽一切众 生苦海,能净一切众 生心海,速能严净一切刹海,

pǔ nãngwǎng yì shí fāng dà hǎi pǔ zhī yí qiâ zhîngshēng gēn hǎi pǔ liǎo yí qiâ zhîngshēng hân hǎi pǔ shùn yí qiâ

普能往诣十方大海,普知一切众 生根海,普了一切众 生行海,普顺一切

zhîngshēng xīn hǎi shàn nán zǐ wǒ wãi dã cǐ dà bēi zhuáng hân ruî yǒu jiàn wǒ jí yǐ wãn wǒ yǔ wǒ tïng zhù

众 生心海。善男子!我唯得此大悲 幢 行,若有见我及以闻我,与我同住,

yì niàn wǒ zhě jiē xī bù kōng rú zhū pú sà mï hē sà shànnãng yïu shâ shēng sǐ dà hǎi bù rǎn yí qiâ zhū

忆念我者,皆悉不空。如诸菩萨摩诃萨善能游涉生死大海,不染一切诸

fán nǎo hǎi nãng shě yí qiâ zhū wàngjiàn hǎi nãngguān yí qiâ zhū fǎ xìng hǎi nãng yǐ sì shâ shâ zhîngshēng hǎi

烦恼海,能舍一切诸妄见海,能观一切诸法性海,能以四摄摄众 生海,

yǐ shàn ān zhù yí qiâ zhì hǎi nãng miâ yí qiâ zhîngshēngzhuï hǎi nãngpíngděng zhù yí qiâ shí hǎi nãng yǐ shãntōng

已善安住一切智海,能灭一切众 生著海,能平等住一切时海,能以神通

dù zhîngshēng hǎi nãng yǐ qí shí tiáozhîngshēng hǎi ãr wǒ yún hã nãng zhī nãngshuō bǐ gōng dã hân shàn nán zǐ

度众 生海,能以其时调众 生海;而我云何能知、能说彼功德行?善男子!

yú cǐ nán fāng yǒu chãngmíng kě lâ zhōng yǒu zhǎng zhě míng wú shàngshâng rǔ yì bǐ wân pú sà

于此南方,有城名:可乐,中有长者,名:无上 胜,汝诣彼问:菩萨

yún hã xuã pú sà hân xiū pú sà dào

云何学菩萨行?修菩萨道?

shí shàn cái tïng zǐ dǐng lǐ qí zú rào wú liàng zā yīn qín zhānyǎng bēi qì liú lâi qiú shàn zhī

时,善财童子顶礼其足,绕无量匝,殷勤瞻仰,悲泣流泪,求善知

shí xīn wú yàn zú cí tuì ãr qù

识心无厌足,辞退而去。

ěr shí shàn cái tïng zǐ qǐ dà cí zhōubiàn xīn dà bēi rùn zã xīn xiāng xù bù duàn fú dã zhì

尔时,善财童子起大慈周遍心、大悲润泽心,相续不断,福德、智

huì âr zhǒngzhuāng yán shě lí yí qiâ fán nǎo chãn gîu zhâng fǎ píngděng xīn wú gāo xià bá bú shàn cì miâ

慧二种 庄 严,舍离一切烦恼尘垢,证法平等,心无高下。拔不善刺,灭

yí qiâ zhàng jiān gù jīng jìn yǐ wãi qiángqiàn shânshēn sān mâi ãr zuî yuányuàn yǐ huì rì guāng pî wú míng àn

一切障,坚固精进以为墙堑,甚深三昧而作园苑,以慧日光破无明暗,

yǐ fāngbiànfēng kāi zhì huì huā yǐ wú ài yuànchōng mǎn fǎ jiâ xīn chángxiàn rù yí qiâ zhì chãng rú shì ãr qiú

以方便风开智慧华,以无碍愿充满法界,心常现入一切智城,如是而求

pú sà zhī dào jiàn cì jīng lì dào bǐ chãng nâi jiàn wú shàngshâng zài qí chãngdōng dà zhuāng yán chuáng wú yōu lín

菩萨之道。渐次经历,到彼城内。见无上 胜在其城东大 庄 严 幢 无忧林

zhōng wú liàngshāng rãn bǎi qiān jū shì zhī suǒ wãi rào lǐ duàn rãn jiānzhǒngzhǒng shì wù yīn wãi shuō fǎ

中,无量 商人,百千居士之所围绕,理断人间种 种事务。因为说法,

lìng qí yǒng bá yí qiâ wǒ màn lí wǒ wǒ suǒ shě suǒ jī jù miâ qiān jí gîu xīn dã qīngjìng wú zhū huì

令其永拔一切我慢,离我我所,舍所积聚,灭悭嫉垢,心得清净,无诸秽

zhuï huî jìng xìn lì cháng yuâ jiàn fï shîu chí fï fǎ shēng pú sà lì qǐ pú sà hân rù pú sà sān

浊。获净信力,常乐见佛,受持佛法,生菩萨力,起菩萨行,入菩萨三

mâi dã pú sà zhì huì zhù pú sà zhângniàn zēng pú sà lâ yù

昧,得菩萨智慧,住菩萨正念,增菩萨乐欲。

ěr shí shàn cái tïng zǐ guān bǐ zhǎng zhě wãi zhîngshuō fǎ yǐ yǐ shēn tïu dì dǐng lǐ qí zú liáng jiǔ

尔时,善财童子观彼长者为众说法已,以身投地,顶礼其足,良久

nǎi qǐ bï yán shâng zhě wǒ shì shàn cái wǒ shì shàn cái wǒ zhuān xún qiú pú sà zhī hân pú sà yún

乃起。白言:圣者!我是善财。我是善财。我专寻求菩萨之行,菩萨云

hã xuã pú sà hân pú sà yún hã xiū pú sà dào suí xiū xuã shí chángnãng huà dù yí qiâ zhîngshēng chángnãng

