当前位置:首页 > 普门品全文

观世音普门品注音全文

发布日期:2019-05-09 19:54:19  编辑:徐旭   阅读次数:

普门品全文普门品普门品念诵

“ wú jìn yì , guān shì yīn pú sà yǒu rú shì zì zài shén lì , yóu yú suō pó shì jiè 。 ”

“ 无 尽 意 , 观 世 音 菩 萨 有 如 是 自 在 神 力 , 游 于 娑 婆 世 界 。 ”

ěr shí wú jìn yì pú sà yǐ jì wèn yuē :

尔 时 无 尽 意 菩 萨 以 偈 问 曰 :

shì zūn miào xiānɡ jù , wǒ jīn zhònɡ wèn bǐ , fó zǐ hé yīn yuán , mínɡ wéi guān shì yīn 。

世 尊 妙 相 具 , 我 今 重 问 彼 , 佛 子 何 因 缘 , 名 为 观 世 音 。

jù zú miào xiānɡ zūn , jì dá wú jìn yì 。 rǔ tīnɡ guān yīn xínɡ , shàn yīnɡ zhū fānɡ suǒ ,

具 足 妙 相 尊 , 偈 答 无 尽 意 。 汝 听 观 音 行 , 善 应 诸 方 所 ,

hónɡ shì shēn rú hǎi , lì jié bù sī yì , shì duō qiān yì fó , fā dà qīnɡ jìnɡ yuàn 。

宏 誓 深 如 海 , 历 劫 不 思 议 , 侍 多 千 亿 佛 , 发 大 清 净 愿 。

wǒ wéi rǔ luè shuō , wén mínɡ jí jiàn shēn , xīn niàn bù kōnɡ guò , nénɡ miè zhū yǒu kǔ 。

我 为 汝 略 说 , 闻 名 及 见 身 , 心 念 不 空 过 , 能 灭 诸 有 苦 。

jiǎ shǐ xìnɡ hài yì , tuī luò dà huǒ kēnɡ , niàn bǐ guān yīn lì , huǒ kēnɡ biàn chénɡ chí 。

假 使 兴 害 意 , 推 落 大 火 坑 , 念 彼 观 音 力 , 火 坑 变 成 池 。

huò piāo liú jù hǎi , lónɡ yú zhū guǐ nán , niàn bǐ guān yīn lì , bō lànɡ bù nénɡ méi 。

或 漂 流 巨 海 , 龙 鱼 诸 鬼 难 , 念 彼 观 音 力 , 波 浪 不 能 没 。

huò zài xū mí fēnɡ 、 wéi rén suǒ tuī duò , niàn bǐ guān yīn lì , rú rì xū kōnɡ zhù 。

或 在 须 弥 峰 、 为 人 所 推 堕 , 念 彼 观 音 力 , 如 日 虚 空 住 。

huò bèi è rén zhú , duò luò jīn gānɡ shān , niàn bǐ guān yīn lì , bù nénɡ sǔn yì máo 。

或 被 恶 人 逐 , 堕 落 金 刚 山 , 念 彼 观 音 力 , 不 能 损 一 毛 。

huò zhí yuàn zéi rào , gè zhí dāo jiā hài , niàn bǐ guān yīn lì , xián jí qǐ cí xīn 。

或 值 怨 贼 绕 , 各 执 刀 加 害 , 念 彼 观 音 力 , 咸 即 起 慈 心 。

huò zāo wánɡ nán kǔ , lín xínɡ yù shòu zhōnɡ , niàn bǐ guān yīn lì , dāo xún duàn duàn huài 。

或 遭 王 难 苦 , 临 刑 欲 寿 终 , 念 彼 观 音 力 ,刀 寻 段 段 坏 。

huò qiú jìn jiā suǒ , shǒu zú bèi niǔ xiè , niàn bǐ guān yīn lì , shì rán dé jiě tuō 。

或 囚 禁 枷 锁 , 手 足 被 杻 械 , 念 彼 观 音 力 , 释 然 得 解 脱 。

zhòu zǔ zhū dú yào 、 suǒ yù hài shēn zhě , niàn bǐ guān yīn lì , hái zhe yú běn rén 。

咒 诅 诸 毒 药 、 所 欲 害 身 者 , 念 彼 观 音 力 , 还 着 于 本 人 。

huò yù è luó chà 、 dú lónɡ zhū guǐ děnɡ , niàn bǐ guān yīn lì , shí xī bù gǎn hài 。

或 遇 恶 罗 刹 、 毒 龙 诸 鬼 等 , 念 彼 观 音 力 , 时 悉 不 敢 害 。

ruò è shòu wéi rào , lì yá zhǎo kě bù , niàn bǐ guān yīn lì , jí zǒu wú biān fānɡ 。

若 恶 兽 围 绕 , 利 牙 爪 可 怖 , 念 彼 观 音 力 , 疾 走 无 边 方 。

yuán shé jí fù xiē , qì dú yān huǒ rán , niàn bǐ guān yīn lì , xún shēnɡ zì huí qù 。

蚖 蛇 及 蝮 蝎 ,气 毒 烟 火 燃 ,念 彼 观 音 力 ,寻 声 自 回 去 。

yún léi gǔ chè diàn , jiànɡ báo shù dà yǔ , niàn bǐ guān yīn lì , yìnɡ shí dé xiāo sàn 。

云 雷 鼓 掣 电 ,降 雹 澍 大 雨 , 念 彼 观 音 力 , 应 时 得 消 散 。

zhònɡ shēnɡ bèi kùn è , wú liànɡ kǔ bī shēn , guān yīn miào zhì lì , nénɡ jiù shì jiān kǔ 。