何学菩萨行?菩萨云何修菩萨道?随修学时,常能化度一切众 生,常能

xiànjiàn yí qiâ zhū fï cháng dã tīng wãn yí qiâ fï fǎ chángnãng zhù chí yí qiâ fï fǎ chángnãng qù rù yí qiâ

现见一切诸佛,常得听闻一切佛法,常能住持一切佛法,常能趣入一切

fǎ mãn rù yí qiâ chà xuã pú sà hân zhù yí qiâ jiã xiū pú sà dào nãng zhī yí qiâ rú lái shãn lì nãng

法门?入一切刹,学菩萨行;住一切劫修菩萨道;能知一切如来神力,能

shîu yí qiâ rú lái hù niàn nãng dã yí qiâ rú lái zhì huì

受一切如来护念,能得一切如来智慧?

shí bǐ zhǎng zhě gào shàn cái yán shàn zāi shàn zāi shàn nán zǐ rǔ yǐ nãng fā ā nîu duō luï sān

时,彼长者告善财言:善哉!善哉!善男子!汝已能发阿耨多罗三

miǎo sān pú tí xīn shàn nán zǐ wǒ chãng jiù zhì yí qiâ chù pú sà hân mãn wú yī wú zuî shãntōng zhī

藐三菩提心。善男子!我成就至一切处菩萨行门,无依、无作、神通之

lì shàn nán zǐ yún hã wãi zhì yí qiâ chù pú sà hân mãn shàn nán zǐ wǒ yú cǐ sān qiān dà qiān shì jiâ

力。善男子!云何为至一切处菩萨行门?善男子!我于此三千大千世界,

yù jiâ yí qiâ zhū zhîngshēngzhōng suǒ wâi yí qiâ sān shí sān tiān yí qiâ xū yâ mï tiān yí qiâ dōu shuài tuï

欲界一切诸众 生 中,所谓:一切三十三天、一切须夜摩天、一切兜率陀

tiān yí qiâ shànbiàn huà tiān yí qiâ tā huà zì zài tiān yí qiâ mï tiān jí yú yí qiâ tiān lïng yâ chā

天、一切善变化天、一切他化自在天、一切魔天,及余一切天、龙、夜叉、

luï chà suō jiū pán tú gàn tà pï ā xiū luï jiā lïu luï jǐn nà luï mï hïu luï qiã rãn yǔ fēi

罗刹娑、鸠盘荼,干闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽,人与非

rãn cūn yíng chãng yì yí qiâ zhù chù zhū zhîngshēngzhōng ãr wãi shuō fǎ lìng shě fēi fǎ lìng xī zhâng lùn

人,村营、城邑一切住处诸众 生 中而为说法,令舍非法,令息诤论,

lìng chú dîu zhàn lìng zhǐ fân jìng lìng pî yuàn jiã lìng jiě xì fù lìng chū láo yù lìngmiǎn bù wâi lìngduàn

令除斗战,令止忿竞,令破怨结,令解系缚,令出牢狱,令免怖畏,令断

shā shēng nǎi zhì xiã jiàn yí qiâ â yâ bù kě zuî shì jiē lìng jìn zhǐ lìng qí shùn hân yí qiâ shàn fǎ

杀生,乃至邪见一切恶业,不可作事,皆令禁止。令其顺行一切善法,

lìng qí xiū xuã yí qiâ jì yì yú zhū shì jiān ãr zuî lì yì wãi qí fēn biã zhǒngzhǒng zhū lùn lìngshēnghuān xǐ

令其修学一切技艺,于诸世间而作利益。为其分别种 种诸论,令生欢喜,

lìngjiànchãng shú suí shùn wài dào wãi shuōshâng zhì lìngduàn zhū jiàn lìng rù fï fǎ nǎi zhì sâ jiâ yí qiâ

令渐成熟;随顺外道,为说胜智,令断诸见,令入佛法;乃至色界一切

fàn tiān wǒ yì wãi qí shuōchāoshâng fǎ rú yú cǐ sān qiān dà qiān shì jiâ nǎi zhì shí fāng shí bù kě shuō bǎi

梵天,我亦为其说超胜法。如于此三千大千世界,乃至十方十不可说百

qiān yì nuï yú tuō fï chà wēi chãn shù shì jiâ zhōng wǒ jiē wãi shuō fï fǎ pú sà fǎ shēng wãn fǎ dú juã

千亿那由他佛刹微尘数世界中,我皆为说佛法、菩萨法、声闻法、独觉

fǎ shuō dì yù shuō dì yù zhîngshēng shuōxiàng dì yù dào shuō chù shēng shuō chù shēng chā biã shuō chù

法;说地狱,说地狱众 生,说向地狱道,说畜生,说畜生差别,说畜

shēngshîu kǔ shuōxiàng chù shēng dào shuō yán luï wáng shì jiān shuō yán luï wáng shì jiān kǔ shuōxiàng yán luï wáng shì

生受苦,说向畜生道,说阎罗王世间,说阎罗王世间苦,说向阎罗王世

jiān dào shuōtiān shì jiān shuōtiān shì jiān lâ shuōxiàngtiān shì jiān dào shuō rãn shì jiān shuō rãn shì jiān kǔ

间道,说天世间,说天世间乐,说向天世间道,说人世间,说人世间苦

lâ shuōxiàng rãn shì jiān dào wãi yù kāi xiǎn pú sà gōng dã wãi lìng shě lí shēng sǐ guî huàn wãi lìng zhī jiàn

乐,说向人世间道。为欲开显菩萨功德,为令舍离生死过患,为令知见

yí qiâ zhì rãn zhū miàogōng dã wãi yù lìng zhī zhū yǒu qù zhōng mí huî shîu kǔ wãi lìng zhī jiàn wú zhàng ài fǎ

一切智人诸妙功德,为欲令知诸有趣中迷惑受苦,为令知见无障碍法,

wãi yù xiǎn shì yí qiâ shì jiānshēng qǐ suǒ yīn wãi yù xiǎn shì yí qiâ shì jiān jì miâ wãi lâ wãi lìngzhîngshēng shâ

为欲显示一切世间生起所因,为欲显示一切世间寂灭为乐,为令众 生舍

zhū xiǎngzhuï wãi lìngzhâng dã fï wú yī fǎ wãi lìngyǒng miâ zhū fán nǎo lún wãi lìngnãngzhuǎn rú lái fǎ lún

诸想著,为令证得佛无依法,为令永灭诸烦恼轮,为令能转如来法轮,

wǒ wãi zhîngshēngshuō rú shì fǎ

我为众 生说如是法。

shàn nán zǐ wǒ wãi zhī cǐ zhì yí qiâ chù xiū pú sà hân qīngjìng fǎ mãn wú yī wú zuî shãntōng zhī

善男子!我唯知此至一切处修菩萨行清净法门,无依、无作、神通之

lì rú zhū pú sà mï hē sà jù zú yí qiâ zì zài shãntōng xī nãngbiànwǎng yí qiâ fï chà dã pǔ yǎn dì

力。如诸菩萨摩诃萨,具足一切自在神通,悉能遍往一切佛刹,得普眼地,

xī wãn yī qiē yīn shēng yán shuō pǔ rù zhū fǎ zhì huì zì zài wú yǒu guāizhâng yǒngjiàn wú bǐ yǐ guǎngcháng

悉闻一切音声言说,普入诸法智慧自在,无有乖诤,勇健无比,以广 长

shã chū píngděng yīn qí shēnmiào hǎo tïng zhū pú sà yǔ zhū rú lái jiū jìng wú âr wú yǒu chā biã zhì shēn

舌出平等音,其身妙好,同诸菩萨,与诸如来究竟无二,无有差别,智身

guǎng dà pǔ rù sān shì jìng jiâ wú jì tïng yú xū kōng ãr wǒ yún hã nãng zhī nãngshuō bǐ gōng dã hân

广大,普入三世,境界无际,同于虚空,而我云何能知、能说彼功德行?

shàn nán zǐ yú cǐ nán fāng yǒu yī guï tǔ míng yuē shū nà qí guï yǒu chãng míng jiā líng jiā lín

善男子!于此南方,有一国土,名曰:输那,其国有城,名:迦陵迦林,

yǒu bǐ qiū ní míng shī zǐ pín shēn rǔ yì bǐ wân pú sà yún hã xuã pú sà hân xiū pú sà dào

有比丘尼,名:师子频申,汝诣彼问:菩萨云何学菩萨行?修菩萨道?

shí shàn cái tïng zǐ dǐng lǐ qí zú rào wú liàng zā yīn qín zhānyǎng cí tuì ãr qù

时,善财童子顶礼其足,绕无量匝,殷勤瞻仰,辞退而去。

ěr shí shàn cái tïng zǐ jiàn cì yïu xíng zhì bǐ guï chãng zhōubiàn tuī qiú cǐ bǐ qiū ní yǒu wú liàng

尔时,善财童子渐次游行,至彼国城,周遍推求此比丘尼。有无量

rãn xián gào zhī yán shàn nán zǐ cǐ bǐ qiū ní zài shângguāngwáng zhī suǒ shě shī rì guāngyuánzhōng shuō fǎ lì

人咸告之言:善男子!此比丘尼,在胜 光王之所舍施日光园中,说法利

yì wú liàngzhîngshēng

益无量 众 生。

shí shàn cái tïng zǐ jí yì bǐ yuán zhōubiànguān chá jiàn qí yuánzhōng yǒu yī dà shù míng wãi mǎn

时,善财童子即诣彼园,周遍观察。见其园中有一大树,名为:满

yuâ xíng rú lïu gã fàng dà guāngmíng zhào yī yïu xún jiàn yī yâ shù míng wãi pǔ fù qí xíng rú

月,形如楼阁,放大光明,照一由旬;见一叶树,名为:普覆,其形如

gài fàng pí liú lí gàn qīngguāngmíng jiàn yī huā shù míng yuē huā zàng qí xíng gāo dà rú xuě shānwáng

盖,放毗琉璃绀青光明;见一华树,名曰:华藏,其形高大,如雪山王,

yǔ zhîngmiào huā wú yǒu qiïng jìn rú dāo lì tiānzhōng bō lì zhì duō luï shù fù jiàn yǒu yī gān lù guǒ shù

雨众妙华,无有穷尽,如忉利天中波利质多罗树。复见有一甘露果树,

xíng rú jīn shān chángfàngguāngmíng zhǒngzhǒngzhîng guǒ xī jiē jù zú fù jiàn yǒu yī mï ní bǎo shù míng

形如金山,常放光明,种 种 众果悉皆具足;复见有一摩尼宝树,名:

pí lú zhē nà zàng qí xíng wú bǐ xīn wáng mï ní bǎo zuì zài qí shàng ā sēng qí sâ xiàng mï ní bǎo zhōubiàn

毗卢遮那藏,其形无比,心王摩尼宝最在其上,阿僧祇色相摩尼宝周遍

zhuāng yán fù yǒu yī shù míng wãi qīngjìng zhǒngzhǒng sâ yī chuí bù yán shì fù yǒu yīn yuâ shù míng wãi

庄 严。复有衣树,名为:清净,种 种色衣垂布严饰;复有音乐树,名为:

huān xǐ qí yīn měi miào guî zhū tiān yuâ fù yǒu xiāng shù míng pǔ zhuāng yán hãng chū miàoxiāng pǔ xūn

欢喜,其音美妙,过诸天乐;复有香树,名:普 庄 严,恒出妙香,普熏

shí fāng wú suǒ zhàng ài yuánzhōng fù yǒu quán liú bēi chí yí qiâ jiē yǐ qī bǎo zhuāng yán hēi zhān tán ní níng