众 生 被 困 厄 ,无 量 苦 逼 身 , 观 音 妙 智 力 ,能 救 世 间 苦 。

jù zú shén tōnɡ lì , guǎnɡ xiū zhì fānɡ biàn , shí fānɡ zhū guó tǔ , wú chà bú xiàn shēn 。

具 足 神 通 力 ,广 修 智 方 便 ,十 方 诸 国 土 , 无 刹 不 现 身 。

zhǒnɡ zhǒnɡ zhū è qù , dì yù guǐ chù shenɡ , shēnɡ lǎo bìnɡ sǐ kǔ , yǐ jiàn xī lìnɡ miè 。

种 种 诸 恶 趣 , 地 狱 鬼 畜 生 , 生 老 病 死 苦 , 以 渐 悉 令 灭 。

zhēn guān qīnɡ jìnɡ guān , guǎnɡ dà zhì huì guān ,

真 观 清 净 观 , 广 大 智 慧 观 ,

bēi guān jí cí guān , chánɡ yuàn chánɡ zhān yǎnɡ 。

悲 观 及 慈 观 , 常 愿 常 瞻 仰 。

wú gòu qīnɡ jìnɡ guānɡ 、 huì rì pò zhū àn , nénɡ fú zāi fēnɡ huǒ , pǔ mínɡ zhào shì jiān 。

无 垢 清 净 光 、 慧 日 破 诸 闇 , 能 伏 灾 风 火 , 普 明 照 世 间 。

bēi tǐ jiè léi zhèn , cí yì miào dà yún , shù gān lù fǎ yǔ , miè chú fán nǎo yàn 。

悲 体 戒 雷 震 ,慈 意 妙 大 云 , 澍 甘 露 法 雨 ,灭 除 烦 恼 焰 。

zhènɡ sònɡ jīnɡ guān chù , bù wèi jūn zhèn zhōnɡ ,

诤 讼 经 官 处 , 怖 畏 军 阵 中 ,

niàn bǐ guān yīn lì , zhònɡ yuàn xī tuì sàn 。

念 彼 观 音 力 , 众 怨 悉 退 散 。

miào yīn guān shì yīn、 fàn yīn hǎi cháo yīn ,shènɡ bǐ shì jiān yīn ,shì gù xū chánɡ niàn 。

妙 音 观 世 音 、 梵 音 海 潮 音 ,胜 彼 世 间 音 ,是 故 须 常 念 。

niàn niàn wù shēnɡ yí 。 guān shì yīn jìnɡ shènɡ ,yú kǔ nǎo sǐ è、nénɡ wéi zuò yī hù 。

念 念 勿 生 疑 。 观 世 音 净 圣 ,于 苦 恼 死 厄 、 能 为 作 依 怙 。

jù yì qiè gōnɡ dé , cí yǎn shì zhònɡ shēnɡ , fú jù hǎi wú liànɡ , shì gù yīnɡ dǐnɡ lǐ 。

具 一 切 功 德 ,慈 眼 视 众 生 ,福 聚 海 无 量 ,是 故 应 顶 礼 。

ěr shí chí dì pú sà jí cónɡ zuò qǐ ,qián bái fó yán: “ shì zūn ,ruò yǒu zhònɡ shēnɡ 、

尔 时 持 地 菩 萨 即 从 座 起 ,前 白 佛 言 :“世 尊 ,若 有 众 生 、

wén shì guān shì yīn pú sà pǐn 、 zì zɑi zhī yè ,pǔ mén shì xiàn shén tōnɡ lì zhě ,

闻 是 观 世 音 菩 萨 品 、 自 在 之 业 ,普 门 示 现 神 通 力 者 ,

dānɡ zhī shì rén gōnɡ dé bù shǎo 。 ” fó shuō shì pǔ mén pǐn shí ,

当 知 是 人 功 德 不 少 。 ”佛 说 是 普 门 品 时 ,

zhònɡ zhōnɡ bá wàn sì qiān zhònɡ shēnɡ ,

众 中 八 万 四 千 众 生 ,

jiē fā wú děnɡ děnɡ ā nuò duō luó sān miǎo sān pú tí xīn 。

皆 发 无 等 等 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩 提 心 。

以上就是观世音普门品全文注音版了,我们修行的时候多看看注音是能纠正我们发音,让我们更好的去修行的。以上只是作者对文章的一些理解,如果有不正确的地方还望海涵。

首页1234尾页

本文链接:观世音普门品注音全文

上一篇:在家念普门品注意事项

下一篇:观音菩萨普门品全文

相关信息

    推荐文章

1观世音普门品全文讲解2019-02-19
2普门品讲解白话文2019-02-19
3观世音普门品全文2019-02-22
4观世音普门品注音全文2019-05-09
5普门品全文及回向仪轨2019-02-22
6普门品全文注音2019-05-08
7观音菩萨普门品全文2019-05-09
8普门品原文2019-05-08

    点击阅读

念普门品正确念法2019-02-02
普门品正确念法2019-05-09
念普门品对孩子的好处多吗2019-05-07
每天念普门品的好处多吗2019-05-07
观世音普门品全文讲解2019-02-19
普门品讲解白话文2019-02-19
每天念普门品的好处是什么2019-06-17
观音菩萨普门品全文完整版2020-06-06

    最新文章

佛法修行感应
学佛真的有感应吗
佛咒修持感应大全
念经求姻缘感应
信佛的人有感应吗
念佛有没有感应
吃素的感应
念佛人的感应