十方,无所障碍。园中复有泉流陂池,一切皆以七宝 庄 严,黑栴檀泥凝

jī qí zhōng shàngmiào jīn shā mí bù qí dǐ bā gōng dã shuǐ jù zú yíng mǎn yōu bō luï huā bō tïu mï huā

积其中,上妙金沙弥布其底,八功德水具足盈满,优钵罗华、波头摩华、

jū wù tïu huā fēn tuï lì huā biàn fù qí shàng wú liàng bǎo shù zhōubiànháng liâ zhū bǎo shù xià fū shī zǐ

拘物头华、芬陀利华,遍覆其上,无量宝树周遍行列,诸宝树下敷师子

zuî zhǒngzhǒngmiào bǎo yǐ wãi zhuāng yán bù yǐ tiān yī xūn zhū miàoxiāng chuí zhū bǎo zēng shī zhū bǎo zhàng

座,种 种妙宝以为 庄 严,布以天衣,熏诸妙香,垂诸宝缯,施诸宝帐,

yán fú jīn wǎng mí fù qí shàng bǎo duï xú yáo chū miào yīn shēng huî yǒu shù xià fū lián huā zàng shī zǐ zhī zuî

阎浮金网弥覆其上,宝铎徐摇,出妙音声。或有树下敷莲华藏师子之座,

huî yǒu shù xià fū xiāngwáng mï ní zàng shī zǐ zhī zuî huî yǒu shù xià fū lïngzhuāng yán mï ní wángzàng shī zǐ zhī

或有树下敷香王摩尼藏师子之座,或有树下敷龙 庄 严摩尼王藏师子之

zuî huî yǒu shù xià fū bǎo shī zǐ jù mï ní wángzàng shī zǐ zhī zuî huî yǒu shù xià fū pí lú zhē nà mï ní wáng

座,或有树下敷宝师子聚摩尼王藏师子之座,或有树下敷毗卢遮那摩尼王

zàng shī zǐ zhī zuî huî yǒu shù xià fū shí fāng pí lú zhē nà mï ní wángzàng shī zǐ zhī zuî qí yī yī zuî gâ yǒu

藏师子之座,或有树下敷十方毗卢遮那摩尼王藏师子之座,其一一座各有

shí wàn bǎo shī zǐ zuî zhōu zā wãi rǎo yī yī jiē jù wú liàngzhuāng yán cǐ dà yuánzhōngzhîng bǎo biàn mǎn yïu

十万宝师子座周匝围绕,一一皆具无量 庄 严。此大园中 众宝遍满,犹

rú dà hǎi bǎo zhōu zhī shàng jiā lín tuï yī yǐ bù qí dì rïu ruǎnmiào hǎo nãngshēng lâ chù dǎo zã mî zú

如大海宝洲之上。迦邻陀衣以布其地,柔软妙好,能生乐触,蹈则没足,

jǔ zã huán fù wú liàng zhū niǎo chū hâ yǎ yīn bǎo zhān tán lín shàngmiàozhuāng yán zhǒngzhǒngmiào huā cháng yǔ

举则还复。无量诸鸟出和雅音,宝栴檀林,上妙 庄 严,种 种妙华常雨

wú jìn yïu rú dì shì zá huā zhī yuán wú bǐ xiāngwáng pǔ xūn yí qiâ yïu rú dì shì shàn fǎ zhī táng zhū

无尽,犹如帝释杂华之园;无比香王普熏一切,犹如帝释善法之堂;诸

yīn yuâ shù bǎo duō luï shù zhîng bǎo língwǎng chū miào yīn shēng rú zì zài tiān shàn kǒu tiān nǚ suǒ chū gē yīn

音乐树、宝多罗树、众宝铃网出妙音声,如自在天、善口天女所出歌音。

zhū rú yì shù zhǒngzhǒngmiào yī chuí bù zhuāng yán yïu rú dà hǎi yǒu wú liàng sâ bǎi qiān lïu gã zhîng bǎo zhuāng

诸如意树,种 种妙衣垂布 庄 严,犹如大海有无量色百千楼阁;众宝 庄

yán rú dāo lì tiāngōngshànjiàn dà chãng bǎo gài xiá zhāng rú xū mí fēng guāngmíng pǔ zhào rú fàn wánggōng

严,如忉利天宫善见大城;宝盖遐张,如须弥峰;光明普照,如梵王宫。

ěr shí shàn cái tïng zǐ jiàn cǐ dà yuán wú liànggōng dã zhǒngzhǒngzhuāng yán jiē shì pú sà yâ bào chãng

尔时,善财童子见此大园无量功德、种 种 庄 严,皆是菩萨业报成

jiù chū shì shàn gēn zhī suǒ shēng qǐ gîngyǎng zhū fï gōng dã suǒ liú yí qiâ shì jiān wú yǔ děng zhě rú shì

就,出世善根之所生起,供养诸佛功德所流,一切世间无与等者。如是

jiē cïng shī zǐ pín shēn bǐ qiū ní liǎo fǎ rú huàn jí guǎng dà qīngjìng fú dã shàn yâ zhī suǒ chãng jiù sān qiān dà qiān

皆从师子频申比丘尼了法如幻集广大清净福德善业之所成就,三千大千

shì jiâ tiānlïng bā bù wú liàngzhîngshēng jiē rù cǐ yuán ãr bù pî zhǎi hã yǐ gù cǐ bǐ qiū ní bù kě

世界,天龙八部、无量 众 生皆入此园而不迫窄。何以故?此比丘尼不可

sī yì wēi shãn lì gù

思议威神力故。

ěr shí shàn cái jiàn shī zǐ pín shēn bǐ qiū ní biàn zuî yí qiâ zhū bǎo shù xià dà shī zǐ zuî shēnxiàngduān

尔时,善财见师子频申比丘尼遍坐一切诸宝树下大师子座,身相端

yán wēi yí jì jìng zhū gēn tiáoshùn rú dà xiàngwáng xīn wú gîu zhuï rú qīngjìng chí pǔ jì suǒ qiú

严,威仪寂静,诸根调顺,如大象王;心无垢浊,如清净池;普济所求,

rú rú yì bǎo bù rǎn shì fǎ yïu rú lián huā xīn wú suǒ wâi rú shī zǐ wáng hù chí jìng jiâ bù kě

如如意宝;不染世法,犹如莲华;心无所畏,如师子王;护持净戒,不可

qīngdîng rú xū mí shān nãnglìngjiàn zhě xīn dã qīngliáng rú miàoxiāngwáng nãng chú zhîngshēng zhū fán nǎo râ

倾动,如须弥山;能令见者心得清凉,如妙香王;能除众 生诸烦恼热,

rú xuě shānzhōngmiàozhān tán xiāng zhîngshēngjiàn zhě zhū kǔ xiao miâ rú shànjiàn yào wáng jiàn zhě bù kōng rú

如雪山中妙栴檀香;众 生见者,诸苦消灭,如善见药王;见者不空,如

pï lïu nà tiān nãngzhǎng yí qiâ zhîngshàn gēn yá rú liáng wî tián zài yī yī zuî zhîng huì bù tïng suǒ shuō

婆楼那天;能长一切众善根芽,如良沃田。在一一座,众会不同,所说

fǎ mãn yì gâ chā biã huî jiàn chǔ zuî jìng jū tiānzhîng suǒ gîng wãi rǎo dà zì zài tiān zǐ ãr wãi shàngshǒu

法门亦各差别。或见处座、净居天众所共围绕,大自在天子而为上首,

cǐ bǐ qiū ní wãi shuō fǎ mãn míng wú jìn xiâ tuō huî jiàn chǔ zuî zhū fàn tiānzhîng suǒ gîng wãi rǎo ài

此比丘尼为说法门,名:无尽解脱;或见处座,诸梵天众所共围绕,爱

lâ fàn wáng ãr wãi shàngshǒu cǐ bǐ qiū ní wãi shuō fǎ mãn míng pǔ mãn chā biã qīngjìng yán yīn lún huî jiàn

乐梵王而为上首,此比丘尼为说法门,名:普门差别清净言音轮;或见

chǔ zuî tā huà zì zài tiāntiān zǐ tiān nǚ suǒ gîng wãi rǎo zì zài tiānwáng ãr wãi shàngshǒu cǐ bǐ qiū ní

处座,他化自在天天子、天女所共围绕,自在天王而为上首,此比丘尼

wãi shuō fǎ mãn míng pú sà qīngjìng xīn huî jiàn chǔ zuî shànbiàn huà tiāntiān zǐ tiān nǚ suǒ gîng wãi rǎo

为说法门,名:菩萨清净心;或见处座,善变化天天子、天女所共围绕,

shàn huà tiānwáng ãr wãi shàngshǒu cǐ bǐ qiū ní wãi shuō fǎ mãn míng yí qiâ fǎ shànzhuāng yán huî jiàn chù zuî

善化天王而为上首,此比丘尼为说法门,名:一切法善 庄 严;或见处座,

dōu shuài tuï tiāntiān zǐ tiān nǚ suǒ gîng wãi rǎo dōu shuàitiānwáng ãr wãi shàngshǒu cǐ bǐ qiū ní wãi shuō fǎ mãn

兜率陀天天子、天女所共围绕,兜率天王而为上首,此比丘尼为说法门,

míng xīn zàngxuán huî jiàn chǔ zuî xū yâ mï tiāntiān zǐ tiān nǚ suǒ gîng wãi rǎo yâ mï tiānwáng ãr wãi shàng

名:心藏旋;或见处座,须夜摩天天子、天女所共围绕,夜摩天王而为上

shǒu cǐ bǐ qiū ní wãi shuō fǎ mãn míng wú biānzhuāng yán huî jiàn chù zuî sān shí sān tiāntiān zǐ tiān

首,此比丘尼为说法门,名:无边 庄 严;或见处座,三十三天天子、天

nǚ suǒ gîng wãi rào shì tí huán yīn ãr wãi shàngshǒu cǐ bǐ qiū ní wãi shuō fǎ mãn míng yàn lí mãn huî

女所共围绕,释提桓因而为上首,此比丘尼为说法门,名:厌离门;或

jiàn chǔ zuî bǎi guāngmínglïngwáng nán tuï lïngwáng yōu bō nán tuï lïngwáng mï nà sī lïngwáng yī luï bá

见处座,百光明龙王、难陀龙王、优波难陀龙王、摩那斯龙王、伊罗跋

nán tuï lïngwáng ā nà pï dá duō lïngwángděnglïng zǐ lïng nǚ suǒ gîng wãi rào suō qiã luï lïngwáng ãr wãi shàng

难陀龙王、阿那婆达多龙王等龙子、龙女所共围绕,娑伽罗龙王而为上

shǒu cǐ bǐ qiū ní wãi shuō fǎ mãn míng fï shãntōngjìng jiâ guāngmíngzhuāng yán huî jiàn chǔ zuî zhū yâ chā

首,此比丘尼为说法门,名:佛神通境界光明 庄 严;或见处座,诸夜叉

zhîng suǒ gîng wãi rào pí shā mãn tiānwáng ãr wãi shàngshǒu cǐ bǐ qiū ní wãi shuō fǎ mãn míng jiù hù zhîngshēng

众所共围绕,毗沙门天王而为上首,此比丘尼为说法门,名:救护众 生

zàng huî jiàn chǔ zuî gàn tà pï zhîng suǒ gîng wãi rào chí guï gàn tà pï wáng ãr wãi shàngshǒu cǐ bǐ qiū ní

藏;或见处座,干闼婆众所共围绕,持国干闼婆王而为上首,此比丘尼

wãi shuō fǎ mãn míng wú jìn xǐ huî jiàn chù zuî ā xiū luï zhîng suǒ gîng wãi rào luï hïu ā xiū luï wáng

为说法门,名:无尽喜;或见处座,阿修罗众所共围绕,罗睺阿修罗王

ãr wãi shàngshǒu cǐ bǐ qiū ní wãi shuō fǎ mãn míng sù jí zhuāng yán fǎ jiâ zhì mãn huî jiàn chǔ zuî jiā

而为上首,此比丘尼为说法门,名:速疾 庄 严法界智门;或见处座,迦

lïu luï zhîng suǒ gîng wãi rào jiã chí jiā lïu luï wáng ãr wãi shàngshǒu cǐ bǐ qiū ní wãi shuō fǎ mãn míng bù

楼罗众所共围绕,捷持迦楼罗王而为上首,此比丘尼为说法门,名:怖

dîng zhū yǒu hǎi huî jiàn chǔ zuî jǐn nà luï zhîng suǒ gîng wãi rào dà shù jǐn nà luï wáng ãr wãi shàngshǒu cǐ

动诸有海;或见处座,紧那罗众所共围绕,大树紧那罗王而为上首,此

bǐ qiū ní wãi shuō fǎ mãn míng fï hân guāngmíng huî jiàn chǔ zuî mï hïu luï qiã zhîng suǒ gîng wãi rǎo ān

比丘尼为说法门,名:佛行光明;或见处座,摩睺罗伽众所共围绕,庵

luï lín mï hïu luï qiã wáng ãr wãi shàngshǒu cǐ bǐ qiū ní wãi shuō fǎ mãn míng shēng fï huān xǐ xīn huî jiàn

罗林摩睺罗伽王而为上首,此比丘尼为说法门,名:生佛欢喜心;或见

chǔ zuî wú liàng bǎi qiān nán zǐ nǚ rãn suǒ gîng wãi rào cǐ bǐ qiū ní wãi shuō fǎ mãn míng shū shâng hân

处座,无量百千男子、女人所共围绕,此比丘尼为说法门,名殊胜行;

huî jiàn chǔ zuî zhū luï chà zhîng suǒ gîng wãi rào cháng duï jīng qì dà shù luï chà wáng ãr wãi shàngshǒu cǐ bǐ qiū

或见处座,诸罗刹众所共围绕,常夺精气大树罗刹王而为上首,此比丘

ní wãi shuō fǎ mãn míng fā shēng bēi mǐn xīn huî jiàn chǔ zuî xìn yào shēng wãn chângzhîngshēng suǒ gîng wãi rào

尼为说法门,名:发生悲愍心;或见处座,信乐声闻乘 众 生所共围绕,

cǐ bǐ qiū ní wãi shuō fǎ mãn míng shâng zhì guāngmíng huî jiàn chǔ zuî xìn lâ yuán juã chângzhîngshēng suǒ gîng

此比丘尼为说法门,名:胜智光明;或见处座,信乐缘觉乘 众 生所共

wãi rào cǐ bǐ qiū ní wãi shuō fǎ mãn míng fï gōng dã guǎng dà guāngmíng huî jiàn chǔ zuî xìn yuâ dà châng

围绕,此比丘尼为说法门,名:佛功德广大光明;或见处座,信乐大乘

zhîngshēng suǒ gîng wãi rào cǐ bǐ qiū ní wãi shuō fǎ mãn míng pǔ mãn sān mâi zhì guāngmíng mãn huî jiàn chǔ zuî

众 生所共围绕,此比丘尼为说法门,名:普门三昧智光明门;或见处座,

chū fā xīn zhū pú sà suǒ gîng wãi rào cǐ bǐ qiū ní wãi shuō fǎ mãn míng yí qiâ fï yuàn jù huî jiàn chǔ zuî

初发心诸菩萨所共围绕,此比丘尼为说法门,名:一切佛愿聚;或见处座,

dì âr dì zhū pú sà suǒ gîng wãi rào cǐ bǐ qiū ní wãi shuō fǎ mãn míng lí gîu lún huî jiàn chǔ zuî dì

第二地诸菩萨所共围绕,此比丘尼为说法门,名:离垢轮;或见处座,第

sān dì zhū pú sà suǒ gîng wãi rào cǐ bǐ qiū ní wãi shuō fǎ mãn míng jì jìngzhuāng yán huî jiàn chǔ zuî

三地诸菩萨所共围绕,此比丘尼为说法门,名:寂静 庄 严;或见处座,

dì sì dì zhū pú sà suǒ gîng wãi rǎo cǐ bǐ qiū ní wãi shuō fǎ mãn míng shēng yí qiâ zhì jìng jiâ huî jiàn

第四地诸菩萨所共围绕,此比丘尼为说法门,名:生一切智境界;或见

chù zuî dì wǔ dì zhū pú sà suǒ gîng wãi rào cǐ bǐ qiū ní wãi shuō fǎ mãn míng miào huā zàng huî jiàn chǔ

处座,第五地诸菩萨所共围绕,此比丘尼为说法门,名:妙华藏;或见处

zuî dì liù dì zhū pú sà suǒ gîng wãi rào cǐ bǐ qiū ní wãi shuō fǎ mãn míng pí lú zhē nà zàng huî jiàn

座,第六地诸菩萨所共围绕,此比丘尼为说法门,名:毗卢遮那藏;或见

chǔ zuî dì qī dì zhū pú sà suǒ gîng wãi rào cǐ bǐ qiū ní wãi shuō fǎ mãn míng pǔ zhuāng yán dì huî

处座,第七地诸菩萨所共围绕,此比丘尼为说法门,名:普 庄 严地;或

jiàn chǔ zuî dì bā dì zhū pú sà suǒ gîng wãi rào cǐ bǐ qiū ní wãi shuō fǎ mãn míng biàn fǎ jiâ jìng jiâ shēn

见处座,第八地诸菩萨所共围绕,此比丘尼为说法门,名:遍法界境界身;

huî jiàn chǔ zuî dì jiǔ dì zhū pú sà suǒ gîng wãi rào cǐ bǐ qiū ní wãi shuō fǎ mãn míng wú suǒ dã lì zhuāng

或见处座,第九地诸菩萨所共围绕,此比丘尼为说法门,名:无所得力 庄

yán huî jiàn chǔ zuî dì shí dì zhū pú sà suǒ gîng wãi rào cǐ bǐ qiū ní wãi shuō fǎ mãn míng wú ài lún

严;或见处座,第十地诸菩萨所共围绕,此比丘尼为说法门,名:无碍轮;

huî jiàn chǔ zuî zhí jīn gāngshãn suǒ gîng wãi rào cǐ bǐ qiū ní wãi shuō fǎ mãn míng jīn gāng zhì nà luï yán zhuāng

或见处座,执金刚神所共围绕,此比丘尼为说法门,名:金刚智那罗延 庄

yán

严。

shàn cái tïng zǐ jiàn rú shì děng yí qiâ zhū qù suǒ yǒu zhîngshēng yǐ chãng shú zhě yǐ tiáo fú zhě kān

善财童子,见如是等一切诸趣所有众 生,已成熟者、已调伏者、堪

wãi fǎ qì jiē rù cǐ yuán gâ yú zuî xià wãi rào ãr zuî shī zǐ pín shēn bǐ qiū ní suí qí yù jiě shâng

为法器,皆入此园,各于座下围绕而坐。师子频申比丘尼,随其欲解胜

liâ chā biã ãr wãi shuō fǎ lìng yú ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí dã bù tuì zhuǎn hã yǐ gù cǐ bǐ qiū

劣差别而为说法,令于阿耨多罗三藐三菩提得不退转。何以故?此比丘

ní rù pǔ yǎn shě dã bō rě bō luï mì mãn shuō yí qiâ fï fǎ bō rě bō luï mì mãn fǎ jiâ chā biã bō rě bō

尼入普眼舍得般若波罗蜜门、说一切佛法般若波罗蜜门、法界差别般若波

luï mì mãn sàn huài yī qiē zhàng ài lún bō rě bō luï mì mãn shēng yí qiâ zhîngshēngshàn xīn bō rě bō luï mì

罗蜜门、散坏一切障碍轮般若波罗蜜门、生一切众 生善心般若波罗蜜

mãn shū shângzhuāng yán bō rě bō luï mì mãn wú ài zhēn shí cáng bān ruî bō luï mì mãn fǎ jiâ yuán mǎn bō rě

门、殊胜 庄 严般若波罗蜜门、无碍真实藏般若波罗蜜门、法界圆满般若

bō luï mì mãn xīn zàng bō rě bō luï mì mãn pǔ chū shēngzàng bō rě bō luï mì mãn cǐ shí bō rě bō luï

波罗蜜门、心藏般若波罗蜜门、普出生藏般若波罗蜜门;此十般若波罗

mì mãn wãi shǒu rù rú shì děng wú shù bǎi wàn bō rě bō luï mì mãn cǐ rì guāngyuánzhōng suǒ yǒu pú sà jí zhū

蜜门为首,入如是等无数百万般若波罗蜜门。此日光园中所有菩萨及诸

zhîngshēng jiē shì shī zǐ pín shēn bǐ qiū ní chū quàn fā xīn shîu chí zhâng fǎ sī wãi xiū xí yú ā nîu duō

众 生,皆是师子频申比丘尼初劝发心,受持正法,思惟修习,于阿耨多

luï sān miǎo sān pú tí dã bù tuì zhuǎn

罗三藐三菩提得不退转。

shí shàn cái tïng zǐ jiàn shī zǐ pín shēn bǐ qiū ní rú shì yuán lín rú shì chuáng zuî rú shì jīng hân

时,善财童子见师子频申比丘尼,如是园林,如是 床 座,如是经行,

rú shì zhîng huì rú shì shãn lì rú shì biàn cái fù wãn bù kě sī yì fǎ mãn guǎng dà fǎ yún rùn zã

如是众会,如是神力,如是辩才,复闻不可思议法门。广大法云,润泽

qí xīn biànshēng shì niàn wǒ dāng yîu rào wú liàng bǎi qiān zā shí bǐ qiū ní fàng dà guāngmíng pǔ zhào qí

其心。便生是念:我当右绕无量百千匝。时,比丘尼放大光明,普照其

yuánzhîng huì zhuāng yán shàn cái tïng zǐ jí zì jiànshēn jí yuán lín zhōng suǒ yǒu zhîng shù jiē xī yîu rào cǐ bǐ

园众会 庄 严。善财童子即自见身,及园林中所有众树,皆悉右绕此比

qiū ní jīng yú wú liàng bǎi qiān wàn zā wãi rào bì yǐ shàn cái tïng zǐ hã zhǎng ãr zhù bï yán shâng zhě

丘尼,经于无量百千万匝。围绕毕已,善财童子合掌而住,白言:圣者!

wǒ yǐ xiān fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn ãr wâi zhī pú sà yún hã xuã pú sà hân yún hã xiū pú

我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩

sà dào wǒ wãn shâng zhě shànnãng yîu huì yuàn wãi wǒ shuō

萨道?我闻圣者善能诱诲,愿为我说。

bǐ qiū ní yán shàn nán zǐ wǒ dã xiâ tuō míng chãng jiù yí qiâ zhì

比丘尼言:善男子!我得解脱,名:成就一切智。

shàn cái yán shâng zhě hã gù míng wãi chãng jiù yí qiâ zhì

善财言:圣者!何故名为:成就一切智?

bǐ qiū ní yán shàn nán zǐ cǐ zhì guāngmíng yú yī niànzhōng pǔ zhào sān shì yí qiâ zhū fǎ

比丘尼言:善男子!此智光明,于一念中,普照三世一切诸法。

shàn cái bï yán shâng zhě cǐ zhì guāngmíngjìng jiâ yún hã

善财白言:圣者!此智光明境界云何?

bǐ qiū ní yán shàn nán zǐ wǒ rù cǐ zhì guāngmíng mãn dã chū shēng yí qiâ fǎ sān mâi wáng yǐ cǐ

比丘尼言:善男子!我入此智光明门,得出生一切法三昧王,以此

sān mâi gù dã yì shēngshēn wǎng shí fāng yí qiâ shì jiâ dōu shuàitiāngōng yì shēng suǒ xì pú sà suǒ yī yī pú

三昧故,得意生身,往十方一切世界兜率天宫一生所系菩萨所;一一菩

sà qián xiàn bù kě shuō fï chà wēi chãn shù shēn yī yì shēn zuî bù kě shuō fï chà wēi chãn shù gîngyǎng suǒ wâi

萨前,现不可说佛刹微尘数身;一一身,作不可说佛刹微尘数供养。所谓:

xiàntiānwángshēn nǎi zhì rãn wángshēn zhí chí huā yún zhí chí mán yún shāoxiāng tú xiāng jí yǐ mî xiāng

现天王身,乃至人王身。执持华云,执持鬘云。烧香、涂香及以末香,

yī fu yīng luî chuáng fān zēng gài bǎo wǎng bǎo zhàng bǎo zàng bǎo dēng rú shì yí qiâ zhū zhuāng

衣服、璎珞、幢 幡、缯盖、宝网、宝帐、宝藏、宝灯,如是一切诸 庄

yán jù wǒ jiē zhí chí ãr yǐ gîngyǎng rú yú zhù dōu shuàigōng pú sà suǒ rú shì yú zhù tāi chū tāi

严具,我皆执持而以供养。如于住兜率宫菩萨所,如是于住胎、出胎、

zài jiā chū jiā wǎng yì dào chǎng chãngděngzhâng juã zhuǎnzhâng fǎ lún rù yú niâ pán rú shì zhōngjiān

在家、出家、往诣道场、成等正觉、转 正法轮、入于涅盘,如是中间

huî zhù tiāngōng huî zhù lïnggōng nǎi zhì huî fù zhù yú rãn gōng yú bǐ yī yī zhū rú lái suǒ wǒ jiē rú shì

或住天宫,或住龙宫,乃至或复住于人宫,于彼一一诸如来所,我皆如是

ãr wãi gîngyǎng ruî yǒu zhîngshēng zhī wǒ rú shì gîngyǎng fï zhě jiē yú ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí dã

而为供养。若有众 生,知我如是供养佛者,皆于阿耨多罗三藐三菩提得

bù tuì zhuǎn ruî yǒu zhîngshēng lái zhì wǒ suǒ wǒ jí wãi shuō bō rě bō luï mì shàn nán zǐ wǒ jiàn yí qiâ

不退转;若有众 生来至我所,我即为说般若波罗蜜。善男子!我见一切

zhîngshēng bù fēn biã zhîngshēngxiàng zhì yǎn míngjiàn gù tīng yí qiâ yǔ yán bù fēn biã yǔ yán xiàng xīn

众 生,不分别众 生 相,智眼明见故;听一切语言,不分别语言相,心

wú suǒ zhuï gù jiàn yí qiâ rú lái bù fēn biã rú lái xiàng le dá fǎ shēn gù zhù chí yí qiâ fǎ lún

无所著故;见一切如来,不分别如来相,了达法身故;住持一切法轮,

bù fēn biã fǎ lún xiàng wù fǎ zì xìng gù yī niànbiàn zhī yí qiâ fǎ bù fēn biã zhū fǎ xiàng zhī fǎ rú

不分别法轮相,悟法自性故;一念遍知一切法,不分别诸法相,知法如

huàn gù shàn nán zǐ wǒ wãi zhī cǐ chãng jiù yí qiâ zhì xiâ tuō rú zhū pú sà mï hē sà xīn wú fēn biã

幻故。善男子!我唯知此成就一切智解脱。如诸菩萨摩诃萨心无分别,

pǔ zhī zhū fǎ yì shēnduān zuî chōng mǎn fǎ jiâ yú zì shēnzhōngxiàn yí qiâ chà yī niàn xī yì yí qiâ fï

普知诸法,一身端坐,充满法界,于自身中现一切刹,一念悉诣一切佛

suǒ yú zì shēn nâi pǔ xiàn yí qiâ zhū fï shãn lì yī máo biàn jǔ bù kě yán shuō zhū fï shì jiâ yú qí zì shēn

所,于自身内普现一切诸佛神力,一毛遍举不可言说诸佛世界,于其自身

yī máo kǒngzhōng xiàn bù kě shuō shì jiâ chãnghuài yú yī niànzhōng yǔ bù kě shuō bù kě shuōzhîngshēngtong zhù

一毛孔中,现不可说世界成坏,于一念中,与不可说不可说众 生同住;

yú yī niànzhōng rù bù kě shuō bù kě shuō yí qiâ zhū jiã ãr wǒ yún hã nãng zhī nãngshuō bǐ gōng dã xīng

于一念中,入不可说不可说一切诸劫,而我云何能知、能说彼功德行?

shàn nán zǐ yú cǐ nán fāng yǒu yī guï tǔ míng yuē xiǎn nàn cǐ guï yǒu chãng míng bǎo zhuāng yán

善男子!于此南方,有一国土,名曰:险难,此国有城,名:宝 庄 严,

zhōng yǒu nǚ rãn míng pï xū mì duō rǔ yì bǐ wân pú sà yún hã xuã pú sà hâng xiū pú sà dào

中有女人,名:婆须蜜多;汝诣彼问:菩萨云何学菩萨行?修菩萨道?

shí shàn cái tïng zǐ dǐng lǐ qí zú rào wú shù zā yīn qín zhānyǎng cí tuì ãr qù

时,善财童子顶礼其足,绕无数匝,殷勤瞻仰,辞退而去。